اهمیت روش استنتاج علی در دانش حقوق اساسی تطبیقی

نویسنده

استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیدهمقاله حاضر به بررسی اهمیت و جایگاه روش استنتاج‌های علی در دانش حقوق اساسی تطبیقی اختصاص دارد. مدعای اصلی این مقاله آن است که برخی پرسش‌ها و فرضیه‌ها در حقوق اساسی تطبیقی با استفاده از روش‌های معمول و متداول در این رشته قابل پاسخ دادن نیستند. به این منظور در این مقاله به روش تحلیل مفهومی  دو روش کارکردی و هرمنوتیکی و مزایا و کاستی‌های هر یک به ترتیب مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. سپس روش استنتاج علی معرفی و قابلیت آن برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های خاصی مورد تحلیل قرار گرفته است. روش یاد شده اغلب برای بررسی و سنجش تأثیر متغیرهای مختلف  در حوزه  سیاست تطبیقی و اقتصاد سیاسی به کار می‌رود که به تازگی دانشمندان دانش حقوق اساسی تطبیقی نیز از این روش‌ها استفاده می‌کنند. نکته مهم و قابل انتقاد این است که حقو‌ق‌دانان به نحو نظا‌‌م‌مند و روشمند از روش یاده شده استفاده نمی‌کنند. در پایان اصول و روش‌های درست انتخاب موارد مطالعه و نمونه‌هایی از کاربرد این روش‌ها در این قبیل مطالعات مورد اشاره قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

............

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 اهمیت روش استنتاج علی در دانش حقوق اساسی تطبیقی
141
فهرست منابع
فارسی
الف) کتاب ها
. 1. ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1349
2. کاز، پیتر، روش علمی، در علم شناسی فلسفی، ترجمه و تألیف عبدالکریم سروش،
. تهران: انتشارات صراط، 1388
3. کوثری، مسعود، روش مقایس های، در: عباس منوچهری (به اهتمام)، رهیافت و روش در
. علوم سیاسی، تهران: انتشارات سمت، 1387
4. لیتل، دانیل، تبیین در علوم اجتماعی؛ درآمدی بر فلسفه علم الاجتماع، ترجمه
. عبدالکریم سروش، تهران: انتشارات صراط، 1388
5. مک کی، تام و دیوید مارش، روش مقایسه ای، در: دیوید مارش و جری اسکوتر، روش و
. نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیر محمد یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1387
. 6. مونتسکیو، روح القوانین (جلد اول)، چاپ نهم، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1370
ب) مقالات
7. وکیلیان، حسن، پیامدهای نهادی انتخاب نظا مهای حکومتی، مجلس و راهبرد،
.55 -33 . 1395 ، سال بیست و پنجم، شماره 85
English
A) Books
8. Meuwese, A. and Versteeg, M., Quantitative methods for comparative
constitutional law, in: Practice and theory in comparative law, Maurice
Adams and Jacco Bomhoff, Cambridge, Cambridge University Press,
2012, pp230-257.
9. Bell, J., Legal research and the distinctiveness of comparative law, in
methodologies of legal research: what kind of method for what kind of
discipline, Mark, Van Hoecke (ed), Oxford: Hart publishing, 2011,
pp155- 209
10. Claes, M., Constitutional law, in Elgar encyclopedia of comparative law,
Jan, M. Smite, UK: Glos, 2006, pp187-199.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 اهمیت روش استنتاج علی در دانش حقوق اساسی تطبیقی
142
11. Dixon, R., Ginsburg, T., Introduction, in Comparative Constitutional
law, Tom Ginsburg and Rosalind Dixon (eds), UK: Edward Elgar
publishing, 2011.
12. Hirschl, R., Comparative matters, the renaissance of comparative
constitutional law, Oxford, Oxford University Press, 2014.
13. Hoecke, M. V., Legal doctrine: which method (s) for what kind of
discipline? in Methodologies of legal research, Mark Van Hoecke (ed),
Oxford: Hart Publishing, 2011.
14. Ӧrucu, A. E., Methodology of comparative law, in Elgar Encyclopedia
of comparative law, Jan, M. Smith (ed), Uk: Edward Elgar Publishing
Limited, 2006, pp 442-454.
15. Samuel, G., Does one need an understanding of methodology in law
before one can understand methodology in comparative law? In
Methodologies of legal research, Mark Van Hoecke, Oxford: Hart
Publishing, 2011, pp 177-208.
16. Samuel, G., An introduction to comparative law theory and method,
Oxford: Hart Publishing. 2014.
17. Meuwese, Anne, and Versteeg, Mila, Quantative methods for
compataive constitutional law, in, Practice and theory in Comparative
law, Maurice Adams and Jacco Bamhoff, Cambridge, Cambridge
University Press. 2012, pp 23-257.
18. Samuel, G., Epistemology and comparative law, in Epistemology and
methodology in comparative law, Mark Van Hoecke, Oxford: Hart
Publishing, 2004.
19. Whytock, C., A., Taking the causality seriously in comparative
constitutional law: insights from comparative politics and comparative
political economy. Loyola of Los Angeles Law Review, 2008, Vol. 41.
pp 629- 682.
20. Zweigert, K., Kotz, H., Comparative law, Oxford: Oxford University
Press, 1995.
B) Articles
21. Roesler, M. S., Book reviews, Comparative Political Studies, 2005, Vol.
38. No. 6. pp 728-739.
c) Electronic sources
22. Hirschl, R., The rise of comparative constitutional law: taught on
substance and method, in The research handbook in comparative
constitutional law, Tom Ginsburg and Rosalind Dixon (eds), UK:
Edward Elgar Publishing Limited, 2011, Available online at:
23. https://www.jura.uni-hamburg.de/media/ueber-diefakultaet/
personen/albers-marion/seoul-national-university/courseفصلنامه
تحقیقات حقوقی شماره 77 اهمیت روش استنتاج علی در دانش حقوق اساسی تطبیقی
143
outline/hirschl-2008-the-rise-of-comperative-constitutional-lawpdf.
pdf (last visited, 22 July, 2016)
24. Jackson, V. C., Methodological challenges in comparative constitutional
law, Georgetown Public law and Legal Theory Research Paper, 2010,
No 11, 11. pp. 319-326, available online at:
http://ssrn.com/abstract=1739756
25. Jackson, V., Comparative constitutional law: methodologies, in The
Oxford handbook of comparative constitutional law, Rosenfeld, M.and
Sajo, A., (eds), 2012, available at:
26. http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/978019
9578610.001.0001/oxfordhb-9780199578610 (last visited, 17
July, 2016)
27. Rosenfeld, M. and Sajo, A., Introduction, in The Oxford handbook of
comparative constitutional law, Rosenfeld, M.and Sajo, A., (eds), 2012,
available online at:
28. http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/978019
9578610.001.0001/oxfordhb-9780199578610 (last visited, 15
June, 2016)