شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز (بررسی حقوقی اصلاحات اعمال شده در تصویبنامة هیئت وزیران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی

2 دانش آموخته دکترای دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی

چکیده

با تصویب و ابلاغ تصویب نامة هیئت وزیران به شمارة 104089 /ت 52445 ه مورخ
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و » 1394/08/11 با عنوان
کارشناسان در حوزه های مختلف به بررسی آن پرداخته و پیشنهادات اصلاحی را در ،« گاز
راستای ارتقای تصویب نامة مربوطه ارائه نمودند. در نهایت، اصلاحات قابل اعمال در
قالب متنی جدید توسط وزارت نفت و شرکت ملی نفت به هیئت وزیران تقدیم گردید.
1395/05/ هیئت وزیران اصلاحات مربوطه را اعمال و تصوی بنامة جدیدی را در تاریخ 16
به شمارة 57225 /ت 53367 ه به وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان
برنامه و بودجه کشور، ابلاغ نمود. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی حقوقی
اصلاحات اعمال شده در تصویب نامة جدید هیئت وزیران در خصوص اصول و ساختار
قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به آی- پی- سی می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The General Conditions, Structure and the Model of Upstream Oil and Gas Contracts A Legal analysis of the amendments made in the Approval of the Board of Ministers

نویسندگان [English]

  • hamidreza nikbakht 1
  • seyyedhasan mousavi 2
1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی
2 دانش آموخته دکترای دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
. 1. زهدی، مسعود، روش های مالی و حسابداری در قراردادهای بیع متقابل، نشر نیلوفر، 1387
. 2. شیروی، عبدالحسین، حقوق نفت و گاز، نشر میزان، چاپ اول، 1393
مقاله
3. ابراهیمی، سید نصرالله و روح الله کهن هوش نژاد ، چالش های قانونی استفاده از قراردادهای
. مشارکت در صنعت نفت و گاز ایران، فصلنامه راهبرد، سال 25 ، تابستان 1395 ، شمارة 79
4. ایرانپور، فرهاد، مبانی عمومی قراردادهی نفتی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم
. سیاسی، دورة 37 ، پاییز 1386 ، شمارة 3
5. نیکبخت، حمیدرضا و سید حسن موسوی، اصول و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی
. ایران، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان 1394 ، شمارة 72
6. نیکبخت، حمیدرضا، مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی (درحقوق تجارت بین الملل )،
.1384 ، الهیات و حقوق، شمار ههای 15 و 16
7. نیکبخت، حمیدرضا، مسائل مطرح در قانون حاکم بر قرارداد، مجله تحقیقات حقوقی، بهار و
. تابستان 1383 ، شمارة 39
8. نیکبخت، حمید رضا، چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرادادهای دولتی ، مجله تحقیقات
.21 - حقوقی، 1377 ، شماره های 22
9. نیکبخت، حمید رضا، ماده 968 قانون مدنی و مادة 27 قانون داوری تجاری ایران
.31- 1376 )، مجله تحقیقات حقوقی، 1379 ، شمار ههای 32 )
10 . نیکبخت، حمید رضا، تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت
. اراده)، مجله حقوقی، 1384 ، شمارة 32
ب) منابع انگلیسی
Books
11. Antill, Nick and Arnott, Robert: "Valuing Oil and Gas Companies: A Guide to
the Assessment and Evaluation of assets, performance and prospects",
Woodhead Publishing Ltd, Cambridge, 2000.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
84
12. Cibinic, John, C. Nash, Ralph and F. Nagle, James: "Administration of
Government Contracts", The George Washington University, Wolters Kluwer,
4th edition, 2006.
13. Duval, Claude. et al. "International Petroleum Exploration and Exploitation
Agreements: Legal, Economic and Policy Aspects", , Barrows Company Inc.
New York, Second edition, 2009.
14. Erkan, Mustafa, "International Energy Investment Law: Stability Through
Contractual Clauses", Kluwer Law International, 2011.
15. J. Kelleher, Jr., Thomas, "Common Sense Construction Law", 3rd edition,
published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005.
16. Johnston, Daniel. "International Exploration Economics, Risk and Contract
Analysis", Penn Well Corporation, 2003.
17. Pereira, Eduardo, "Joint Operationg Agreements: Mitigating Contractual and
Operational Risks in Exclusive Operations", Globe Business Publishing Ltd,
2013.
18. R. Haggins, "Legal Preconditions of Foreign Investment", Energy Law 86,
Matthew Bender Times Mirror Books, 1986.
19. Seddon, Nicholas, "Government Contracts: Federal, State and Local", The
Federation Press, 4th edition 2009.
20. T. Callahan, Michael, "Construction Change Order Claims", ASPEN Publishers,
Second Edition, 2005.
Articles
21. A. B. Derman, et al., "Choice of Law Provisions when Drafting Arbitration
Provisions for International Oil and Gas Agreement", OGEL Online Journal 4,
no. 1, 2006.
22. T. B. Heershe, "Selection of Governing Law", Conference Proceeding,
International Resources Law and Projects: Straddling the Millennium, Rocky
Mountain Mineral Law Foundation and International Bar Association Section on
Energy & Natural Resources Law, 26-27 Apr. 1999, Santa Fe, New Mexico,
Mineral Law Series, vol. 1999, no. 2.