تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعیض‌آمیز در حقوق رقابت ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

چکیدهتبعیض در معاملات از جمله رویه‌های ضدرقابتی است که در هر سه نظام‌ حقوقی مورد مطالعه ممنوع شده است. هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاست‌های حقوق رقابتی، شرایط احراز آن در هر نظام حقوقی مختلف است. از جمله شرایط احراز این تخلف، شرایط ناظر به «خود معامله» و «موضوع معامله» تبعیض‌آمیز است. شرایط ناظر به «خود معامله» شامل «نوع معامله»، «تعدد معاملات» و «زمان انعقاد معاملات» و شرایط ناظر به «موضوع معامله» شامل «ماهیت موضوع معاملات» و «مشابهت موضوع معامله» می‌باشد.این تحقیق ارتباط مستقیم فیمابین «تجربه» و «انسجام و عدم تناقض در سیاست حقوق رقابت» در هر سه نظام‌ حقوقی مورد بررسی، آشکار می‌سازد و نشان می‌دهد که نقش رویه قضایی و مراجع رقابتی در این شاخه از حقوق بسیار پررنگ‌تر از سایر منابع حقوقی است. این تحقیق همچنین با مقایسه قواعد تبعیض در معاملات در حقوق ایران با دو نظام حقوقی دیگر یک ارزیابی هنجاری از مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف آن نیز ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..........

فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعی ضآمیز در حقوق رقابت ...
168
فهرست منابع
فارسی
الف) کتاب ها
1. ر یب و لد، د.م. و ف ی رث ، ا لی س ون ، ح ق وق تطب ی ق ی ا نح ص اره ا: بررس ی و م ق ا یس ه چ ه ار س ی س ت م
ح ق وق ی آ لم ان ، ای الات م ت ح ده آم ر یک ا، ا نگ لس ت ان و جام ع ه ارو پا، ترجمه: ع زت ا ل له، ش ه ی دا،
. تهران، ا نت ش ارات س ازم ان بر نام ه و ب ودج ه ، 1375
. 2. شکوهی، مجید، حقوق رقابت در اتحادیه اروپا، تهران، نشر میزان، 1381
. 3. علاالدینی، امیرعباس، حقوق رقابت در آینه تحولات تقنینی، تهران، مجد، 1391
. 4. وکیلی مقدم، محمد حسین، توافقات ضد رقابت تجاری، تهران، نشر میزان، 1389
ب) مقالات
5. باقری، محمود، اقتصاد مبتنی بر بازار و کاستی های حقوق خصوصی، مجله پژوهش حقوق
. عمومی، پاییز و زمستان 85 ، شماره 19
6. صفایی، سید حسین، حسنی سنگانی، وحید؛تحلیل رقابتی قیمت گذاری تبعیض آمیز و
حقوق مالکیت فکری، مجله حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 12 ، شماره 2، پاییز و
. زمستان 1394
7. معبودی نیشابوری، رضا، قراردادهای تبعیض آمیز مخل رقابت؛ مطالعه تطبیقی در حقوق
. ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، بهار و تابستان 1392 ، شماره 3
ج) پایان نامه ها
8. پاکباز، سیامک، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در حقوق رقابت،
. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1390
9. حسن پور، محمدمهدی، حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و
رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهر هبرداری از اختراع، رساله دکتری،
. تهران، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1390
10 . حسنی سمنگانی، وحید، سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی در زمینه حقوق
. مالکیت های فکری، رساله دکتری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1394
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعی ضآمیز در حقوق رقابت ...
169
11 . سلیمی، فضه، تعامل حقوق مصرف و حقوق رقابت، پایان نامه کارشناسی ارشد،
. تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1389
د) قوانین و مقررات
12 . قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
( دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا ( 1380
13 . قانون موافقتنامه دوجانبه سرویس های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت
( پادشاهی هلند( 1383
14 . قانون موافقتنامه سرویس های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
( بولیواری ونزوئلا ( 1386
( 15 . قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ( 1386
ه) انگلیسی
A) Books
16. Altman, Louis, and Malla Pollack. Callmann on Unfair Competition,
Trademarks and Monopolies. Vol. 1A: Westlaw database Callmann,
Eagan Thomson West, 2007.
17. Blair, R.D., and J.L. Harrison. Monopsony in Law and Economics.
Cambridge University Press, 2010.
18. Hovenkamp, Herbert, and Phillip Areeda. Antitrust Law : An Analysis
of Antitrust Principles and Their Application Third ed. 14 vols. Vol. 14,
New York: Aspen Publishers, 2016.
19. Hovenkamp, Herbert. Federal Antitrust Policy: The law of Competition
and its practice,Fifth ed., West Publishing. Co., 2015.
20. McCarthy, J. Thomas, and S. Chesterfield Oppenheim. Federal Antitrust
Laws: Cases, Text, and Commentary. 4 ed.: West Pub. Co., 1981.
21. Phillips, R. Pricing and Revenue Optimization. Stanford University
Press, 2005.
22. Sullivan ,E Thomas, Herbert J Hovenkamp, Howard A Shelanski, and
Christopher R Leslie. "Secondary-Line Differential Pricing and the
Robinson-Patman Act." In Antitrust Law, Policy and Procedure: Cases,
Materials, Problems LexisNexis, 2013.
23. Vakerics, Thomas V. Antitrust Basics. Law Journal Press, 2015.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعی ضآمیز در حقوق رقابت ...
170
24. van den Bergh, R., and P.D. Camesasca. European Competition Law and
Economics :A Comparative Perspective. Intersentia, 2001.
B) Articles
25. Dilbary, Shahar J. "Famous Trademarks and the Rational Basis for
Protecting Irrational Beliefs." George Mason Law Review 14 (2006):
605.
26. Geradin, Damien, and Nicolas Petit. "Price Discrimination under Ec
Competition Law: The Need for a Case-by-Case Approach." College of
Europe DP 7, no. 05 (2005).
27. Gifford, Daniel J, and Robert T Kudrle. "The Law and Economics of
Price Discrimination in Modern Economies: Time for Reconciliation."
UC Davis Law Review 43 (2010): 1235-737.
28. " .——— Rhetoric and Reality in the Merger Standards of the United
States, Canada, and the European Union." Antitrust Law Journal 72, no.
2 (2005): 423-469.
29. Hansen, Hugh C. "Robinson-Patman Law: A Review and Analysis."
Fordham Law Review 51, no. 6 (1983): 1113.
30. Jaeger, William L. "Antitrust: Dual Distribution by Brand and a Test of
Like Grade and Quality under the Robinson-Patman Act ".California
Law Review 55, no. 2 (1967): 535-49.
31. Pevtchin, Guy. "The Ec-an Example of Breaking Down the Barriers of
Sovereignty-Implications for Canada and the United States." Canada-
United States Law Journal 24 (1998): 89.
32. Spinks, S.O. "Exclusive Dealing, Discrimination, and Discounts under
Ec Competition Law." Antitrust Law Journal 67, no. 3 (2000): 641-70.
C) Laws and Regulations
33. Clayton Antitrust Act codified at 15 U.S.C. (1914).
34. The Robinson–Patman Act or Anti-Price Discrimination Act codified at
15 U.S.C. § 13 (1936).
35. Agreement on the European Economic Area (1994).
36. Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the
implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and
82 of the Treaty.
37. Council Regulation (EC) No 411/2004 of 26 February 2004 repealing
Regulation (EEC) No 3975/87 and amending Regulations (EEC) No
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعی ضآمیز در حقوق رقابت ...
171
3976/87 and (EC) No 1/2003, in connection with air transport between
the Community and third countries.
38. Guidelines on the effect on trade concept contained in Articles 81 and 82
of the Treaty (2004)
39. TFEU: Treaty on the Functioning of the European Union (2007).
D) Cases
40. Airweld, Inc. V. Airco, Inc, 742 F. 2d 1184 (1984).
41. American Oil Company V. Mcmullin, 508 F. 2d 1345 (1975)
42. Atalanta Trading Corp. V. Federal Trade Com'n, 258 F. 2d 365 (1958)
43. Baum V. Investors Diversified Services, Inc, 409 F. 2d 872 (1969).
44. Black Gold, Ltd. V. Rockwool Industries, Inc, 729 F. 2d 676 (1984).
45. Borden Company V. Ftc, 339 F. 2d 133 (1964).
46. Borden Company V. Ftc, 381 F. 2d 175 (1967).
47. Bruce's Juices, Inc. V. American Can Co, 330 US 743 (1947).
48. Chatham Brass Co., Inc. V. Honeywell Inc, 512 F .Supp. 108 (1981).
49. Chicago Seating Co. V. S. Karpen & Bros, 177 F. 2d 863 (1949).
50. Code Rebel, Llc V. Aqua Connect, Inc, WL5405706, Dist. Court, CD
California (2013)
51. Continental Baking Co. V. Old Homestead Bread Co, 476 F. 2d 97
(1973).
52. Emil J. Lauter Co., Inc. V. Brunswick Corp, 532 F. Supp. 983 (1982).
53. Export Liquor Sales, Inc. V. Ammex Warehouse Company, 426 F. 2d
251 (1970).
54. Flair Zipper Corp. V. Textron, Inc, 2 Trade Cas.(CCH) 1 (1980).
55. Flair Zipper Corp. V. Textron, Inc, 659 F.2d 1059 (1981 ).
56. Foremost Pro Color V. Eastman Kodak Co, 703 F. 2d 534 (1983).
57. Ftc V. Borden Co, 383 US 637 (1966).
58. Fusco V. Xerox Corp, 676 F. 2d 332 (1982).
59. Gaylord Shops, Inc. V. Pittsburgh Miracle Mile T. & C. Shop. C, 219 F.
Supp. 400 (1963).
60. Hartley & Parker, Inc. V. Florida Beverage Corporation and American
Distilling 307 F. 2d 916 (1962).
61. In Re Champion Spark Plug Co, 50 FTC 30 (1953).
62. In Re General Foods Corp, 52 FTC 798 (1956).
63. In Re Quaker Oats Co, 66 FTC 1131 (1964).
64. Innomed Labs, Llc V. Alza Corp, 368 F. 3d 148 (2004).
65. Innomed Labs, Llc V. Alza Corp, 73 Trade Cas.(CCH) 876 (2002).
66. Jw Burress, Inc. V. Jlg Industries, Inc, 491 F. Supp. 15 (1980).
67. L & L Oil Co., Inc. V. Murphy Oil Corp, 674 F. 2d 1113 (1982).
68. La Salle Street Press, Inc. V. Mccormick and Henderson, Inc, 293 F.
Supp. 1004 (1968).
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 77 تحلیل رقابتی شرایط معاملات تبعی ضآمیز در حقوق رقابت ...
172
69. Lewis V. Philip Morris Inc, 355 F. 3d 515 (2004).
70. Lupia V. Stella D'oro Biscuit Co., Inc, 586 F. 2d 1163 (1978).
71. May Dept. Store V. Graphic Process Co, 637 F. 2d 1211 (1980).
72. Moog Industries, Inc. V. Ftc, 355 US 411 (1958).
73. Motive Parts Warehouse V. Facet Enterprises, 774 F. 2d 380 (1985).
74. Reeder-Simco Gmc V. Volvo Gm Heavy Truck, 374 F. 3d 701 (2004).
75. Rutledge V .Electric Hose & Rubber Company, 511 F. 2d 668 (1975).
76. Shaw's, Inc. V. Wilson-Jones Co, 105 F. 2d 331 (1939).
77. Tri-State Broadcasting Co. V. United Press Internat'l Inc, 369 F. 2d 268
(1966).
78. Usm Corp. V. Sps Technologies, Inc, 694 F. 2d 505 (1982).