رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شفافیت همواره به عنوان یکی از اصول مهم  سازمان تجارت جهانی تلقی گردیده است. بررسی رویکرد سازمان تجارت جهانی می تواند ابزارها و رویه‌هایی که این سازمان جهت بلوغ و تکامل این اصل مدنظر قرار داده است را تبیین نماید. بر این اساس، مطالب این نوشتار در سه بخشِ ارائه می‌گردد. در بخش اول به بررسی قلمرو شفافیت در سیاق سازمان تجارت جهانی پرداخته می‌شود، این بررسی نشان می‌دهد، که تقریبا در تمامی موافقتنامه‌های این سازمان شاهد مقرره‌ای پیرامون شفافیت هستیم. در بخش دوم به بررسی سیرتکامل شفافیت در سازمان تجارت جهانی پرداخته می‌شود این بررسی مشخص می سازد که اصل شفافیت فرایندی در حال تکامل و رو به رشد داشته و سیر این تکامل، بنحوی  بوده است که به عنوان مبنایی جهت تغییر در ساختار این سازمان مدنظر قرار گرفته و این امکان را فراهم آورده است که بر اساس آن تلاش‌هایی جهت اصلاح فرایندهای ایجادِ خط‌مشی‌های تجاری در سیستم داخلی اعضا، صورت پذیرد. در پایان به بررسی رویکرد نهادهای حل اختلاف سازمان نسبت به اصل شفافیت پرداخته می شود، این بررسی مشخص میسازد که این نهاد رویکردی همسو با سازمان در پذیرش شفافیت داشته و سعی نموده است که از سیاق ابتدایی و مضیق ضوابط شفافیت فراتر رفته و آن را به عنوان مبنایی جهت توسعۀ تدریجی رویه قضائی بنحوی مورد تفسیر قرار دهد، که امکان حرکت به سوی تحقق حکمرانی مطلوب فراهم آید.‌‌‌‌‌ 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • M.J GHanbari 1
  • M.A Zamani 2
 
الف) فارسی
پیلتن، فرزاد، «رژیم حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت»، دانشنامه حقوق و سیاست، بهار و تابستان 1391، شماره 17.
ذاکری، مهدی، «نظارت در سازمان جهانی تجارت: مکانیزم بررسی خط مشی تجاری»، مجله تحقیقات حقوقی، بهار 1392، شماره 61.
شیروی، عبدالحسین، «سازمان تجارت جهانی (گات) (اهداف، مبانی و ساختار)»، مجله مجتمع آموزش عالی، زمستان 1378 - شماره 4.
ب) لاتین
a) Books
Jackson, John, Davey, William, Legal Problems of International Economic Relations: Cases, Materials and Text on the National and International Regulation of Transnational Economic (American Casebook Series), West Group; (May 1995).
Lathrop, Daniel; Ruma, Laurel, eds. Open Government: Transparency, Collaboration and Participation in Practice. Publisher Beijing ; Cambridge (February 2010).
Moschella, Manuela, Weaver, Catherine, Handbook of Global Economic Governance, Players, Power and Paradigms, Routledge, New York, 2014.
Womach, Jasper, Congressional Research Service document "Report for Congress: Agriculture: A Glossary of Terms, Programs, and Laws, 2005 Edition. Available in: http://ncseonline.org/nle/crsreports/05jun/97-905.pdf (Last visited on 08/10/2015)
b) Articles
Ala’i, Padide, “From the Periphery to the Center? The Evolving WTO Jurisprudence on Transparency and Good Governance”, Journal of International Economic Law, No 11 (4), 2008
Ala’i, Padideh, “From the Periphery to the Center? The Evolving WTO Jurisprudence on Transparency and Good Governance”, Journal of International Economic Law, vol.11, (October 2008).
Ala’i, Padideh,”Transparency and the Multilateral Trading System”, in Trends in World Trade: Essays in Honor of Sylvia Ostry, edited by Alan Alexandroff (Carolina Academic Press 2007).
Arrosmith,Sue, “Transparency in Government Procurment: The Objectives of Regulation and Boundaries of the WTO”, J. WORLD TRADE, No. 37, (2003).
Bianchi, Andrea, “On Power and Illusion: The Concept of Transparency in International law, on: Bianchi, Andrea, Peters, Anne,Transparency in International Law. Cambridge University Press, 2013, p.12.
Delbruck, Jost, “Transnational Federalism: Problems and Prospects of Allocating Public Authority Beyond the State (The Earl A. Snyder Lecture in International Law)”, Indiana University School of Law, available at: http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls (Last visited on: 08/02/2015)
Delbruck, Jost, “Transnational Federalism: Problems and Prospects of Allocating Public Authority Beyond the State (The Earl A. Snyder Lecture in International Law)”, Indiana University School of Law, available at: http://www.repository.law.indiana.edu/ijgls (Last visited on: 08/02/2015)
Ghosh, Arunabha, ‘Development Countries in the WTO Trade Policy Review Mechanism’, World Trade Review, Vol. 9, No. 3, (2010)
Gianluca, Orefice, “Non-Tariff Measures, Specific Trade Concerns and Tariff Reduction” , CEPII Working Paper, Reseach and Expertise on the World Economy, No 2015-30 – December. Available on: http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2015/wp2015-30.pdf (Last visited on 01/07/2015)
Hansen, Patricia, “Transparency, Standards of Review, and the Use of Trade Measures to Protect the Global Environment”, Virginia Journal of International Law, No. 39, Spring 1999.
Mock, William, “An Interdisciplinary Introduction to Legal Transparency: A Tool for Rational Development”, Dickinson Journal of International Law (now Penn State International Law Review), Vol. 18, No. 2, 2000.
Ostry, Sylvia,” "China and the WTO: The Transparency Issue", UCLA J. INT’L L & FOREIGN AFf, Vol.3, (1998).
Rezaul, Karim, Md. “ Transparency is the Most Important Governance Issue in the WTO Subsidy Control”, (April 29, 2014). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2498863 (Last visited on: 01/10/2016)
Steger, Debra, “The Culture of the WTO: Why It Needs to Change”, J. INT’L ECON. L., vol. 10, (2007), p.483
Weil, David, Graham, Mary, Fung, Archon, “Targeting Transparency”, Science, v.340. June 21, 2013, pp. 1410-1411. Available at: http://archonfung.net/docs/articles/2013/Science-2013-Weil-Graham-Fung.pdf (Last visited on: 01/02/2015)
Wolfe, Robert, "Letting the sun shine in at the WTO: How transparency brings the trading system to life", School of Policy Studies Queen’s University, March 06, 2013.
Xiaohua Bao and Larry D. Qiu, “How Do Technical Barriers to Trade Influence Trade?”, Review of International Economics, 20(4), 2012.
Xiankun Lu, “Reflections and Recommendations on the WTO’s Trade Policy Review Mechanism”, Published on December 12, 2015, available on: https://www.linkedin.com/pulse/reflections-recommendations-wtos-trade-policy-review-mechanism-lu (visited on: 08/10/2016)
Zoellner, Carl-Sebastian, “Transparency: an Analysis of an Evolving Fundamental Principle in International Economic Law”, Mich. J. Int'l L., No. 27, (2005-2006).
c) Instruments
Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
Agreement on Rules of Origin, Annex 1A of the WTO Agreement.
Agreement on Safeguards, Annex 1A of the WTO Agreement.
Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (“SPS Agreement”), Annex 1A of the WTO Agreement
Agreement on Technical Barriers to Trade (“TBT Agreement”), Annex 1A of the WTO Agreement.
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Annex 1A of the WTO Agreement.
Agreement on Import Licensing Procedures, Annex 1A of the WTO Agreement.
General Agreement on Trade in Services, Annex 1B of the WTO Agreement.
The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
Trade Policy Review Mechanism (TPRM), Annex 3 of the WTO Agreement.
World Trade Organization, Accession of the People’s Republic of China, WT/L/432 (Nov. 23, 2001)
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Apr. 15, 1994, 1867 U.N.T.S 154, 33 I.L.M. 1144 (1994) [WTO Agreement].
Negotiating Group on Functioning of the GATT System, Note by the Secretariat: Meeting of 24- 28 October 1988, ¶ 8, MTN.GNG/NG14/10 (Nov. 14, 1988)
d) Cases
GATT Panel Report, Japan – Trade in Semi-Conductors, L/6309 (Mar. 24, 1988)
GATT Panel on Japanese Measures on Imports of Leather, L/5623 (Mar. 2,1984)
GATT Panel Report, Japan – Restrictions on Imports of Certain Agricultural Products, L/6253 (Nov. 18, 1987)
GATT Panel Report, Japanese Measures on Imports of Leather (Japan – Leather II (US)) L/5623, Adopted on 15 May 1984.
WTO Appellate Body Report, United States – Restrictions on Imports of Cotton and Man-Made Fibre Underwear (United States – Underwear), WT/DS24/AB/R, Adopted on 25 February 1999)
WTO Panel Report, Japan – Measures Affecting Consumer Photographic Film and Paper (Japan –Film), WT/DS44/R, Adopted on 22 April 1998.
WTO Appellate Body Report, United States – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel Products from Japan (US – Hot-Rolled Steel), WT/DS184/AB/R, Adopted on 23 August 2001
e) Internet Sites
https://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/glossary_e.htm: (Last visited on: 08/09/2015(
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (Last visited on: 08/09/2015)
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/s_negs_e.htm. (Last visited on: 03/04/2015)
http://agims.wto.org/ (Last visited on: 01/09/2016)
https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm (Last visited on: 01/01/2016)