بررسی انتقادی حاکمیت حقوقی ساختار فنی اینترنت بر فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهرن

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی N.Tarazi@yahoo.com

چکیده

چکیده
فضای مجازی عرصۀ نوپایی در زمینۀ حقوق است. بنابراین، هرج و مرج و فقدان نظم ناشی از حقوق را به ‏وضوح در آن می‌توان دید. دربارۀ امکان حاکمیت قانون در فضای مجازی، گروهی اعتقاد دارند که با احکام سنتی می‌توان ناهنجاری‌ها را هدایت کرد و گروه دیگر نیز قائل هستند که فقط با سازوکارهای حقوق بین‌الملل باید به چنین ‏هدفی دست یافت. اما دستۀ سوم اعتقادی به حکم و فرمان ندارند. ایشان با استناد ‏به سرشت خاص این فضا، دخالت دولت را انکار می‌کنند. در میان گروه اخیر، برخی قائل به حاکمیت ساختار فنی ‏فضای مجازی هستند. ایراداتی از این دست را می‌توان به این تحلیل وارد ساخت: این رویکرد نه فقط راهی را برای حل مشکلات پیش پای نمی‌گذارد، بلکه سبب می‌شود فضای ‏مجازی شبیه دوران قبل از مدنیت باشد و انسان‌ها با اقدامات شخصی به حق خود ‏نایل آیند. بنابراین، نباید فرمان و دخالت مقام آگاهانه و برتر را انکار کرد، اما دخالت تک ‏تک دولت‌ها نارواست و همکاری همۀ کشورها را با عنایت به وضعیت موجود می‌طلبد.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical Study of Internet Technical Structure as an Instrument Governing Cyberspace

نویسندگان [English]

  • Abdollah Rajabi 1
  • nasrin tarazi 2
1 University of Tehran, Farabi Colledge (Qom), Private Law
2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی N.Tarazi@yahoo.com
چکیده [English]

Critical Study of Internet Technical Structure as an Instrument Governing Cyberspace

Abdollah Rajabi
Nasrin Tarazi

Abstract
Cyberspace is a new era of human living and doesn't have any background in his long life. There are many disagreements among legal thinkers on recognition of legal rules for the cyberspace and its control through law or legal mechanisms. A group of lawyers belive on territoriality of cyberspace; but many of them presume regulation of internet and the legal relations arising from its function through international law and its mechanisms. The third category of legal experts articulate the nature of cyberspace is not conform with legal commands and lawmaking; so we must recognize its essence and respect for all customs and facts; among of these experts, some thinker interested for technical structure of internet and suppose that it plays role similar to law. Regarding these views, we think that the recognition of legal role of internet technical structure results to self-help system and anarchy and lead us to the time before civilization. Thus cyberspace requires legal rule and command; obviously, no satte can control this space lonely, with the exception of international cooperation of all states.
Keywords
Cyberspace, Jurisdiction, Private International Law, custom, technical structure of internet, legal self-help.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • Jurisdiction
  • Private International Law
  • custom
  • technical structure of internet
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
1. حبیب‌زاده، طاهر، حقوق فناوری اطلاعات: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی)، جلد 3، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1390.
2. دبلفون، زویه لینان، حقوق تجارت الکترونیک (همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران)، ترجمه و تحقیق ستار زرکلام، چاپ اول، تهران: شهر دانش، 1388.
3. رجبی، عبداله، احقاق شخصی حق (خوددادگری)، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393.
4. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی، جلد 1 (تشکیل قراردادها و تعهدات)، چاپ دوم، تهران: مجمع علمی فرهنگی مجد، 1382.
5. صادقی، حسین، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی، چاپ اول، تهران: نشر میزان، 1388.
6. صادقی‌نشاط، امیر، حقوق تجارت الکترونیک، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، 1394.
7. عاملی، سعیدرضا، «قاعده‌های اخلاقی در فضای مجازی و دو وجهی نگری: دو فضایی شدن مسایل اجتماعی و کدهای اخلاقی»، فضای مجازی (ملاحظات اخلاقی، حقوقی و اجتماعی)، زیر نظر یونس شکرخواه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1390.
8. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1376.‏
9. نوری، محمدعلی و رضا نخجوانی، حقوق تجارت الکترونیک، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، 1382.‏
مقاله
10. مافی، همایون و سودابه اسدیان، «دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظام‌های حقوقی اروپا و امریکا»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، بهار و تابستان 1395، شمارۀ 1.
ب) منابع انگلیسی
Books
11. Bainbridge, David, Introduction to Computer Law, 5th ed., Pearson Education Limited, 2004.
12. Davidson, Alan, The Law of Electronic Commerce, 1st pub., Cambridge University press, 2009.
13. Fawcett, James J. and Paul Torremans, Intellectual Property and Private International Law, Second Edition, Oxford University Press, 2011.
14. Kohl, Uta, Jurisdiction and the Internet, Cambridge University Press, 2007.
15. Kulesza, Joanna, International internet law, Routledge, 2012.
16. Lessig, Lawrence, Code: V. 2, Basic Books, New York, 2006.
17. Tebbit, Mark, Philosophy of Law: an Introduction, 2nd ed., Routledge, 2005.
18. United Nations Commission on International Trade Law, Expalnatory Note by the Uncitral Secretariat on the Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, United Nations, New York, 2007.
19. Veljanovski, Cento G., Economic Principles of Law, Cambridge University Press, 2007.
Articles
20. Dam, Kenneth W., Self-help in the Digital Jungle, Journal of Legal studies, vol. 2, (1999).
21. Dolly, Cralig, “the electronic self-help provisions of UCITA: a virtual repo man?”, 23 J. Marshal L. Rev., (2000): pp. 663-687.
22. Epstein, Richard, “The Theory and Practice of Self-help”, Journal of Law, Economics and Policy, vol. 1, (2005): pp. 1-31.
23. Kesan, Jay P., & Ruperto Majuca, “Optimal Hackback”, Chicago-Kent Law Review, vol. 84, (2010): pp. 831-839.
24. Lessig, Lawrence, “The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach”, Harward Law review, vol. 113 (1999): 500-546.
25. Lichtman, Douglas, “How the Law Responds to Self-help’, Journal of Law, Economic & Policy (2005): pp. 215-257.
26. Schultz, Thomas, “Carving up the Internet: Jurisdiction, Legal Orders, and the Private / Public International Law Interface’, The European Journal of International Law, vol. 19, no. 4 (2008): pp. 799-839.
27. Segura- Serranto, Antonia, “Internet regulation and the role of international law”, Max Planck Yearbook of United nations law, volume 10 (2006): pp. 191-272.
28. Uerpmann-Wittzack, Robert, “Principles of International Internet Law”, German Law Journal, Vol. 11, no. 11 (2010): pp. 1245- 1263.
29. Weber, Rolf H., “Future Design of Cyberspace Law”, Journal of Politics and Law, vol. 5, no. 4 (2012): p. 1-14.