پدیده‌شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بهشتی/حقئق بین الملل

2 کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
سیستم‌های حقوقی، معمولاً، سلسله مراتب هنجاری را بر اساس منبع معینی که هنجار از آن نشات گرفته است، مستقر می‌سازند. رایج آن است که در سیستم‌های داخلی به ارزش‌های بنیادین جامعه، جایگاهی متعالی در بطن قانون اساسی اعطا گردد، و در صورت بروز تعارض با دیگر هنجارها، چنین هنجارهایی اولویت می‌یابند. در نظام غیر متمرکز بین‌المللی، هر دولتی، به نحو برابر با دگران، حدود تعهدات خویش را خود تفسیر نموده و ابزارهای لازم را جهت اجرای تعهدات خود بر‌می‌گزیند. لذا شاهدیم که در عرصه حقوق بین‌الملل، با کندی حصول به وفاق در مسیر تکوین هنجارهای سخت در قالب منابع سنتی، عملاً توان پاسخگویی به چالش‌های معاصر به شدت تضعیف شده است. با ابتکار صاحبنظران حقوق بین‌الملل و مشارکت مجمع جهانی دولت‌ها، حرکتی از مبداء حقوق بین الملل سنتی، که میان حقوق و غیر-حقوق تمایز شدیدی قایل است، به سمت مقصد حقوق بین الملل مدرن آغاز شده که در آن، حقوق نرم، جایگاه انحصاری منابع کلاسیک را، بنا بر لزوم برخاسته از اقتضائات زمان در می‌نوردد تا زمینه‌های لازم برای پاسخگویی جهانی در برابر مسائل فراگیری چون تغییرات اقلیمی فراهم آید. نوشتار حاضر کنکاشی است در چگونگی و مسیر نفوذ نسبیت حقوق نرم در عرصه سخت حقوق.
کلید‌واژگان: نسبیت، حقوق نرم، حقوق سخت، غیر-حقوق

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of the Genesis of Soft Law in the Framework Normative System of International Law

نویسندگان [English]

  • mohsen abdollahi 1
  • Asli Abbasi 2
1 دانشگاه بهشتی
2 UNESCO Chair for Human Rights, Peace and Democracy, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract
Most often, normative hierarchy in legal systems is based on a certain source of which a norm originates. It is typical in each domestic system that the fundamental values of society are given a supreme position within Constitution; such norms will be prioritized in case of conflict with others. Within the decentralized international system, each state interprets its obligations in an equal manner with others; and it chooses the necessary tools to fulfill its obligations. Therefore, we witness the slow progress of consensus on path to generation of hard norms in the form of traditional sources has severely undermined the capacity to respond to contemporary challenges in practice. With the initiative of international law scholars and the contributions of the World Assembly, A move has been embarked from the origin of traditional international law, which stringently distinguishes between law and non-law, to the destination of modern international law, during which owing to the necessity of time requirements, soft law outstrips the exclusive position of classical resources to furnish the required grounds for global responsiveness to pervasive issues such as climate change. This paper securitizes the means and quality of penetration of the relativity stemming from soft law in the realm of hard law.
Keywords: Relativity, Soft Law, Hard Law, Non-law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relativity
  • Soft Law
  • Hard Law
  • Non-law
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
. 1. فلسفی، هدایت الله، حقوق بین الملل معاهدات، ویراست سوم، تهران: چاپ فرهنگ نشر نو، 1391
2. فلسفی، هدایت الله، صلح جاویدان و حکومت قانون: دیالکتیک همانندی و تفاوت، تهران:
. فرهنگ نشر نو، 1390
مقاله
3. فلسفی، هدایت الله، رویارویی عقل و واقعیت: مساله منابع ( 2)، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل
.1387 ، و تطبیقی، شمارة 4
4. فلسفی، هدایت الله، تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت، مجله
.26- 1380 ، شماره های 27 - حقوقی بین المللی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بی نالمللی، 1381
جزوة درسی
5. فلسفی، هدایت الله، جزوه درسی نقد و بررسی مکاتب فلسفی (دکترین)، دانشک ده حقوق،
.1388- دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 89
ب) منابع فرانسه
6.Allegret, Jean-Pierre, Le Merrer, Pascal, Économie de la mondialisation: Vers une rupture
durable? De Boeck Superieur, 2015.
7. Virally, Michel, La Deuxième Décennie Des Nations Unies Pour Le
Développement, Annuaire français de droit international Année, Volume
16/ Numéro 1, 1970.
ج) منابع انگلیسی
Books
8. .Aguirre, Daniel, (2008), The Human Right to Development in a Globalized
World, Ashgate Publishing Ltd.
9.. Bilder, Richard B., (2003), Beyond Compliance: Helping Nations Cooperate, in
Shelton, Dinah, ed., (2003) Commitment and Compliance: The Role of Non-
Binding Norms in International Legal System, OUP.
10. Clapham, Andrew, (2005), Human Rights Obligations of Non-State Actors,
Oxford University Press.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 پدیده شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری...
129
11. Claude, Richard Pierre, Weston, Burns H., (2006), Human Rights in the World
Community: Issues and Action, University of Pennsylvania Press.
12. D’Aspremont, Jean, (2011), Formalism and the Sources of International Law: A
Theory of the Ascertainment of Legal Rules, Oxford University Press.
13. Fajardo, Teresa, (2010), Soft Law, in Carty, Tony, Oxford Bibliographies in
International Law, OUP .
14. Hall, Boalt, Guzman, Andrew T., (2007), How International Law Works: A
Rational Choice Theory, Oxford University Press.
15. Haas, Peter M., (2003), Choosing to Comply: Theorizing from International
Relations and Comparative Politics, in Shelton, Dinah, ed., Commitment and
Compliance: The Role of Non-Binding Norms in International Legal System, OUP.
16. Higgins, Rosalyn, (1963), The Development of International Law Through
Political Organs of the United Nations, Oxford University Press..
17. Koh, H.H. (1997), Review Essay: Why do Nations Obey Law? Yale Law
Journal, 106, 2599-2603 in Xander Olsthoorn, Anna J. Wieczorek, (2006),
Understanding Industrial Transformation: Views from Different Disciplines,
Springer..
18. Lowe, Vaughan, (2007), International Law, Oxford University Press..
19. Shaw, Malcolm Nathan, (2003), International Law, Cambridge University Press
20. Shelton, Dinah, (2006), International Law and Relative Normativity, in Evans,
Malcolm, David, (2006), International Law, Oxford University Press .
21. Shelton, Dinah, (1997), Compliance with International Human Rights Soft Law,
in Weiss, Edith Brown, (ed.), (1997), International compliance with nonbinding
accords, Washington, DC: American Society of International Law.
22. Shelton, Dinah, ed. (2003), Commitment and Compliance: The Role of Nonbinding
Norms in the International Legal System, Oxford University Press .
23. Shelton, Dinah, (2009), Soft Law in Armstrong, David (eds.), Handbook of
International Law, Routledge Press.
24.Tammes, A. J. P., (1983), Soft Law, in Netherlands International Law Review,
Essays on International and Comparative Law: In Honour of Judge Erades,
Martinus Nijhoff Publishers.
25. 40.Weiss, Edith Brown, (2000), The Five International Treaties: A Living
History, in Weiss, Edith Brown, Jacobson, Harold Karan, Engaging Countries:
Strengthening Compliance with International Environmental Accords, MIT
Press.
26. Olsthoorn, Xander, (2006), Understanding Industrial Transformation: Views
from Different Disciplines, Springer.
Articles
27. Abbot, K. W. and D. Snidal, “Hard and Soft Law in International Governance”,
International Organization, Vol. 54, p. 421, 2000
28. Bell, Christine, (2006),” Peace Agreements: Their Nature and Legal Status”, The
American Journal of International Law, Vol. 100:373.
29. Cover, Robert M., (1983), “The Supreme Court 1982 Term – Forward: Nomos
and Narrative”, Harvard Law Review, 97 (4), 40
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 پدیده شناسی تکوین حقوق نرم در چارچوب نظام هنجاری...
130
30. D'Amato, Anthony, (2008), “International Soft Law, Hard Law, and Coherence”,
Northwestern Public Research Paper No. 08-01.
31. D’Aspremont, Jean, (2011),” The Politics of Deformalization in International
Law”, Goettingen Journal of International Law 3 (2011), 2.
32. D’Aspremont, Jean, (2008)”, Softness in International Law: A Self-Serving
Quest for New Legal Materials,” The European Journal of International Law
Vol. 19, No. 5 .
33. Gold, Joseph, (1983),” Strengthening the Soft International Law of Exchange
Arrangements”, 77, AJIL.
34. Gruchalla-Wesierski, Tadeusz, (1984),” A Framework for Understanding "Soft
Law"”, McGill Law Journal, Revue de droit de McGill, Vol. 30.
35. Guzman, Andrew T., (2005),” The Design of International Agreements”, 16
EURO. J. INT'L L.
36. Kennedy, David, (1987),” The Sources of International Law, “American
University International Law Review, Volume 2 | Issue 1.
37. Korhonen, Outi, (1996) “New International Law: Silence, Defence or
Deliverance?” 7 European Journal of International law.
38. Meyer, Timothy, (2009),” Soft Law As Delegation,” Fordham International
Law Journal, Volume 32, Issue 3.
39. Reisman, W. Michael, (2011),” Soft law and Law jobs”, J Int Disp. Settlement, 2
(1).
40. Sterio, Milena, (2008), “The Evolution of International Law,” 31 B.C. Int'l &
Comp. L. Rev.
41. Weiss, Edith Brown, (2000),” The Rise or the Fall of International Law? “69
Fordham L. Rev.