آثار تحریم بر قراردادهای تجاری بین المللی: نتایج عدم رفع تحریم‌های تجاریِ ناظر بر صادرات، علیرغم انتظار طرفین در زمان انعقاد قرارداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (لاهه)؛ استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هرگاه در هنگام انعقاد، قرارداد مشمول تحریمی باشد و طرفین انتظار داشته باشند که آن تحریم بزودی رفع شود لیکن برخلاف انتظار طرفین این امر محقق نشود، وضعیت قرارداد و تعهدات طرفین تغییر می کند. اکثر نظام های حقوقی این مساله را در چهارچوب «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» تحلیل می کنند.
بیشتر نظام های حقوقی اروپایی با این استدلال که اطلاع طرفین از احتمال عدم رفع تحریم و عدم درج شرطی در این خصوص در قرارداد به معنی پذیریش ریسک آن است، رفع نشدن تحریم ها را موجب معافیت متعهد یا تعدیل تعهد نمی دانند. با این وجود، در نظام حقوقی آلمان بر اساس نظریه «مختل شدن مبنای قرارداد» و در ایتالیا بر اساس نظریه «فرض ضمنی» امکان معافیت از اجرا تعهد در این خصوص مقرر شده است. در نظام حقوقی ایران این مساله بر اساس «توافق بنایی» و «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» قابل تحلیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • M.H Abedian 1
  • E GHolshani 2
- بنایی اسکویی، مجید، «تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، بهار و تابستان 92، ش 1.
- خوئینی، غفور، شمس اللهی، عطیه، ذوالفقاری، سهیل، «تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول»، پژوهش حقوق خصوصی، سال دوم، ش 4، 1392.
- صادقی مقدم، محمد حسن، تغییر در شرایط قرارداد، تهران، میزان، 1386، چ 2.
- محقق داماد، سید مصطفی، نظریه عمومی شروط و الزامات در حقوق اسلامی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1388، چ 2.
- سیمایی صراف، حسین، شرط ضمنی- پژوهشی تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و حقوق خارجی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380، چ 1.
- کاتوزیان، امیرناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج3-آثار قرارداد، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387، چ 5..
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض- عقود تملیکی)، تهران، بهنشر، 1363.
منابع خارجی
- Hutchison, Andrew, Fundamental Change of Circumstances in Contract Law, Thesis Presented for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Private Law- university of Cape Town, March 2010.
- Basil S Markesinis, Hannes Unberath and Angus Johnston, The German Law of Contract A Comparative Treatise, Second ed., Hart Publishing- Oxford and Portland, Oregon, 2006.
- Lurger, Brigitta, Haberl, Andrea & Waβ, Clemens, EUI Tenancy Law ProJect, p. 51, available at: www.eui.eu .
- E. Hondius & H.C. Grigoleit, ‘Introduction: An approach to the issues and doctrines relating to unexpected circumstances’ in E. Hondius and H.C. Grigoleit (eds.), Unexpected Circumstances in European Contract Law ,2011.
- Ebke, W. F., Finkin, M. W., Introduction to German Law, The Hague/London/Boston: Kluwer Law International, 1996.
- Egidijus Baranauskas, Paulius Zapolskis, the Effect of Change in Circumstances on the Performance of Contract, Jurisprudence, 2009.
- Macario, Francesco, Patti, Salvatore, Disclaimer in construction contracts, Case to discuss in Milan, Bocconi University – October 8, 2010, p.13, available at: www.aidaf-ey.unibocconi.eu
- The Effects of Financial Crises on the Binding Force of Contracts- Renegotiation, Rescission or Revision, Başak Başoğlu (ed.), Springer International Publishing (Verlag), 1st ed. 2016.
- Treitel, Guenter H., Frustration and Force Majeure, Sweet & Maxwell, 3rd ed., 2014.
- Treitel, Guenter H., The Law of Contract, London, Sweet & Maxwell, 8 ed., 1991
- Rösler, Hannes, Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law, European Review of Private Law 3-2007, pp. 483-513.
- Oosterhuis, Janwillem, Unexpexted Circumstances arising from World war I and itʾs aftermath: ‘Open’ versus ‘Closed’ Legal Systems, 2014, p. 3, available at: http://www.ssrn.com.
- Macgregor, L., ʿIllegal contracts and unjustified enrichment, Edinburgh Law Review, 2000.
- Macgregor, L., ʿPacta Illicitaʾ, in: K. G. C. Reid and R. Zimmerman (ads.), A History of Private Law in Scotland (Oxford University Press), 2000, Vol. II.
- Precontractual Liability in European Private Law, John Cartwright & Martijn Hesselink (eds.), Cambridge University Press, 2008.
- Racine et al, European Contract Law, Sellier Pub, 1st ed., Paris, 2008.
- Cultural diversity and the Idea of European Civil Code”, chapter 5 of the politics of a European civil code, Ruth-Sefton-Green (eds.), Martijn W. Hesselink, April 2006.
- Tallon, D. Hardship. In Hartkamp, A., et al. Towards a European Civil Code, 3rd fully revised and expanded ed., The Hague/London/Boston: Aspen Publishers, 2004.
- Unexpected Circumstances in European Contract Law, Ewoud Hondius & Hans Christoph Grigoleit (eds.), Cambridge University Press, 1 ed., 2011.
- Van Houtte, Hans, Changed Circumstances and Pacta Sunt Servanda, in: Gaillard (ed.), Transnational Rules in International Commercial Arbitration (ICC Publ. Nr. 480,4), Paris 1993.
- Gloag, William Murray, Law of Contract, Sweet & Maxwell Ltd. (imprint: W. Green), 2 ed., 1929.
- Koziol and Welser, Bürgerliches Recht, Vol 1, p. 165, quoted in: Brigitta Lurger & Raphael Thunhart, Unexpected Circumstances in European Contract Law.