تاملی بر رابطه شرکت‌های تجاری و ذی‌نفعان آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموختة دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

امروزه، لازمه تداوم فعالیت شرکت­های خصوصی ایجاد نوعی تعادل میان منافع کسانی است که ارتباط موثری با شرکت داشته و بستر لازم برای موفقیت آن را در دراز مدت فراهم می­کنند. برخی از این ذینفعان، همانند سهامداران، کارکنان، تامین­کنندگان و مصرف­کنندگان، کلیدی بوده و مستقیما در امر تولید و سودآوری نقش دارند. برخی دیگر، همچون جامعه، محیط زیست و دولت، اگر چه ارتباطی دورتر با شرکت دارند، اما از آنجایی که تحت تاثیر قدرت اجتماعی شرکت هستند، شرکت در برابر آنها نیز مسئولیت اجتماعی داشته و موظف است که در اعمال و تصمیمات خود منافع حداقلی آنها را نیز رعایت کند. پس گریزی نیست جز آنکه در اصلاحات جدید قانون تجارت صراحتا تمامی شرکت‌های تجاری ملزم به تدوین و اجرای یک دستورالعمل راهبری شوند که در آن ذی‌نفعان شرکت به روشنی نام برده شده و راهکارهای حفظ حقوق و منافع آنان به نحوی واضح ذکر گردد.

واژگان کلیدی:
تعادل، تداوم، مسئولیت اجتماعی، مشارکت، موفقیت شرکت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Deliberation in Relation Between Companies and their Stakeholders

نویسنده [English]

  • mohammad norozi
چکیده [English]

Abstract:
New-a-day, the stability of companies activities demands a kind of balance between interests of those
groups who have an efficient communication with company. Some of these groups participate in the process of production and profit making. Some others are only under social power of company. However, what this article is looking for, is to find how this efficient communication occurs between a company and its stakeholders.
A Deliberation in Relation Between Companies
and their Stakeholders
Abstract:
New-a-day, the stability of companies activities demands a kind of balance between interests of those groups who have an efficient communication with company. Some of these groups participate in the process of production and profit making. Some others are only under social power of company. However, what this article is looking for, is to find how this efficient communication occurs between a company and its stakeholders.
Keywords:
Balance, Stability, Social responsibility, Companies Success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance
  • Stability
  • social responsibility
  • Companies Success
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
1. مشایخی، بیتا و مهین شاکری، راهبری شرکتی (مفاهیم و موردکاوی)،ا نتشارات بورس، چاپ
. اول، زمستان 1392
مقاله
2. استین، تامسن، ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی، مترجمان: یحیی حساس یگانه و علی عالی -
. زاده، مجله حسابدار، سال بیست و پنجم، شمارة 239
3. نوروزی، محمد، راهکار بورس اوراق بهادار برای شناسایی دارندگان اطلاعات نهانی و
. کنترل معاملات آنها، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان 1389 ، شمارة 52
ب) منابع انگلیسی
Books
4. Black, Henry, Campbell, Black Law Dictionary, eighth edition, Thomason West,
2004.
5. Blair, Margaret, Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for
the 21st Century, Washington DC, Brooking Institute, 1995, First Publishing.
6. Charkham, Joe, Keeping Better Company: Corporate Governance Ten Years On,
Oxford University Press, Oxford, 2005.
7. Clark, Thomas, Theories of Corporate Governance The philosophical Foundations
of Corporate Governance, London, Routledge, 2004.
8. Davies, Paul L., Gowers Principles of Modern Company Law, Sixth edition,
Oxford, Sweet and Maxwell, 1997.
9. Du Plessis, Jean Jacque, Mc Convill, James and Bagaric, Mirko, Principles of
Contemporary Corporate Governance, Cambridge University Press, 2005.
10. Gospel, Howard and Pendleton, Andrew, Corporate Governance and Labour
Management, Oxford University Press, 2005.
11. Mallin, Christine A., Corporate Governance, Third Edition, Oxford University
Press, 2010.
12. Post, James E, Preston, Lee E and Sach, Sybille, Redefining the Corporation:
Stakeholder management and Organizational wealth, Stanford business books,
Stanford, 2002.
13. Tricker, Brian, Corporate Governance, Principles, Policies and Practices,
Oxford University Press, Oxford, 2001.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 تأملی بر رابطة شرکت های تجاری و ذی نفعان آنها
363
Articles
14. Bainbridge, Stephen M, "Corporate decision-making and the Moral Rights of
Employees: Participatory Management and natural Law," 43 Virginia law
Review, 1998
15. Donaldson Thomas and Preston, Lee, "The Stakeholder Theory of The
Corporation: Concepts, Evidences and Implications" Academy of Management
Review, 1995, vol. 20, no.
16. Hess, David," A Reflexive Law Approach to Corporate Social Responsibility",
Journal of Corporation Law, vol 25, 1999.
17. Hill, Charles and Jones, Thomas," Stakeholder-Agency Theory", Journal of
Management Studies, Vol. 22, No. 2, 1992.
18. Keith M., Woodhouse," Politics of Ecology: Environmentalism and Liberalism",
Journal of Study of Radicalism, V.2, Number 2, 2009.
19. Lynch, Irene, "Employees as corporate Stakeholders: Theory and Reality in a
Transatlantic Context", 4 (1) Journal of Corporate Law Studies, 2004.
20. McConvill, James," The duty of directors to Creditors: Imperfect Obligations
and other Imperfections", 11 Insolvency Law Journal 7.
21. Report of HIH Royal Commission (Owen Report), 2003,
<http:www.hihrpyalcom. gov.au/ finalreport/index. com>, section 6.1.1.
22. Shlefier, A and vishny, R.," A Survey of Corporate Governance", 52 Journal of
Finance 2, 1977.
23. Steen, Thomsen, "Corporate Value and Corporate Governance", Emerald Group
Publishing, Corporate Governance, v. 4, n. 4, 2004.
24. Wheeler, D, Gilbert, B. Freeman, E." Focusing on Value: Reconciling Corporate
Social Responsibility and Stakeholder Approach in a Network World", Journal
of General Management, Vol. 28, No3, 2003.
25. Winkler, Ball," Which Kind of Tranceparency? On the Need for Clarity in
Monetary Policy-Making in Banks", Working Paper No.26, European Central
Bank, available at: http: www. Counter money laundering. Com.
Site
26. www. National. Co.au/community/0,55036,00.html>. Date of visit:5/9/2014.