معیار نقض در علائم تجاری مرکب:تحلیل و نقد رویه ی قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

قوه قضائیه

10.48308/jlr.2024.234369.2652

چکیده

حمایت قانون‌گذار از صاحب علامت تجاری در راستای ایجاد کسب‌وکار و رونق آن توسط سرمایه‌گذار و کارآفرین است و این حمایت نباید بدون دلیل موجه مانع ایجاد کسب‌وکار توسط رقبای صاحب علامت شود. علائم تجاری ترکیبی مصداقی از علائم تجاری هستند که به دلیل داشتن اجزاء مختلف احتمال برخورد و تعارض با حقوق رقبا و اشخاص ثالث را دارند. این پژوهش می‌کوشد تا با تأمل در موازین بنیادین و رهیافت‌های حقوق نظام‌های پیشرو، با تحلیل و نقد رویه‌ی قضایی داخلی و خارجی به استخراج معیار های مربوط به نقض حقوق دارندگان علائم تجاری ترکیبی بپردازد. در همین راستا، در این مقاله با بررسی رویه ی قضایی داخلی و خارجی به تحلیل قواعد منع تجزیه و ویژگی غالب در تحلیل پرونده های مربوط به نقض حقوق صاحبان این گونه علائم پرداخته می شود. نتایج حاصل از این نوشتار حکایت از آن دارد که در پرونده های مربوط به نقض علائم تجاری ترکیبی دادگاه‌ها علائم ترکیبی را به طور کامل بررسی و مقایسه کنند و از سویی ممکن است یکی از ویژگی های علامت را در تحلیل احتمال سردرگمی مهم تر در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criteria for Infringement in Composite Trademarks:Analysis and criticism of case laws

نویسندگان [English]

  • Hassan lajmorak
  • Ahmad hemati
  • Adel Tarazoo zar
judiciary
چکیده [English]

Legislator's support for the trademark owner is in line with the creation of business and its prosperity by the investor and entrepreneur, and this support should not prevent the creation of business by competitors of the trademark owner without a valid reason. Combined trademarks are examples of trademarks that, due to having different components, have the possibility of conflicting with the rights of competitors and third parties. This research tries to extract criteria related to infringement of the rights of owners of combined trademarks by reflecting on the fundamental standards and legal approaches of the leading systems, by analyzing and criticizing the domestic and foreign jurisprudence. In this regard, in this article, by examining the domestic and foreign judicial procedure, the analysis of the rules forbidding decomposition and the dominant feature in the analysis of the cases related to the infringement of the rights of the owners of such signs are discussed. The results of this article indicate that in the cases related to the infringement of combined trademarks, the courts will fully examine and compare the combined marks, and on the other hand, they may consider one of the characteristics of the mark more important in the analysis of the likelihood of confusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite trade mark
  • The Anti Dissection Rule
  • The Rule of Dominant Feature

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 15 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 28 اسفند 1402