ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در آیین نظریه تعدیل پول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این جستار تحلیلی بر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی با رویکردی بر پیشینه موضوع در قوانین و آموزه های حقوقی است.در آغاز خسارت تاخیر تادیه در قانون مدنی و به ویژه قانون آیین دادرسی مدنی سابق تشریح شده است و سپس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جدید در پرتو نظریه های فقهی و حقوقی تحلیل گشته و بر این نکته تاکید رفته است که ماده 522 همان خسارت تاخیر تادیه در قوانین پیشین نیست و تاسیس حقوقی نوبنیادی متاثر از گفتمان حقوقی جدید است که در این نوشتار از آن به تعدیل پول نام برده شده است.تعدیل پول به فرجام گذار از ایستار اصالت بخشیدن به مبلغ اسمی اسکناس است که در برخی کشورها از جمله فرانسه درباره آن قاعده گذاری شده است اما نکته پراهمیت آن است که چه در مرحله بنیانگذاری این نهاد و چه در تدوین آموزه های حقوقی که لاجرم به ایجاد یک رویه در دادگاه ها می انجامد،برداشت های ناصوابی هست که می باید برای برطرف ساختن آن کوشش کرد و چشم اندازهای جدیدی هست که می باید برای نزدیکی به عدالت قضائی آن ها را گسترش داد که در این مقاله به بخش کوچکی از آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Article 522 of the Iranian Civil Procedure code with regard to money adjustment theory

نویسنده [English]

  • Kamran Aghaei
lecturer in Shahid Beheshti university
چکیده [English]

This essay is an analytical approach to article 522 of The Iranian Civil Procedure Code ,with a historical study of the old regulations.
In the first place,the “delayed payment penalty” in the The Civil Code and the abrogated Civil Procedure Code as well as the approach of Islamic jurisprudence (Fatwa)are discussed .It has also been emphasized that article 522 of the present Civil Procedure Code is different from “delayed payment penalty” in the abrogated rules which also exist in international trade law or French and German legal systems.Therefore , this is a new discourse in the Iranian law and cannot be compared with the old notion, I.e the” delayed payment penalty”. The new notion can be applied against the“nominal value of money “rule, mentioned for example, in article 1875 of the French Civil Code.
This new discourse can be referred to as “money adjustment” which means if the debtor refuses to pay,after a demand by the creditor,he or she must pay damages equivalent to the inflation rate from the time the demand is made till the time the real payment is made,based on what is called the “Central Bank Index” announced each year by The Central Bank of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delayed payment
  • penalty
  • money adjustment
  • inflation rate
  • intrest
فهرست منابع
کتاب
1. رنجبر، مسعود رضا، خسارت ناشی از نقض قرارداد، انتشارات میزان، چاپ اول، 1387.
2. سماواتی، حشمت الله، خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی، تهران: انتشارات خط سوم، چاپ دوم، 1378.
3. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، 1370.
4. کاتوزیان، ناصر،نظریه عمومی تعهدات،جلد اول، تهران: انتشارات یلدا، چاپ اول، زمستان، 1374.
5. کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری)،دورۀ دو جلدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.
6. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،جلد چهارم، تهران: انتشارات شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، 1376.
7. موسویان، سید عباس،بررسی فقهی-حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران، در مجموعۀ جریمۀ تأخیر تأدیه، گردآوری سید عباس موسویان، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1389.
مقاله
8. کاشانی، محمود، «مبانی حقوقی و مقررات بهره و زیان دیرکرد»،مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز، دورۀ جدید، شمارۀ 7، شمارۀ پیاپی 176، فروردین 1381.