دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، زمستان 1396 
3. ویتگنشتاین متأخر و حقوق

صفحه 65-88

10.22034/jlr.2018.112212.1075

سید محمد قاری سید فاطمی؛ پرهام مهرآرام