اقتصاد سیاسی بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق

2 دانشیار رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر، تبیین های اقتصادی ویژه خود را دارد؛ مبانی ساختاری اقتصادی که از یک سو، امکان شکل گیری نظام سیاسی ای را فراهم می آورد که نه متکی بر طبقات اجتماعی است و نه محدود به قانون، و بنابراین هیچ دلیلی برای پذیرش هیچ گونه هنجار و یا قاعده رفتاری اجتماعی و سیاسی نمی بیند، و از دیگرسو، تمامی شکل های ایجاد رابطه خود را هم در سطح اجتماعی و با افراد جامعه، و هم در سطح سیاسی با دیگر کنش گران پهنه سیاست، تنها مبتنی بر رابطه یک سویه تحمیل اراده؛ یعنی خشونت تعریف می کند. این ویژگی های اقتصاد سیاسی است که گونه زمامداری ای را ممکن می سازد که نه تنها در راس جامعه، که از هر نظر مستقل از جامعه و فوق آن باشد. چنین محیط اقتصادی ای است که نظام اقتدارگرای فراگیر را قادر می سازد تا هزینه های سرکوب هرگونه مقاومت و ارتکاب هرگونه بزه کاری علیه حقوق شهروندان را تامین نموده و به منابع حیات اقتصادی جامعه تعرض نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political Economy of State Criminality in Totalitarian System

نویسندگان [English]

  • Mehdi Parvini 1
  • Nasrin Mehra 2
1 Law Student, Shahid Beheshti University
2 Associate professor of criminal law and criminology, Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the totalitarian systems, state criminality, has its own economic explanations; the structural economic bases that, from one hand, provide possibility of constitute of political system that neither is relied on social classes, and nor has restricted by law, and so there is no any reason to accept any rule or norm of political manner, and on the other hand, define all forms of its communications, either in community level and with community members, or in political level and with other actors of policy sphere, merely based on unilateral communication of will enforcement, i.e violence.
That is political economy specifications that enables political system to be independent from, and beyond of society, not only on the top of it. That is such political environment that enables totalitarian system to supply costs of suppression of any opposition, and crime commission against citizenship rights, and also introduce bases of any aggression to the sources of economic life of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Totalitarian System
  • Political Economy
  • Mode of production
  • State Criminality
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
1. آندرسون، پری، تبارهای دولت استبدادی، ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران: نشر ثالث، چاپ دوم، 1392.
2. طبیبیان، محمد و دیگران، اندیشۀ آزادی، نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به ایران معاصر، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد، چاپ چهارم، 1392.
3. عجم اوغلو، دارون، رابینسن، جیمز ای، چرا ملت­ها شکست می­خورند؟ ترجمۀ محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی­پور، تهران: انتشارات روزنه، چاپ چهارم، 1394.
4. عجم اوغلو، دارون؛ رابینسن، جیمز، ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، ترجمۀ جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم، تهران: انتشارات کویر، چاپ دوم، 1394.
5. فیسمن، ریموند؛ میگل، ادوارد؛ تبهکاران اقتصادی، فساد، خشونت و فقر ملت­ها، ترجمۀ فرخ قبادی، تهران: نشر نگاه معاصر، چاپ اول، 1389.
6. گسن، رمون، جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی (نظریه عمومی تزویر)، ترجمۀ شهرام ابراهیمی، تهران: نشر میزان، چاپ دوم، 1392.
7. گسن، ریموند، جرم‌شناسی نظری، ترجمۀ مهدی کی­نیا، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1388.
8. ویتفوگل، کارل آوگوست، استبداد شرقی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث، چاپ سوم، 1392.
مقاله
9. بهرامی، وحید، اردکانی، حمید، «تأثیر حکومت آبسالار بر پیدایش فرهنگ اقتدارگرایی در دولت رانتیر»، مقالۀ ارائه شده به کنفرانس بین‌المللی مدیریت، فرهنگ و توسعۀ اقتصادی، 31 اردیبهشت ماه 1394، مشهد، در تارنمای سیویلیکا.
10. چلبی، مسعود، «مطالعۀ تطبیقی– تاریخی رابطۀ ساختار سیاسی با توسعۀ اقتصادی»، چلبی، مسعود، تحلیل نظری و تطبیقی در جامعهشناسی، تهران: نشر نی، چاپ نخست، 1393.
11. قورچی بیگی، مجید، «جرم‌شناسی جرایم دولتی: از غفلت جرم‌شناسانه تا جرم‌شناسی آینده‌نگر»، غلامی، حسین (به کوشش)؛ علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری‌های بین‌المللی، نشر میزان، چاپ نخست، 1395.
12. کاتوزیان، محمدعلی (همایون)، «حکومت خودکامه: نظریه‌ای تطبیقی دربارۀ دولت، سیاست و جامعه در ایران»، کاتوزیان، محمدعلی (همایون)؛ نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعۀ اقتصادی، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران: نشر مرکز، چاپ چهارم، 1390.
13. گرجی، ابراهیم، اقبالی، علیرضا، «بررسی اقتصاد رانتی با تأکید بر سیکل‌های تجاری–سیاسی؛ تحلیلی تئوریک»، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، سال ششم، تابستان 1390، شمارۀ سوم.
14. لوچانی، جاکومو، «رانت نفتی، بحران مالی دولت و دموکراسی در خاورمیانه»، اسپوزیتو، جان و دیگران؛ جامعۀ مدنی و دموکراسی در خاورمیانه، ترجمۀ محمدتقی دلفروز، تهران: نشر فرهنگ جاوید، چاپ اول، 1391.
ب) منابع انگلیسی
15. Anderson, Perry; Lineage of the Absolutist State, London, New Left Books, 1974.
16. Cohen, J. and Arato, A.; Civil Society and Political Theory, Cambridge, Mass: MIT Press, 1992.
17. Floor, Willem; A Fiscal History of Iran in the Safavid and Qajar Periods, Persian Studies, Series 17, General Editor Ehsan Yarshater, New York, Bibliotheca Press, 1993.
18. Huntington, Samuel P.; The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman, OK: University of Oklah.
19. Lambton, Ann; landlord and Tenant in Persia, Oxford, 1953.
20. Przeworki, A.; Democracy and the Market, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
21. Rodinson, Maxim; Islam and Capitalism, London, Aleen Lane, 1974.
22. Ross, M; Natural Resource & Civilwar: An Overview, Department of Political Science, UCLA, US.