دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، بهمن 1396 
ویتگنشتاین متأخر و حقوق

صفحه 65-88

10.22034/jlr.2018.112212.1075

سید محمد قاری سید فاطمی؛ پرهام مهرآرام