کارکرد «ثبت شرکتهای تجاری» در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مساله تعییین هویت و شناسایی اشخاص حقوقی و تعیین وضعیت حقوقی آنها به عنوان مقدمه ایجاد «اعتماد قراردادی» در قراردادهای منعقده با شرکتها از جمله مسائلی است که به طور روزافزون مورد توجه دولتها و سازمانهای بین دولتی است و همین امر سبب توجه دولتها به نهاد ثبت به عنوان ابزاری جهت تضمین ثبات وضعیت حقوقی شرکتها شده است. لکن بررسی‌ها نشان می‌دهد در عمل نهاد ثبت نتوانسته است پاسخگوی نیازهای عمومی در حوزه تامین امنیت قراردادی منعقده با شرکتهای تجاری باشد. این مقاله با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به مساله مزبور به این نتیجه دست یافته است که این امر ناشی از عدم توجه سیستم‌های حقوقی به دو کارکرد حقوقی «حمایتی» و «اطلاع‌رسانی» سیستم ثبت شرکتها و ابزارهای دستیابی به آن می‌باشد و برقراری ارتباط «موثر» میان دو عامل مشترک همه نظام‌های حقوقی در حوزه شرکتهای تجاری یعنی «شخصیت حقوقی مستقل» و «ثبت» از طریق تاثیر ثبت در ایجاد و یا قابلیت استناد اطلاعات ثبت شده و برقراری فرض صحت اطلاعات ثبت شده مبتنی بر اتخاذ روش تحقیقی ثبت اطلاعات و بر مبنای تئوری اعتماد عمومی زمینه تحقق هر دو کارکرد موصوف را فراهم می‌کند و در نتیجه اثر ثبت در تامین امنیت قراردادی محقق می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Functions of “Commercial Companies Registration’’ in the creation of trust and Transaction Security

نویسندگان [English]

  • Nasrin Tabatabai Hesari
  • mahoud Zamani
University of Tehran
چکیده [English]

The identification of legal entities and determination of their legal status, as an introduction to creating "transaction security", in contracts with companies, is one of the issues that increasingly being considered by governments and intergovernmental organizations. It has led the governments to care of registration as a means to ensure the stability of legal status of companies. But the reviews show, practically the registration institute has not been able to meet the public's requirements in the field of contract security signed by commercial companies. This paper, with a comparative and analytical approach, has reached the conclusion that this is related to the lack of attention paid by the legal systems to the two "protective" and " declarative" legal functions of registration system and tools to achieve it and "effective" communication between the two common factors of all legal systems in the field of commercial companies, namely; "independent legal entity " and "registration" by effect of registration in The Constitution and inposability of the registered information, and the establishment of the assuring of the accuracy of the recorded information based on the adoption of a data recording research method and public confidence theory, provides context for the fulfillment of both functions and in result, incorporation will be enforced in contract security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "registration law"
  • "commercial companies"
  • "contract security"
  • "information systems"
  • "legal formalism"  
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
. 1. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرک تهای تجاری، جلد 2، تهران: سمت، چاپ سوم، 1378
2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت های تجاری، جلد 1، تهران: انتشارت سمت، چاپ بیست
. و سوم، 1395
. 3. اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی، تهران: جزوه پلی کپی دانشگاه تهران، 1353
. 4. حسن زاده، بهرام، حقوق تحلیلی ثبت شرک تها، تهران: جنگل، جاودانه، 1395
. 5. حسنی، حسن، حقوق تجارت، تهران: نشر میزان، چاپ دوم، 1380
. 6. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد 2، تهران: دادگستر، چاپ چهارم، 1380
. 7. طباطبایی حصاری، نسرین، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1393
8. طباطبائی حصاری ، نسرین، نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک و اختیارات آن ،
. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، چاپ اول، تهران، 1396
. 9. طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرک تها، تهران: شهردانش، 1393
10 . عیسائی تفرشی، محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرک تهای تجاری، جلد 2، تهران:، نشر
. دانشگاه تربیت مدرس، 1386
. 11 . کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، تهران: گنج دانش، 1375
. 12 . کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران: نشر یلدا، چاپ دوم، 1369
. 13 . کاویانی، کورش، حقوق شرک تهای تجارتی، تهران: میزان، 1392
. 14 . وحیدی، فریده، رژیم حقوقی حاکم بر ثبت شرک تهای تجاری، تهران: میزان، 1395
مقاله
15 . آذرمند، حمید، نقش نهادهای سیاسی و حقوقی در توسعه اقتصادی، مجله روند، پاییز و
. زمستان 1385 ، شمار ههای 50 و 51
88 تا ) 16 . پناهی، بلال، اعتماد و اعتماد سازی در سازمان، پیک نور، زمستان 1388 ، شمارة 28
.(103
17 . پور ارشد، نادر، اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت های تجاری، ماهنامه کانون، خرداد و تیر
. 1386 ، شمارة 70
در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی « ثبت شرکت های تجاری » فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 کارکرد
250
18 . فقیهی نژاد، محمد تقی، نقش اطلاعات و شبکه های اطلاع رسانی در توسعه کشور ،
. ماهنامه ره آورد نور، آذرماه 1379 ، شمارة 14
19 . طباطبائی حصاری، نسرین، کارکردهای اقتصادی ثبت رسمی املاک در پرتو آموزه
. کارایی اقتصادی، فصلنامه تحقیقات حقوقی، 1394 ، شمارة 72
20 . نصیریان، حسن، نقش سازمان ثبت در قضازدایی، پیشگیری از جرم و کاهش دعاوی،
مجموعه مقالات همایش نکوداشت یکصدمین سال تأسیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور،
(1390
ب) منابع انگلیسی
Books
21. Ashraf,A & Saleem, M & Khan, Abdus, S and Shaista, N. "Emergence of the
Concept of Company Law: A Case of Pakistan." (2015).
22. Blaurock, U. "Steps Toward a Uniform Corporate Law in the European Union."
Cornell Int'l LJ 31. (1998).
23. Byamugisha, F FK. "How land registration affects financial development and
economic growth in Thailand." (1999).
24. Carbonnier, J, Droit Civil Les Personnes, Puf. 21ed. (2000).
25. Dagot, M et Frémont, P, Publicité foncière (généralités), Juris- Classeur (Civil
Annexes- fasc 30), Groupe LexisNexis,(2003).
26. EButler, W. I. L. L. I. A. M., Russian law. , second edition, Oxford University
Press. (1999).
27. Fannon, I. L & Karole C, Corporations and Partnerships in Ireland, Kluwer
Law International, printed in Great Britain,(2010).
28. Great Britain. Department of Trade and Industry, Companies In 2003-2004, The
Stationery Office. (2004).
29. Honorable E & Veasey, N ,The Role of the Judiciary in Corporate Law,
Corporate Governance and Economic Goals, Stockholm, Sweden ,( 2000).
30. Kaplan, D & Piedra, Eduardo and Seira, Enrique, Are burdensome registration
procedures an important barrier on firm creation? Evidence from Mexico.
Photocopy, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Mexico City. (2006).
31. Klapper, L & Amit, Raphael and Guillén, Mauro F, Entrepreneurship and firm
formation across countries. International differences in entrepreneurship.
University of Chicago Press, (2010).
32. Lusk, H .F, Business Law: principles and cases, 2nd Edition. ( 1973).
33. Mazeaud, H. ., Mazeaud, J., & CHABAS, F, Leçons de droit civil. Introduction à
l’étude du droit, (12th Ed.), Paris: Monîchrestien. (2000).
34. Noëlle, M et Bachellier, J, Droit civil (sûretés publicité foncière), 11 édition,
Dalloz, Paris. (1995).
35. Shepherd, C.. Key Cases: Company Law. Routledge, (2013).
در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی « ثبت شرکت های تجاری » فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 کارکرد
251
Articles
36. Bigsten, A, Collier, P, Dercon, S, Fafchamps, M, Gauthier, B, Gunning, J.W,
Oduro, A, Oostendorp, R., Patillo, C., Soderbom, M. and Teal, F. "Contract
flexibility and dispute resolution in African manufacturing". The Journal of
Development Studies, 36(4), (2000) .
37. Higgs, E. "Are State-Mediated Forms of Identification a Reaction to Physical
Mobility?." Policies and Research in Identity Management: First IFIP WG 11.6
Working Conference on Policies and Research in Identity Management
(IDMAN'07), RSM Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands, October
11-12,. Vol. 261. Springer Science & Business Media, 2008.
38. Palmer, D, "Security, Risk and Registration", Land Use Policy, Vol.15 (1),
Elsiver. (1998).
39. Tabatabai Hesari, N, Hajar Azari, and Mahmood Saber. "Ensuring “stability of
the real estate legal situation” in the Iranian land recording system."
International Comparative Jurisprudence 3.2 . (2017).
40. Tabatabai Hesari, N, Hajar, Azari, and Mahmood Saber. "The Effect of Iranian
Land Administration System in Transactions Real Properties’ Security: In the
Light of Public Confidence Theory." International Journal of Academic
Research in Economics and Management Sciences,Vol. 5, No.4,(2016).
Sites
41. www.gov.uk
Book
42. Azami Zanganeh, Abdolhamid, Law of Commerce, Tehran: Poly-copy pamphlet
of Tehran University (1353).
43. Eskini, Rabi'a, Law of Trade, Commercial Companies, Volume 2, Tehran: Samt,
Third Edition (1378).
44. Eskini, Rabi'a, Law of Trade, Commercial Companies, Volume I, Tehran:Samt,
23 ed, (1395).
45. Hassani, Hassan, Law of Trade, Tehran: Mizan, second edition (1380).
46. Hassanzadeh, Bahram, Analytical Rights of Companies Registration, Tehran:
Jungle, Javdaneh (1395).
47. Issaei Tafreshi, Mohammad, An Analysis of the Rights of Business Firms
(Volume II) Tehran: Publication of Tarbiat Modares University (1386).
48. Katebi, Hosseinagholi, Trade Law, Tehran: Ganj Danesh (1375).
49. Katozian, Nasser, Wills in Civil Rights of Iran, Tehran: Yalda Publishing,
Second Edition (1369).
50. Kaviani, Kourosh, The Rights of Business Companies, Tehran: Mizan (1392).
51. Sotoudeh Tehrani, Hassan, Trade Law, Vol 2, Tehran: Dadgostar, Fourth Edition
(1380).
52. Tabatabai Hesari, Nasrin, The Basics and Effects of the Land Registry System,
Enteshar,, Tehran: Sahami Enteshar (2014).
53. Tabatabai Hesari, Nasrin, The Role and Function of "the Deeds and Real Estate
Registry Organization and its Authorities” Press and Publication Center of the
Judiciary. (2017)
در ایجاد اعتماد و امنیت قراردادی « ثبت شرکت های تجاری » فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 کارکرد
252
54. Tusi, Abbas, Economic Analysis of Corporate Rights, Tehran: Shahr Danesh
(1393).
55. Vahidi, Farideh, The Legal Regime for Registration of Commercial Companies,
Tehran: Mizan (1395).
Articles
56. Azarmand, Hamid, The Role of Political and Legal Institutions in Economic
Development, Journal of Ravand, Autumn and Winter (1385), No. 50 & 51.
57. Faghihinejad, Mohammad Taqi, The Role of Information and Information
Networks in the Development of the Country, Rahavard Noor Monthly, Azar
(1379), No. 14.
58. Masoudi Tafreshi, Babak, The Effect of the "Trust in Appearance" Rule in the
Performance of the Principles of Speed and Business Facilitation, Journal of
Economics, No. 1501 (1387).
59. Nasirian, Hasan, The role of the Registering Organization in Judiciary, Crime
Prevention and Litigation, Proceedings of the Conference on the Unveiling of the
100 Years of the Establishment of the Register of Documents of the Republic of
Iran (1390).
60. Panahi, Bilal, Trust and Confidence in Organization, Peyk-Noor, Winter (1388)
(No 28), (88 to 103).
61. Pour Arshad, Nader, The Effect of Registration on the Legal Status of
Commercial Companies, The Monthly of Koonoun, Khordad, Tir (1386), No.
70.
62. Tabatabai Hesari, Nasrin, “Economic functions of land registration in the light of
the theory of economic efficiency”,Law Research, No. 72, (2016).