موقعیت زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در فرایندهای میانجی گری سنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده خشونت خانوادگی علیه زنان پدیده ای رایج است که از قرن ها پیش به عنوان نمونه بارز مردسالاری ، درجوامع مختلف مورد توجه بوده است . اما در جوامع سنتی و با توجه به فرهنگ حاکم بر آن ، پایین بودن سواد ، شرایط نامناسب اقتصادی ، طیف وسیعتری از این خشونت به چشم می خورد. در این گونه بافت ها تلاش می شود تا با استفاده از فرایند های غیررسمی و مراجعه به جلسات ریش سفیدی اختلافات ایجاد شده بین طرفین حل و فصل شود. پژوهش حاضر گزارشی از یافته های حاصل از بررسی مشارکت زنان بزه دیده در فرایندهای سنتی میانجی گری کیفری در استان گلستان است . در این پژوهش  ،24 نمونه مورد بررسی قرار گرفت ، که از این تعداد 10 نفر به روش کیفی مورد مصاحبه قرار گرفتند ، 10 نمونه پرونده در زمینه خشونت های خانوادگی مورد مطالعه قرار گرفت و بقیه حاصل شرکت و مشاهده مستقیم در جلسات میانجی گری است .  یافته های تحقیق نشان دهنده این است که ، این گونه برنامه ها زمینه را برای حضور و مشارکت زنان فراهم کرده و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان ، باعث تحکیم بنیان خانواده می شود . عدم وجود تدابیر لازم برای تامین امنیت زنان و عدم وجود رضایت باطنی برای مصالحه از جمله معایب اصلی این برنامه برای زنان بزه دیده این گونه جرائم است. در این پژوهش با بررسی ماهیت جرم خشونت خانوادگی و جایگاه آن در فرایندهای میانجی گری به بررسی جلوه ها و چالش های مشارکت زنان در فرایند های سنتی پرداخته در نهایت راهکارهایی را برای بهبود شرایط موجود در این گونه فرایندها ارائه داده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Situation of Victim Women of Family Violence in the Traditional Mediation Processes

نویسندگان [English]

  • mohamad farajiha 1
  • mehrnaz mollaparvari 2
1 دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
2 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
. 1. جمشیدی، علی رضا، سیاست جنایی مشارکتی، تهران: انتشارات میزان، 1390
2. رنجبران ، قاسم و الهه دبیرزاده، خشونت بر زنان در قوانین کیفری ایران و اسناد
. بین المللی، تهران: نشر فرهنگ شناسی ، 1390
3 . اداره کل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد ، مرکز بین المللی
پیشگیری از جرم، عدالت برای بزه دیدگان، ترجمه علی شایان، تهران: انتشارات سلسبیل،
.1389
4. کار، مهرانگیز، پژوهش درباره خشونت علیه زنان در ایران ، تهران: انتشارات روشنگران و
. مطالعات زنان، 1381
5. مهرا، نسرین، زن و حقوق کیفری، (مجموعه مقالات ، نتایج کارگروه ها و اسناد نخستین همایش
بین المللی زن و حقوق کیفری؛ گذشته، حال، آینده – تهران، آذر 1383 )، تهران: انتشارات سلسبیل ،
.1384
مقاله
مجله ،« حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانگی در تحقیقات پلیسی » ، 6. حسامی، سمیه
. حقوقی دادگستری، پاییز و زمستان 1384 ، شمار ههای 52 و 53
7. سالاری فر، محمدرضا، تبیین علل و زمینه های خشونت خانگی، فصلنامه مطالعات اسلام و
. روانشناسی، بهار و تابستان 1388 ، شماره 4
8. عظیم زاده، شادی، پویایی جلوه های سیاست جنایی در حمایت از زنان بزه دیده ، مجله
. حقوقی دادگستری، پاییز و زمستان 1384 ، شمار ههای 52 و 53
پایان نامه و مقاله
،« کاربرد برنامههای عدالت ترمیمی در پروندههای خشونت خانگی » ، 9. خشنودی، الهام
. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، زمستان 1392
پایان نامه ،« افقهای نوین عدالت ترمیمی در میانجی گری کیفری » ، 10 . عباسی، مصطفی
.1381- کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 82
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 موقعیت زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در فرایندهای...
151
ب) منابع انگلیسی
Books:
11. Bagshaw. Dale, “Family violence and mediation. Does culture make a
difference?”, Hawke Research Institute’s Centre for Peace, Conflict and
Mediation University of South Australia, 2008.
12. Bush, R. A. B., & Floger, J. P, The promise of mediation: Responding to conflict
through empowerment and recognition, (1st ed.). San Francisco: Jossey-Bass
Publishers, 1994.
13. Daly. Kathleen, Feminist theory, Feminist and Anti-Racist Politics, and
Restorative Justice, Cullompton: Willan Publishingc,Handbook of Restorative
Justice , 2005.
14. Dissel. Amanda, Ngubeni. Kindiza,« Giving Women their Voice:Domestic
Violence and Restorative Justice in South Africa» , Center for The Study of
Violence and Reconciliation, 2003, Centre for the Study of Violence and
Reconciliation, available at: http://www.csvr.org.za/18.-Fuchs .Anne , The
Exceptions to Minnesotas Alterenative Dispute Resolution , Rule 114, The
Battered Women’s Justice Project, 2011, available at :
https://www.revisor.mn.gov/court_rules/rule.php?type=gp&id=114.
15. Laue, J., & Cormick, G. The ethics of intervention in community disputes. In G.
Bermant, H. C. Kelman, & D. P. Warwick (Eds.), The ethics of social
intervention. Washington: Halsted Press, 1978.
16. Lynn Beckett . Susan, «Battered Womens Perception of Divorce and Custody
Mediation : A Qualitative Analysis» , A thesis submitted in partial fulfillment
of the requirements for the Master of Arts degree in Conflict Resolution in The
McGregor School of Antioch University, 2001.
17. Payne. Darrell, Wermeling. Linda,« Domestic Violence and the Female Victim:
The Real Reason Women Stay!», Journal of Multicultural ,Gender and Minority
Stuies, ,2009.
Articles:
18. Amoakohene, M.L,”Violence against women in Ghana: a look at women's
perceptions and review of policy and social responses”, Social Sciences &
Medicine , No 59 , Issue 11, 2004.P 2373-2385
19 Cobb, S. “Empowerment and mediation: A narrative perspective”. Negotiation
Journal ,vol 9, Issue 3 ,1993. P 245-259
20. Coker. Donna, “Enhancing Autonomy for Battered Women: Lessons From
Navajo Peacemaking”, UCLA Law Review, vol 47, No 1, 1999. P 77-78
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 موقعیت زنان بزه دیده خشونت خانوادگی در فرایندهای...
152
21. Grauwiler. Peggy, “Voices of women: Perspectives on decision-making and the
management of partner violence”, Children and Youth Services Review, vol 30,
Issue 3, 2008.p315
22. Lavi. Dafna ,”Till Death Do Us Part?: Online Mediation As an Answer to
Divorce Cases Involving violence” , North Carolina Journal of Law and
Technology, vol 16, Issue 2, 2015.p265
23. Lerman. Lisa G, “Mediation of Wife Abuse Cases: The Adverse Impact of
Informal Dispute Resolution on Women”, Harvard Women's Law Journal, Vol 7,
1984 .p 65-67
24. Loomis. Kerry, “Domestic Violence and Mediation: A Tragic Combination for
Victims in California Family Court”, California Western Law Review, Vol 35,
No 2 ,1999.p312
25. Pearson . Jessica, “Mediation When, Domestic Violence Is a Factor: Policies and
Practices in Court base Divorce Program” Conflict Resolusion Quarterly, Vol 14
,Issue 4 , 1997,.,,,,,,,,,,,,,c
26. Thompson . Megan G, “Mandatory Mediation and Domestic Violence:
Reformulating the Good-Faith Standard”, Oregon Law Review, Vol. 86 , 599 ,
2008.p 612