مفهوم«سرمایه گذاری خارجی» در قوانین داخلی، معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و آرای دادگاههای داوری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سرمایه گذاران خارجی بر اساس حقوق بین الملل از برخی حقوق حمایتی خاص برخوردارند.  برخورداری از این حقوق مستلزم تحقق این امر است کهاقدامات یا اموال یا ابزار آنها به عنوان «سرمایه گذاری خارجی» مورد شناسایی قرار گیرد.از این جهت مفهوم «سرمایه گذاری خارجی» اهمیت خاصی می یابد. «سرمایه گذاری خارجی» در قوانین داخلی معمولاً با سه روش یا رویکرد تعریف شده است. تعاریف شرکت محور یا فعالیت محور به ساختار مدیریتی شرکت یا میزان مشارکت سرمایه گذاران خارجی در فعالیت اقتصادی توجه می کند. تعاریف معامله محور صرفاً آن دسته از دارایی ها و اموال دارای منشأ خارجی که به سرزمین دولت میزبان  وارد می شود را سرمایه گذاری خارجی قلمداد می کنند. تعاریف دارایی محور، صرفاً دارایی های تحت کنترل یا مالکیت سرمایه گذار را به عنوان سرمایه گذاری خارجی معرفی می نمایند. در معاهدات بین المللی معمولا ًنگرش دارایی محور انتخاب شده است. بدین صورت که «سرمایه گذاری»در قالب یک تعریف کلی به همراه لیست محدود یا نامحدودی از انواع دارایی های مورد حمایت و گاهی با ذکر مشخصه های اصلی سرمایه گذاری تعریف شده است. دادگاههای داوری بین المللی غیرایکسید غالباً با رویکرد تفسیری-تحلیلی، سرمایه گذاری خارجی را بر اساس مفاد معاهدات یا قوانین مورد استناد طرفهای دعوی و همچنین سایر شرایط واقعی حاکم بر هر دعوی تعریف کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • S.A Hanjeni 1
  • A Ostadzadeh 2
ابراهیمی ، سید نصرالله، «مفهوم سرمایه گذاری در رویه داوری مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی (ایکسید)»، مجله حقوقی بین المللی، بهار- تابستان 1393، شماره 50
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 24/06/1381 هیأت وزیران. رجوع کنید به:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/122368 (last visited on 24/12/2016)
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (1381)،مراجعه کنید به:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133816 (last visited on 12/12/2016)
Asean.org/?static_post=the-1987-asean-agreement-for-the-promotion-and-protection-of-investments (last visited on 18/12/2016)
B. Poulain, “Petrobart vs. The Kyrgyz Republic – a few reservations regarding the Tribunal’s constructions of the material, temporal and spatial application of the Treaty”, TDM 5 (2005) see: www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=612 (last visited on 20/12/2016)
Eureko B.V. v. Republic of Poland, Partial Award on Liability, 19 August 2005. See at: http://www.italaw.com/cases/documents/413 (last visited on 24/12/2016)
F. Wennerholm; J. Sidklev, “Arbitration under Energy Charter Treaty-A Case Report on Petrobart vs. Kyrgyzstan, TDM 5 (2005), see: www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=613 (last visited on 20/12/2016)
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf (last visited on 17/12/2016)
http://www.mti.gov.na/downloads/Gazetted%20Nam%20Investment%20Promotion%20Act%202016.pdf (last visited on 17/12/2016)
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/223 (last visited on 13/12/2016)
ICSID, Foreign Investment Laws of the World (Oxford University Press) Vol.VI, Research 2004- 2 November 2004.
Law No. 7764, dated 02.11.1993 "For Foreign Investments", find at:http://www.albaniaprestige.com/law-for-foreign-investments(last visited on 17/12/2016)
Namibian Foreign Investment Act, commenced 7 July 1992 as amended by Act No. 24, 1993, Foreign Investment Amendment Act 1993
US Model BITs 1994, revised at 1998, 2004, 2012, find the original text at http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryIris/223(last visited 17/12/2016)
Korea-US FTA; US-Morocco FTA; US - Singapore FTA; US-Chile FTA; US-Australia FTA;find the original text of free Trade Agreementsat:http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryOtherIias/223#iiaInnerMenu(last visited on 18/12/2016)
Pope & Talbot, Inc. v. Government of Canada, UNCITRAL Award, 1 January 2000, preliminary Tribunal Awards, p. 11, para.26 , see: http://www.italaw.com/cases/863 (last visited on 20/12/2016)
Russia-China BIT ( signed at 2006) Article 1; Germany-Afghanistan (signed at 2007) Article 1(1); Germany-Indonesia BIT (signed at 2003) Article 1(1); Australia-Uruguay BIT (signed at 2001) Article 1; Sweden-Bosnia and Herzegovina BIT (signed at 2000) Article 1.
S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, Partial Award, 13 November 2000. See at: http://www.italaw.com/cases/969 (last visited on 25/12/2016)
SCC Case 49/2002, Award 9 September 2003. See at: http://www.italaw.com/cases/documents/729 (last visited on 24/12/2016)