بررسی نقش تحلیل‌های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تأکید بر قراردادهای مصرف کننده

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران.

چکیده

چکیدهتغییر رویکرد کشورها نسبت به حقوق بین‌الملل خصوصی از نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد و نگرش جدید به تعیین قانون حاکم برقرارداد با اهداف مختلفی از جمله حمایت از طرف‌های ضعیف‌تر از حیث اقتصادی در قراردادهای مصرف‌کننده همراه شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به تبعیت از این رویکرد مقررات تازه‌ای در این خصوص وضع نموده‌اند. دکترین حقوقی در کشور ایران نیز پس از تصویب قوانین داخلی در مورد حمایت از مصرف‌کنندگان در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف‌کننده در صدد هم‌گرایی با حقوق برخی کشورهای دیگر برآمده است. نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی تحولات موصوف در برخی کشورهای دیگر رویکرد حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده را از منظر اقتصادی بررسی می‌نمایند و بنابر نتایج حاصله مشخص می‌گردد علاوه بر وجود اهداف اقتصادی خاص برای شناسایی اصل آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد محدودیت‌های وضع شده بر این آزادی نیز واجد اهداف اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..................................

فهرست منابع
الف) قوانین و مقررات
. 1. قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال 1388
. 2. قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب سال 1386
. 3. قانون داوری بازرگانی بین المللی مصوب سال 1376
. 4. قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382
. 5. قانون مدنی مصوب سال 1307
ب) فارسی
6. انصاری، مهدی، تحقیق اقتصادی حقوق قراردادها، تهران: انتشارات جاودانه
. جنگل، 1390
7. الماسی، نجاد علی، حقوق بینالملل خصوصی، چاپ دهم، تهران، بنیاد حقوقی میزان،
. زمستان 1389
. 8. الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دهم، 1382
. 9. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1375
. 10 . بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384
فصلنامه حقوق، مجله دانشکده ،« آیا حقوق دانش مستقلی است » ، 11 . بادینی، حسن
. حقوق و علوم سیاسی، 1385 ، شماره 74
تأثیر حقوق اقتصادی و نفعگرایی در حقوق خصوصی بر » ، 12 . باقری، محمود
. نامه مفید، جلد 2، سال 1385 ، شماره 2 ،« حقوق بینالمللی خصوصی
حمایت از مصرفکننده در قراردادهای بیمه بر » ، 13 . باقری، محمود و فاضلی، مرجان
فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیستم، تابستان 92 ، شماره ،« اساس عدالت معاوضی
.74
،« انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرفکننده » ، 14 . بختیاروند، مصطفی
. فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41 ، بهار 1390 ، شماره 1
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 بررسی نقش تحلیل های اقتصادی در تعیین قانون حاکم ...
35
رویکرد تطبیقی در حقوق حاکم بر » ، 15 . پروین، فرهاد، اکبر رودشتی، عظیم
. مجله حقوقی دادگستری، سال 77 ، تابستان 1392 ، شماره، 82 ،« قراردادها
16 . جعفری تبار، حسن، مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالا، تهران، نشر دادگستر،
.1375
17 . جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، تهران، نشر دادگستر،
. چاپ اول، 1376
18 . جلالی، فرید، تحلیل اقتصادی مسئولیت قراردادی، پایان نامه کارشناسی ارشد،
. دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1388
مجله ،« مروری بر تحولات مقوله کارایی در ادبیات اقتصادی » ، 19 . دادگر، یدالله
. حقوق و سیاسی، دوره 9، سال 1386 ، شماره 33
تحلیل اقتصادی مورد » ، 20 . رضایی استخروئیه، مصطفی، اسفندیار بهمنی، افلاطون
،« معامله و آثار آن بر ضمانت اجراهای اجباری فسخ و مسئولیت قراردادی
. فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و دوم، بهار 1390 ، شماره 81
مسئولیت عرضه کنندگان کالا و خدمات در » ، 21 . عبدی پور، ابراهیم و پرتو، حمیدرضا
قانون حمایت از مصرف کنندگان حرکتی رو به جلو یا بازخوانی قواعد
. نامه مفید شماره 1، سال 1390 ،« سنتی
اجرای اجباری عینی تعهد و تقدم آن بر » ، 22 . صفایی، سیدحسین و نعمت الله الفت
. نامه مفید، سال 1389 ، شماره 79 ،« حق فسخ قرارداد
برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدودکردن آزادی » ، 23 . طجرلو، رضا
فصلنامه حقوق، مجله دانشکده ،«( قراردادها (با رجوع به سیستم حقوق انگلیس
. حقوق و علوم سیاسی، دوره 37 ، پاییز 1387 ، شماره 3
. 24 . کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد دوم، شرکت سهامی انتشار چاپ اول، تهران، 1377
25 . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، شرکت سهامی انتشار چاپ پنجم،
. تهران، 1387
26 . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم،
. تهران، 1380
27 . کاتوزیان، ناصر، روش تجربی تحقیق در علم حقوق، چاپ اول، تهران، شرکت
. سهامی انتشار، 1389
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 بررسی نقش تحلیل های اقتصادی در تعیین قانون حاکم ...
36
محدودیتهای آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از » ، 28 . کاتوزیان، ناصر
، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 8، پاییز 1387 ،« مصرف کننده
. شماره 3
29 . مقصودی، رضا، ویژگیهای قاعده مطلوب در حقوق بینالمللی خصوصی، ارج
. نامه دکتر الماسی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1391
بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای » ، 30 . مافی، همایون و کاویار، حسین
الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظا مهای حقوقی آمریکا،
، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 4، بهار و تابستان 1392 ،« اتحادیه اروپا و ایران
. شماره 1
،« محدودیتهای اعمال قانون خارجی در تعارض قوانین » ، 31 . نیکبخت، حمید رضا
. مجله تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان 185 ، شماره 44
تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات » ، 32 . نیکبخت، حمیدرضا
مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات بین المللی ،«( قراردادی و اصل حاکمیت اراده
. جمهوری اسلامی ایران، سال 1384 ، شماره 32
ج) انگلیسی
33. CArpinello, George F, Testing the limits of choice of law clauses,
Franchise contracts as a case study, Marquette law Review, volume 74.
Fall 1990, available at: http://scholarship .law. marquette. Edu/mu/r(last
visited on 20/01/2016).
34. chistine, Riefa, contract the need for Reform, Brunel university, Brunel
law school, information technology law, vol. B,171, 2004, available at:
http://SSRN.com(last visited on 20/01/2016).
35. Demsetz, Harold, the American Economic Review, vol 57.No.2, May
1967, available at: http://links.jstor.org(last visited on 20/01/2016).
36. The Harvard law Review association, Efficiency and a Rule of “free
contract” A critique of two models of law and economics, vol.27 no 4,
feb1984, available at: http://www.jstororg /stable/1341023(last visited
on 20/01/2016).
37. kessler, Fridrich, contract of Adhesion-some thoughts about freedom of
contract, Yale law school legal scholarship Repository-faculty
scholarship, series Paper, 2731, 1943, available at: http://digital
commons.law.yale.edu/cgi/view content. cgi(last visited on 20/01/2016).
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 بررسی نقش تحلیل های اقتصادی در تعیین قانون حاکم ...
37
38. McDonald, Brian D. the uniform computer information transactions Act,
Berkeley technology law journal.volum,16 issue 1 Article 24. January
2001, available at: http://scholarship.lawBerkeley.edu/btlj (last visited
on 20/01/2016).
39. O’ Hara Erin and Ribstein, Larry E, from politics to Efficiency in choice
of law, George Mason University school of law, January 2000, available
at: http://www.SSRN.com/abstract=199849 (last visited on 20/01/2016).
40. Posner Richad. A, Economic Analysis of law Review of “Economic
Analysis of law“by Richard. A Posner, Washington university open
scholarship by DHj Henmann, 1974, available at:
http://www.jstor.org/stable/3003108 (last visited on 20/01/2016).
41. Posner Richard. A, the problem of jurisprudence Harvard university,
2010, available at: www.hup.harvard.edu/catalog-php-blog and
Harvard.edu/http/files/2010/11/posner.pdf (last visited on 20/01/2016).
42. Ruhl, Giesela, party Autonomy in the private international law of
contracts: transatlantic convergence and Economic Efficiency.
Cambridge university press, No 4, August 8, 2006, available at:
http://www.SSRN.com.
43. Ruhl, Giesela, consumer protection in choice of law, Cornell
international law journal, April 20, 2011, available at:
http://SSRN.com/abstract=18161641(last visited on 20/01/2016).
44. Ratnupala, suri, jurisprudence, Cambridge university press-2009. 2nd
Edition, December 2013, available at:
www.cambridge.org/us/978110761257 (last visited on 20/01/2016).
45. Symeonides, C. Symeon, Choice of law in the American courts in Dec
31, 2013, twenty-servant annual survey polished in 62 American journal
of comparative law available at: http://socidip.files,wordpress.com (last
visited on 20/01/2016).
46. Symeonides, C. Symeon, The American Revolution and the European
Evolution in choice of law, Tulane law Review, vol 82, Nov 5, 2008,
available at: http://SSRN.com/abstract=1104284 (last visited on
20/01/2016).
47. Symeonides, C. Symeon, contract subject to Non-state Norms, the
American journal of comparative law, vol 54, Fall 2006, pp 209-231,
available at: www.jstor.org/stable/20454537 (last visited on
20/01/2016).
48. Symeonides, C. Symeon, party Autonomy and private law making in
private international law. SaKKoulas, Klumer press, Athens, Greece
2006, Available at: (last visited on 20/01/2016).
49. V Result, selective in private international law, Romanian journal of
private international law and comparative private law, may 20. 2008,
available at: http://SSRN.com (last visited on 20/01/2016).
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 بررسی نقش تحلیل های اقتصادی در تعیین قانون حاکم ...
38
50. Shavell, Steven, is Breach of contract immoral, Harvard law school
johnm. olin center folaw Economics and Business Discussion paper
series, November 2005, availeble at: http://Lsr.Ne//co.org/Harvardonl;
ine/531 (last visited on 20/01/2016).
51. silalahi-Nuth, maryke, party Autonomy choice of law and wrap
contracts, Faculty of law university of oslo, 30/11/2012, available at:
http://www.duo.uio.no/handle/10852/34430 (last visited on 20/01/2016).
52. shapiro, carl, consumer protection policy in united state, journal of
institutional and the cortical Economics, October 1983, available at:
www.jstor.org/stable/40750630 (last visited on 20/01/2016).
د) الکترونیک
53. Translation of Japan s private international law act on the General Rules
of application of laws b.kent Anderson and Yasubiro, okuda. blog.
Hawaii. Edu/aplj/files/2001(last visited on 20/01/2016).
54. https:// www.wipo.int/edo cs/lexdocs/laws/en/pu (last visited on
20/01/2016).
55. https://www.moleg.go.kr/English/kor law eng.j sessionid (last visited on
20/01/2016).
56. https://www.ispromed.it/root/wp.Content/uploads/1012 (last visited on
20/01/2016).
57. https://www.swissarbitration.org (last visited on 20/01/2016).
58. https://www.ghavanin.ir (last visited on 20/01/2016).
59. https://www.kentlaw.edu/perritt/conflicts (last visited on 20/01/2016).
60. https://www.oreg on legislature.gov, (last visited on 20/01/2016).
61. https://legis.la.gov/legis/lawsearclist.aspx, (last visited on 20/01/2016),
(last visited on 20/01/2016).