امکان سنجی ایجاد نهاد تجدیدنظر در پرتو ارزیابی انتقادی نظام ابطال آرای ایکسید (ICSID) و تجربه موفق هیأت تجدیدنظر سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق/دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مشروعیت مرکز بین المللی حل اختلاف‌های ناشی از سرمایه‌گذاری (ICSID)، که یک نهاد مستقل است، تا حد بسیار زیادی به عملکرد مناسب ساز و کارهای مدیریت داخلی آن بستگی دارد. ابطال رأی داوری یکی از مهم‌ترین جنبه های این دسته از ساز و کارهاست. علاوه بر این، مشروعیت به طور خاص با داوری در اختلاف‌های سرمایه‌گذاری ارتباط دارد، چراکه در این دسته از داوری‌ها منافع عمومی دخیل هستند. ابطال رأی براساس کنوانسیون ایکسید را باید از جبران خسارتی که در دادگاه تجدیدنظر به آن رأی داده می‌شود، تفکیک کرد. صدور حکم ابطال تنها بر اساس دلایل مذکور در ماده 52 این کنوانسیون امکان پذیر است. با وجود این، به دلایل صدور حکم ابطال باید توجه کامل کرد، گرچه این دلایل فقط مربوط به

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the possibility of establishment of an Appellate Body through critical analysis of ICSID Annulment Procedure and success of WTO dispute settlement appellate body

نویسندگان [English]

 • ebrahim beigzadeh 1
 • Mohammad Mokhber 2
1 professor of law /shahid beheshti university
2 Ph.D Candidate of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

ICSID’s legitimacy relies to a significant extent on an adequate functioning of its internal control mechanisms. Annulment is the most important of such mechanisms. Further, legitimacy is particularly relevant in investment arbitration, where public interest is by definition involved. Annulment under the ICSID Convention must be distinguished from an appeal remedy. It only proceeds under one of the annulment grounds provided for in Article 52. Yet, the annulment grounds, which are not concerned only with procedural aspects, must be given full effect. Ad hoc committees must engage with the annulment grounds before them, unless they are frivolous. 
On the other hand, States continue to consider the creation of appeals facilities, as the recent mega-regional treaties show. With an adequate design, an appeal mechanism would constitute an improvement with respect to the current award review mechanisms. In the meantime, ad hoc committees should be allowed to exercise their judgment in applying the annulment grounds, bearing in mind the limited but important function of the annulment remedy. Appellate Body, we argue in this article that an ICSID appellate system would enhance the legitimacy of investment arbitration, and institute fairness and balance among the various players in investment disputes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ICSID
 • Appellate Body
 • Annulment Procedure
 • WTO
 1. الف) منابع فارسی

  کتاب‌

  1. رهبر شمس کار، صدیقه، رتبه‌بندی مشتریان چالشی فراروی بانک‌ها، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، ویرایش 1389.
  2. کشتکار، مریم، رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای پیشگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی، اردیبهشت‌ماه 1393.
  3. تجلی، سید آیت‌الله، مدیریت ریسک پول‌شویی (با تأکید بر بانک‌ها و مؤسسات مالی)، انتشارات تسنیم نگار، چاپ اول، پاییز 1389.
  4. خانعلی پور واجارگاه، سکینه، پیشگیری فنی از جرم، نشر میزان، چاپ اول، بهار 1390.

  مقاله

  1. صبوری دیلمی، محمدحسن؛ شفیعی، سعیده، پیامدهای پول‌شویی و راهکارهای پیکار با آن در ایران، اطلاعات سیاسی‌ـ اقتصادی، خرداد و تیر 1388، شمارۀ 261 و 262.
  2. زندی نیا، ابوالفضل (پرویز)، اعتبار سنجی در آمریکا و اروپا، تازه‌های اقتصاد، بهار 1386، شمارۀ 115.
  3. جلیلی، محمد، سامانۀ اعتبارسنجی مشتریان بانکی و بیمه‌ای مطالعه موردی: تجربۀ شرکت مشاورۀ رتبه‌بندی اعتباری ایران، پول و اقتصاد، دورۀ 2، تابستان 1389، شمارۀ 4.
  4.  پورسلیمی، مجتبی؛ کیخا، مهدی؛ سلمانی قرائی، کامران، مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)، دو فصلنامۀ اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعۀ سابق) دورۀ جدید، سال بیست و سوم، بهار و تابستان 1395، شمارۀ 11.

  پایان‌نامه‌

  1. نجات زادگان، مجید، «بایسته‌های مقابله با پول‌شویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ایران»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1395.
  2. انواری، ابراهیم؛ زراءنژاد، منصور؛ بابعالی، وحید، «برآورد حجم پول‌های کثیف در ایران»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1393.

   

  جزوه

  11. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «تقریرات درس جرم شناسی، (پیشگیری)»، گردآوری: مهدی سید زاده، تنظیم: شهرام ابراهیمی، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی قم،1382-1381.

  قوانین

  1. قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.
  2. پیوست بخشنامۀ شمارۀ مب/1548 مورخ 19/4/1386 بانک مرکزی، مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری.
  3. قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 5/4/1386.
  4. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 17/2/1387.
  5. آیین‌نامۀ نظام سنجش اعتبار مصوب 22/12/1386.
  6. قانون برنامۀ پنجم توسعه مصوب 15/10/1389.
  7. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394.
  8. سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب 20/10/1390 شورای پول و اعتبار.
  9. ضوابط سیاستی - نظارتی شبکۀ بانکی کشور در سال 1388.
  10. پیوست بخشنامۀ شمارۀ مب/1548 مورخ 19/4/1386 بانک مرکزی، مجموعه رهنمودهایی برای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری.
  11. اساسنامۀ نمونۀ بانک‌های تجاری غیردولتی مصوب یک هزار و یک‌صد و هفتاد و سومین جلسۀ شورای پول و اعتبار مورخ 13/12/1392 ابلاغی به‌موجب بخشنامۀ شمارۀ 377538/92 مورخ 22/12/1392 بانک مرکزی.
  12. بند 6 مادۀ 1 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان مؤسسات اعتباری، مصوب 23/5/1387 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی و بند 11 مادۀ 1 دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری، مصوب هشتمین جلسه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مورخ 20/11/1389.
  13. آیین‌نامۀ اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب 14/9/1388.
  14. دستورالعمل نحوۀ مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباری، مصوب هشتمین جلسۀ شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مورخ 20/11/1389.
  15. دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوۀ گزارش‌دهی، مصوب هشتمین جلسۀ شورای عالی مبارزه با پول‌شویی مورخ 20/11/1389.
  16. دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی، مصوب دویست و سی و یکمین جلسۀ شورای پول و اعتبار مورخ 12/2/1396.

  سایت‌های فارسی

  28. http://irancreditscoring.com

  29. http://www.irancreditbureau.com

  30. http://www.memacs.com

  31. http://mirabcreditscoring.ir/rotbeh/untitled.php

  ب) منابع انگلیسی

  32. The National Money Laundering Strategy for 1999, The US Department of the Treasury / The US Department of Justice, Sep 1999.

  33. Yang, Lui, (2001) “New Issues In Credit Scoring Applications”, George-August,University Gottingen, Institute For Wirtschafts informatics.

  سایت‌های انگلیسی

  34. http://www.fincen.gov/financial_institutions/msb/materials/far/prevention_guide.html

  منابع انگلیسی دارای ترجمۀ فارسی

  35. صدقی، حسین، اصول 29 گانه برای نظارت بانکی مؤثر، ادارۀ مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، (ترجمه اصول 29 گانه برای نظارت بانکی مؤثر از انتشارات کمیته نظارت بر بانک‌داری بال، سپتامبر 2012) پاییز 1393، ص 78.

  36. مهجوریان قمی، فاطمه، مدیریت مؤثر ریسک‌‌های مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، ادارۀ مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی، (ترجمه مدیریت موثر ریسک های مرتبط با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، از انتشارات کمیته نظارت بانکی بال، ژانویه 2014)، اردیبهشت 1393.

  37. بی‌نام، ارزیابی ریسک‌های جهانی در دورۀ 2020 -2010، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فروردین ماه 1391، شمارۀ مسلسل 12335.

  38. ارجمند نژاد، عبدالمهدی، مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری، ادارۀ مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، (ترجمۀ مدیریت یکپارچه ریسک شناسایی مشتری، نظرات پیشنهادی کمیتۀ نظارت بر بانکداری بانک تسویۀ بین‌المللی، اکتبر 2004)، اسفند 1383.

  39. گسن، ریمون، جرم‌شناسی کاربردی، ترجمۀ مهدی کی نیا، تهران: انتشارات علامه طباطبائی، 1370.