چنان بخوان که تو دانی درباب شش شیوة نقدحقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

چکیده

رومن یاکوبسن ششعاملرا در هر ارتباط زبانی شناسایی کرده است: فرستنده، موضـوع، مجرای تماس، رمزگان، پیام، گیرنده. بهتبعِ این ششعامل، او نقشهایی ششگانـه نیـز برای زبان قائلشده: نقشعاطفی، ارجاعی، همدلی، فرازبانی، ادبی و ترغیبی. در این مقاله با توجه به ایننگاه زبانشناسانه، ششنوع نقد در حقوق تبیین شده است: نقد سنتی نـاظر به قانونگذار (مثلاً در آثار امامی)، نقد اخلاقی اجتماعی اقتصادی ناظر به موضـوع قـانون (در نقدهای حقوقطبیعی و تحلیلهای اقتصادی اجتمـاعی)، نقـدانتقالی نـاظر بـه نحـوة انتشار قانون (درباره عطفشدن قانون به گذشته، نشر و نسخ آنها)، نقد ساختاری ناظر به زبانحقوقی (در آثار شهیدی و لنگرودی)، نقد صـورتگرا دربـارة قانونیـت قـانون (در آثـار کاتوزیان)، نقد ساختارشکن ناظر به فهم شهروندان (در آثار ناقدان جدیدتر حقوق).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • H Jafari tabar
بارت، رولان، نقد تفسیری، ترجمه غیاثی، بزرگمهر، 1368.
بی‌یرویش، مانفرد، زبانشناسی جدید، ترجمۀ محمدرضا باطنی، انتشارات آگاه، 1363،
جوان، موسی، حق مالکیت و قاعدۀ لاضرر، مجله کانون وکلا، اردیبهشت 1329، شماره 12.
جوان، موسی، مبانی حقوق، ج 1، شرکت چاپ رنگین، 1326.
چامسکی، نوآم، ساخت‌های نحوی، ترجمۀ احمد سمیعی، خوارزمی، 1362.
صفوی، کوروش، آشنایی با زبانشناسی، انتشارات علمی، 1391.
صفوی، کوروش، درآمدی بر معنی‌شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر، 1379
کارون و فیلونه، نقد ادبی، ترجمۀ خسرو مهربان سمیعی، انتشارات بزرگمهر، 1370.
گلدمن، لوسین، نقد تکوینی، ترجمۀ محمدتقی غیاثی، انتشارات بزرگمهر، 1369.
گورین و دیگران، راهنمای رویکردهای نقد ادبی، ترجمه زهرا میهن خواه، انتشارات اطلاعات، 1370.
لاینز، جان، چومسکی، ترجمه احمد سمیعی، خوارزمی، 1357.
ولک، رنه و وارن، آوستین ، نظریۀ ادبیات، ترجمۀ ضیاء موحد و پرویز مهاجر، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، 1373.
هوف، گراهام، گفتاری دربارۀ نقد، ترجمۀ نسرین پروینی، امیرکبیر، 1365.
یاکوبسن، رومن، زبانشناسی و شعرشناسی، در کتاب زبانشناسی و نقد ادبی، ترجمه مریم خوزان و حسین پاینده، نشر نی، 1369
یاکوبسن، رومن، قطب‌های استعاری و مجازی در زبان‌پریشی، در کتاب زبان‌شناسی و نقد ادبی، ترجمۀ مریم خوزان، حسین پاینده، نشر نی، 1369
Binder, Guyora, and Weisberg, Robert, Cultural Criticism of Law, Stanford Law Review, Vol. 49, No. 5 (May, 1997).
Bonnecase, Julien (1878-1950). Science du droit et romantisme : le conflit des conceptions juridiques en France de 1880 à l'heure actuelle. 1928.
Bork, Robert, The Original Understanding, in: Conard Johnson, Philosophy of Law, Macmillan publication, 1993.
Bradford, Richard, Roman Jakobson Life, language, art, Routledge, 1994
Christodoulidis, Emilios A., Law and reflexive politics, Kluwer publisher, 1998
Cox, Paul N., An Intrpretation And (Partial) Defence Of Legal Formalism, Indiana Law Review, vol. 36, 2003.
David, Kennedy, Critical Theory, Structuralism and Contemporary Legal Scholarship, NEW ENGLAND LAW REVIEW, VOLUME 21, 1985-1986.
Desautels-Stein, Justin, International Legal Structuralism: A Primer, University of Colorado Law School, published in International Theory, 8:2, 2016.
Patterson, Dennis, law and truth, Oxford University Press, 1996,
Peters, Christopher J., Legal Formalism, Procedural Principles, and Judicial Constraint in American Adjudication, ssrn. 2573912
Posner, Richard A., Legal Formalism, Legal Realism, And The Interpretation Of Statutes And The Constitution, Case Western Reserve Law Review, Volume 37, Number 2, 1986-87.
Sunstein, Cass, legal reasoning and political conflict, Oxford University Press, 1996