بین‌المللی شدن حقوق عمومی معاصر؛ جلوه‌ها و مصادیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در دوران معاصر، حقوق عمومی تحولات بسیاری به خود دیده است. این حوزه از حقوق دیگر صرفاً محدود به مرزهای دولت- کشور نیست و تحولات و رویدادهای بین‌المللی و هنجارها و قواعد حقوق بین‌الملل تأثیرات متعددی بر نهادها و ساختارهای حقوق عمومی داخلی دارند. برخی از این پدیده به‌عنوان جهانی‌شدن در حقوق و حقوق عمومی یاد نموده‌اند و عده‌ای دیگر نظر بر بین‌المللی شدن آن دارند. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده است که حقوق عمومی معاصر رو به سوی کدام‌یک از پدیده‌های فوق دارد، جهانی شدن یا بین‌المللی شدن؟ با اثبات بین‌المللی شدن حقوق عمومی معاصر، جلوه‌ها و مصادیق این موضوع در دو دستۀ هنجارها شامل: الف) ورود هنجارهایی با ریشۀ بین‌المللی در حقوق عمومی داخلی کشورها؛ ب) الزام حقوق داخلی به پذیرش و رعایت هنجارها و قواعد حقوق بین‌الملل و نهادها شامل: نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی با رویکردی توصیفی- تحلیلی بحث و بررسی گردیده است. یافته‌ها حکایت از شکل‌گیری حقوق عمومی بین‌المللی به‌عنوان حوزه‌ای میان‌رشته‌ای در علم حقوق دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Internationalization of Contemporary Public Law; Instances

نویسندگان [English]

  • ali sohrablu 1
  • bizhan abbasi 2
1 Ph. D. Student of Public Law, Faculty of Law and Political Science, Tehran University
2 Associate Prof of Public Law, Tehran University
چکیده [English]

Public law has seen many developments in the contemporary period. This area of law is no longer limited to the boundaries of the nation-state and international developments and events and international law norms and rules have various effects on institutions and structures of domestic public law. Some researchers mentioned these phenomena as globalization in law and public law and others have commented on internationalization of that. This article seeks to answer this question that contemporary public law is which one; globalization or internationalization? with proof of contemporary public law internationalization, instances of this issue been studied in two categories with descriptive- analytical approach: norms include: a- entry of norms with international base in domestic public law, b- commitment of domestic law to acceptance and observance of the international law norms and rules, and institutions include: international and regional institutions. The results shows formation of public international law as the interdisciplinary field in law knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • Contemporary Public Law
  • International Law
  • Domestic Law
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
1. ارفعی، عالیه و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1372.
2. ضیائی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ 37، تهران: انتشارات گنج دانش، 1388.
3. عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات جنگل، 1394.
4. فاورو، لویی، دادگاه‌های قانون اساسی، ترجمه علی اکبر گرجی، تهران: نشر میزان، 1388.
5. گیدنز، آنتونی، پیامدهای مدرنیته، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز، 1377.
6. موسی‌زاده، رضا، حقوق معاهدات بین‌المللی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان، 1383.
7. مهرپور، حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، 1377.
8. والاس، ربکا، حقوق بین‌الملل، ترجمۀ قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1382.
مقاله
9. پرادل، ژان، «به دنبال جهانی‌شدن حقوق کیفری»، ترجمۀ محمد مهدی ساقیان، پژوهش حقوق و سیاست، شمارۀ 11، 1378.
10. توحیدی فرد، محمد، «فرایند جهانی‌شدن حقوق کیفری»، مدرس علوم انسانی، دورۀ 5، شمارۀ 4، 1380.
11. جلالی، محمد و رضائی، رضوان، «نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم سالاری»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال 15، شمارۀ 39، 1392.
12. جلالی، محمود و مقامی، امیر، «کارکرد حقوق بین‌الملل در فرایند جهانی‌شدن حقوق»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 41، شمارۀ 3، 1390.
13. دلماس مارتی، می‌ری، «جهانی‌شدنحقوق: فرصت‌ها و خطرات»، ترجمۀ اردشیر امیرارجمند، مجلۀ حقوقی، شمارۀ 24، 1378.
14. دله، ایو، «دولت و جهانی‌شدنحقوق»، ترجمۀ ابراهیم بیگ‌زاده، تحقیقات حقوقی، شمارۀ 25 و 26، 1378.
15. رحمتی‌فر، سمانه، «ظرفیت‌سنجی فرایند ایجاد قاعدۀ حقوقی به‌عنوان مبنای قواعد متکثر حقوقی در دوران جهانی‌شدن(آیا مبنای قاعده حقوقی عینی شده است؟)»، پژوهش حقوق عمومی، سال 16، شمارۀ 46، 1394.
16. سورل، ژان مارک، «سرانجام قواعد بین‌المللی در حقوق داخلی در چارچوب اروپا»، ترجمۀ اردشیر امیر ارجمند، تحقیقات حقوقی، شمارۀ 23-24، 1377.
17. کلر پونتورو، ماری، «سه تفسیر از جهانی‌شدن حقوق؛ نگرشی انتقادی بر جهش‌های حقوق عمومی»، ترجمۀ اسدالله یاوری،  فصلنامۀ تحقیقات حقوق عمومی، شمارۀ 47، 1387.
18. گرجی، علی اکبر و بابایی، مهدی، «آمبودزمان: هم‌سنجی سامانه‌های ایران، فرانسه و انگلستان»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، شمارۀ 57، 1391.
ب) منابع انگلیسی
Book
19. Albero, Martin, A Perespective on Globalization, Boulder: Lynne Reinner, 1990.
20. Boulle,  Laurence, The Law of Globalization: An Introduction, Kluwer Law International, Netherland,  2009
21. Brysk, Alison, Globalization and Human Rights, University of California Press, 2002.
22. Cassese, Sabino, et al, Global administrative law: cases, materials, issues, IRPA Publishing, Rome, 2008.
23. Chesterman, Simon, “globalization and public law: a global administrative law?”, in Farral, J, and Rubenstein, K, sanctions, accountability and government in a globalized world, Cambridge University Press, 2009.
24. Coicaud, Jean- Marc, Doyle, Michael. W, Gardner. P., Anne- Mariem (Ed), The globalization of human rights, United Nations University Press, 2003.
25. Feldman, David, Internationalization of Public Law and its impact on the UK, in Sir Jeffrey JowellDawn Oliver, The Changing Constitution, Oxford University Press, 2011.
Justin, Ervin, Zachary A., Smith, Globalization: A Reference Handbook, ABC- CLIO Publishing, 2008.
26. Marcelo Dias, Varella, Internationalization of Law; Globalization, International Law and Complexity, Springer, 2014.
27. McBride, Stephen, Wiseman, John, Introduction, in Globalization and its Discontents, Palgrave Macmillan Publishing, 2000.
28. Marks, Susan ,Naming Global Administrative Law, New York University Journal of International Law and Politic, No. 37, pp 995-1002, 2005.
29. Sand, Inger Johanne, Globalization and the Transcendence of the Public/ Private Divide- What is Public Law under Conditions of Globalization?, in: Amhlaigh, CM, Michelon, C, and Walker, N, After Public Law, Oxford University Press, 2013.
30. Scholte, J.A, The International relations of SociaL Change, Buckingham , open university press, 1993.
31. Trindade, Antonio Augusto cancalo, The operation of the Inter-American court of Human Rights, in The Inter- American system of Human Rights, Ed. By. David Harris and Stephen Living Stone, Clarendon Press, Oxford, 1998.
Article
32. Battini, Stefani, “The Globalization of Public Law”, European Review of Public Law, Vol. 18, No. 1, 2006, available at: https://ssrn.com/abstract=895263.
33. Brink, A. (Ton) van den, “Internationalization of Public Law; Getting Grip of a Concept and Its Consequences”,European Review of Public Law, 2010, available at: https://ssrn.com/abstract=1537217.
34. Cummings, Scott L., “The Internationalization of Public Interest Law”, Duke Law Journal, No. 57, 2008, available at: http://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol57/iss4/2.
35. Halliday, Terence C., Globalization of Law, Annual Review of Sociology,  Vo. 32, 2006.
36. Feldman, David, “Monism, dualism and constitutional legitimacy”, Australian Year Book of International Law, No 20, 1999.
37. Krisch, Niko, Kingsbury, Benedict, Introduction: Global Governance and Global Administrative Law in the International Legal Order, The European Journal of International Law Vol. 17 no.1, 2006.
38. Schwartz, Herman, “The Internationalization of Constitutional Law”, Human Rights Brief, Vol. 10, No 2, 2003.