دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، تیر 1396 
اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران

صفحه 67-89

جواد تقی‌زاده؛ مرتضی نجابت خواه؛ کوثر آملی جلودار