لغو برده‌داری از گذشته تا امروز: بازخوانی توسعه مفهوم برده‌داری در اسناد و آراء محاکم بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

برده‌داری یکی از شدیدترین اشکال نقض حقوق و کرامت انسانی است که انسانی را به مایملک دیگری بدل می‌کند. جهان بیش از یک قرن است که با این مالکیت شوم به مبارزه‌ای همه‌جانبه برخاسته است. بااین‌حال همچنان از برده‌داری مدرن سخن به میان می‌آید. این مفهوم به اشکال نوین سوءاستفاده اشاره دارد که میلیون‌ها زن، کودک و مرد را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد.
این مقاله روند تکامل و شکل گرفتن تدریجی راه‌های قانونی مقابله با این پدیده و تحول تعریف، شمول مصادیق و تغییرات صورت گرفته در آن را مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌کند تا فهم مناسبی از معنای برده‌داری در دوره معاصر ارائه دهد. بر این اساس، در دنیای امروز دیگر برای تحقق برده‌داری نیازی به احراز رابطه حقوقی مالکیت نیست؛ بلکه حتی اگر به‌طور عملی و یا به صورت بالقوه چنین اختیاری برای فردی نسبت به دیگری وجود داشته باشد کافی است تا برده‌داری را محقق بدانیم. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که این مبنا در تفسیر جرم به بردگی گرفتن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیز سودمند بوده و بدین ترتیب در حقوق کیفری بین‌المللی این رفتار مجرمانه و قابل تعقیب خواهد بود و راه برای مبارزه با اشکال جدید و معاصر برده‌داری و کاراجباری هموارتر می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • A.S Taheri 1
  • F Manteghi 2
- میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، چاپ چهارم، میزان، تهران، 1392.
- قاری سیدفاطمی، سید محمد، دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 25، بهار 1379، صص 129-145.
-قریشی، سید یوسف، اردوگاه‌های کاراجباری و کارویژه های آنها، فصلنامه ره‌آورد سیاست، شماره 19، بهار 1387، صص 131-144.
-طاهری، آزاده السادات، حق اشتغال با تأکید بر اشتغال مولد در نظام حقوق داخلی و بین‌المللی، پایان‌نامه برای دریافت درجه دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران، 1391.
- Allain, Jean. The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Sadat, Leila N, and Michael P. Scharf. The Theory and Practice of International Criminal Law: Essays in Honor of M. Cherif Bassiouni. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
- Bassiouni, M C. International Criminal Law; Volume 1: Sources, Subjects and Contents. Leiden: Martinus Nijhoff Pub, 2008.
- ,A Global Alliance against Forced Labour, Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Conference, 93rd Session, 2005.
- Allain, Jean,"The Definition of ‘Slavery’ in General International Law and the Crime of Enslavement within the Rome Statute", Guest Lecture Series of the Office of the Prosecutor, Queen’s University of Belfast, Hague.2007.
- Bell, Jessica, "Contemporary slavery and international law", Human Rights and Human Welfare, 2008. pp 35-42.
- Beth Herzfeld, "Slavery and Gender: Women’s Double Exploitation", Gender and Development, Vol.10, No.1, March 2002. pp. 50-55.
- Combating Forced Labour, a Handbook for Employers and Business, Special Action Programme to combat Forced Labour, No.3, Guiding Principles for Combating Forced Labour, International Labour Office, 2008.
- Eradication of Forced Labour, General Survey Concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), International Labour Office, Geneva, 2007.
- Oosterveld, Valérie."Sexual slavery and the International Criminal Court: advancing international law", Michigan Journal of International Law. 253, 2004, pp 605-651.
- Plant, Roger.Modern slavery the concepts and their practical implications. ILO (working paper), Geneva, 2014.
- Press unit of European court of human rights, Factsheet – Slavery, servitude and forced labour, June 2015, p1, available at:http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Forced_labour_ENG.pdf
- Report of the Temporary Slavery Commission to the Council of the League of Nations (A.17.1924.VI.B), 1924, quoted in “The suppression of slavery” (Memorandum submitted by the Secretary-General to the Ad Hoc Committee on Slavery), United Nations document ST/SPA/4 1951.
- Weissbrodt, D. S. Anti-Slavery International. & United Nations, Abolishing slavery and its contemporary forms, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations, New York:2002.
 
-PROSECUTOR v. DRAGOLJUB KUNARAC, RADOMIR KOVAC AND ZORAN VUKOVIC (Trial Judgment) IT-96-23-T& IT-96-23/1-T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), (22 February 2001).
-PROSECUTOR v. DRAGOLJUB KUNARAC, RADOMIR KOVAC AND ZORAN VUKOVIC (appeal Judgment) IT-96-23-T& IT-96-23/1-T, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), (12 June 2002).