بنیان‌های فقهی حقوقی نظم عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

10.48308/jlr.2024.235691.2728

چکیده

بقای هر جامعه و نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند نظم عمومی است. فراتر از آن، توسعه و تعالی نیز مستلزم تحقق نظم عمومی است. نظم عمومی در هر جامعه‌ای تابعی از ارزش‌های آن جامعه است. در این مقاله تلاش شده بنیان های فقهی حقوقی نظم عمومی بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌های مقاله بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، امنیت و آسایش عمومی، رعایت موازین اسلامی و عدم سرپیچی از احکام خداوند، مبارزه با کفار و تعدی کنندگان، مقابله با فساد و تفرقه، اعتصام به حبل الله، اتحاد و تعاون و وفای به عهد و در حقوق موضوعه که تحت تاثیر موازین فقهی تدوین شده است، امنیت عمومی، مصالح عمومی و بهداشت عمومی از مهمترین عناصر نظم عمومی است. در خصوص تاثیر نظم عمومی بر آزادی‌های فردی و اجتماعی نیز می‌توان به ضرورت تعامل و تعادل میان این تاکید کرد. از یک سو نظم عمومی باعث محدودیت‌هایی در برخی آزادی‌های فردی و اجتماعی‌می شود و از سوی دیگر، زمینه تحقق آزادی‌های فردی و اجتماع یرا فراهم می‌کند زیرا در فقدان نظم عمومی، نمی توان از تحقق آزادی های فردی و اجتماعی سخن به میان آورد. این وضعیت در حقوق اساسی ایران نیز مصداق داشته و در برخی موارد آزادی‌های فردی با هدف تحقق نظم عمومی محدود شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential foundations of public order

نویسنده [English]

  • yaguob alizadeh
Faculty member of Payam Noor University
چکیده [English]

The survival of any society and political, economic and social system requires public order. Beyond that, development and excellence also require the realization of public order. Public order in any society is a function of the values ​​of that society. In this article, an attempt has been made to examine the jurisprudential foundations of public order. The current article is descriptive and analytical and has been investigated using the library method. The findings of the article indicate that from a jurisprudential point of view, security and public comfort, compliance with Islamic standards and non-disobedience of God's commandments, fighting against infidels and transgressors, fighting against corruption and division, holding a sit-in to God's will, unity, cooperation and loyalty According to the covenant and in the subject law, which was compiled under the influence of jurisprudence standards, public security, public interests and public health are among the most important elements of public order.Regarding the impact of public order on individual and social freedoms, the necessity of interaction and balance can be emphasized. On the one hand, public order causes restrictions on some individual and social freedoms, and on the other hand, it provides the basis for the realization of individual and social freedoms, because in the absence of public order, it is impossible to talk about the realization of individual and social freedoms. This situation has also been exemplified in Iran's constitutional rights and in some cases individual freedoms have been limited with the aim of achieving public order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public order
  • security
  • Islamic standards
  • public comfort
  • public interests

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1403
  • تاریخ بازنگری: 14 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 26 خرداد 1403