معیار تشخیص استقلال و بی‌طرفی داور

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیدهامروزه استقلال و بی‌طرفی داور از مقبولیت جها‌ن‌شمولی برخوردار است اما اختلاف‌ها راجع به معیار ارزیابی این دو به‌عنوان حقوق و تکالیف طرفین دعوا و داوران همچنان باقی است. اقتباس معیارهای جرح قضات دادگاه‌های دولتی، ممنوعیت کوچک‌ترین رابطه میان داور و هر یک از طرفین دعوا، طبقه‌بندی روابط در لیست‌های رنگارنگ، حاکمیت معیار نوعی برای تشخیص استقلال و حاکمیت معیار شخصی برای تشخیص بی‌طرفی از جمله کلیدهایی است که توسط اسناد بین‌المللی، قوانین ملی، دکترین و رویه قضایی در جستجوی حل این معما ارائه شده است که به نظر می‌رسد نه تنها گرهی از این مشکل نگشوده‌اند بلکه هر یک به نوبه خود قفلی بر قفل‌های قبلی آویخته و حصول اجماع را امری غیر ممکن نموده‌اند. معیار قانون و قواعد نمونه داوری آنسیترال مبنی بر «هر گونه اوضاع و احوالی که شک موجهی نسبت به استقلال و بی‌طرفی داور ایجاد نماید»، گرچه نسبت به سایر معیارها، تناسب بیشتری با نهاد داوری دارد، اما رهنمود خاصی برای اجرای آن ارائه نکرده است. در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی و نقد دیدگاه‌های مطروحه، با در نظر گرفتن مختصات ویژه نهاد داوری، راهکاری مناسب برای تشخیص و رعایت استقلال و بی‌طرفی داور ارائه شود تا از این رهگذر، ضمن تحقق دادرسی عادلانه، طرفین اختلاف، از داوری اشخاص مجرب و متخصص محروم نگردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.......

فهرست منابع
الف) کتاب ها
. 1. اعتمادی، فرهاد، دادگاه داوری دعاوی ایران و آمریکا، تهران، گنج دانش، 1384
. 2. جنیدی، لعیا، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران، نشر شهر دانش، 1381
. 3. جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری های تجاری بی نالمللی، تهران: نشر دادگستر، 1376
4. خدابخشی، عبدالله، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، تهران،
. نشر شرکت سهامی انتشار، 1391
5. دی ام لیو، جولیان و میستلیس، لوکاس ای و ام کرول، استفان، داوری تجاری بین المللی
. تطبیقی، ترجمه: محمد حبیبی مجنده، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول، پاییز 1391
6. زندی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور
. مدنی، داوری، تهران، نشر جنگل، 1388
7. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، تهران،
. دانشگاه تهران، 1374 ، جلد 1
8. غمامی، مجید و محسنی، حسن، اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران، میزان،
.1386
تهران، نشر مؤسسه ،« آیین داوری » 9. نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین المللی
. مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1388
10 . مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران، چاپ اول، نشر مرکز مطبوعات
. قوه قضاییه، 1392
ب) مقالات
11 . پاول اسمیت، وینسنت، کشمکش زدایی با داوری در حقوق اسلام و کامن لا،
. مجله حقوقی، پاییز و زمستان 1377 ، شماره 23
12 . تاپ من، مایک، جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین المللی،
. ترجمه: محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی، بهار و تابستان 69 ، شماره 12
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 معیار تشخیص استقلال و ب یطرفی داور
65
13 . شمس، عبدالله و بطحائی، سید فرهاد، ماهیت حقوقی داوری، فصلنامه تحقیقات حقوقی
. دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1394 ، شماره 70
، 14 . محبی، محسن، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، مجله حقوقی، زمستان 1378
. شماره 24
ج) انگلیسی
15. Born, G B; International Commercial Arbitration, The Netherlands,
Kluwer Law International, 2014.
16. David, R. l’Arbitrage dans le Commerce International, Economica.
1982.
17. Eisemann, F; Déontologie de l’arbitre Commercial International,
Revue de l’arbitrage, 1969, N°4.
18. Fouchard, PH., Gaillard, E & Goldman, B. Traité de L’arbitrage
commercial international. Paris, Litec, 1996.
19. Henry, M; Le Devoir d’Indépendance de l’Arbitre. Paris, L. G. D. J,
2001.
20. Poudret, J F et Besson, S; Droit Comparé de l’Arbitrage
International, Paris, LGDJ, 2002.