دوره و شماره: دوره 20، شماره 79، مهر 1396 
خسارات تبعی در بیع بین المللی کالا

صفحه 99-122

10.22034/jlr.2017.54389

حسن بادینی؛ ابراهیم تقی زاده؛ ناصر علی دوستی شهرکی؛ پانته آ پناهی اصانلو


پیشگیری شناختی

صفحه 299-323

10.22034/jlr.2017.54397

سعید قماشی؛ الناز جهانگیری