دوره و شماره: دوره 21، شماره 82، تیر 1397 
ارث خیار در فقه امامیه و حقوق ایران بارویکردی انتقادی به ماده 445

صفحه 31-60

10.22034/jlr.2018.113116.

محمد روشن؛ سید علی رضوی؛ سیدمحمد رضوی؛ سیدمحمدعلی موسوی فخر