ایراد عدم استماع در حقوق فرانسه و ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق دانشکده بهشتی

2 دانشجو دکترا حقوق خصوصی.دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 
 ایراد عدم استماع دعوا نهادی است که به منظور دفاع در برابر ادعای طرف مقابل در حقوق ایران و فرانسه پیش‌بینی شده است. این نهاد ضمانت‌اجرای نبود حق طرح دعوا یا نبود حق اقدام است. در کد آیین دادرسی مدنی فرانسه به تفصیل دربارۀ حق طرح دعوا و ضمانت‌اجرای آن که غیرقابل استماع بودن ادعاست، صحبت شده است؛ درحالی‌که قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص مقررات بسیار اندک و پراکنده‌ای دارد. از سوی دیگر، نهاد ایراد عدم استماع دعوا، ابزاری است که اگر دقیق شناسانده شود، می‌تواند در فیصله دادن سریع بسیاری از دعاوی کمک شایانی کند؛ چراکه توجه به اصول و محتوای این نهاد آشکار می‌کند که بسیاری از دعاوی قابل جریان یافتن نیستند و در همان ابتدا باید با صدور یک تصمیم قاطع مختومه گردند. به همین دلیل بازشناسی این نهاد در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام حقوقی پویا و تطبیق مقررات آن با حقوق ایران، با توجه به رویۀ قضایی هر دو کشور، محور مطالعه در این مقاله قرار گرفته است.  
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

La fins de non-recevoir in France’s law and iran’s law

نویسندگان [English]

  • عبدالله شمس 1
  • mostafa kordzangueneh 2
1 استاد حقوق دانشکده بهشتی
2 lawer
چکیده [English]

La Fin De Non-Recevoir in the Law of Iran and France
Abdollah Shams (Professor of Law, Shahid Beheshti University)
Mostafa kordzangene(Ph.D Candidate of  Law, Shahid Beheshti University )
Abstract
 “La fin de non –recevoir” is an institution that has been predicted as a defense against a litigant in the law of Iran and France. This institution works as a the guarantee for not having the right of litigation or the lack of action, which is addressed in details in France’s civil procedure. However, there are only a few regulations about this institution in Iran’s civil procedure. But recognizing the La fin de non-recevoir as an instrument that can be effective in settling the problems based on its principles and contents, shows that most of the lawsuits and cases are not enforceable and must be ended by a conclusive decision at the beginning. Therefore the recognition of this institution in France dynamic legal system and also comparative analysis of Iran’s legal system in this matter and consideration of both countries’ legal procedure have been studied in this article.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Claim
  • Cause of objection
  • Lack of action
  • Lack of reception
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
1. زندی، محمدرضا، تشریفات دادرسی (رویة قضایی دادگاه های تجدید نظر استان
. تهران در امور مدنی)، جلد 4، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1391
. 2. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، دراک، چاپ بیستم، پاییز 1387
. 3. محسنی، حسن، آیین دادرسی مدنی فرانسه، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1393
4. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی)، پژوهشگاه قو ة قضاییه ، ادارة انتشار روی ة
. قضایی کشور، آرای مربوط به بهار 1393 ، چاپ اول، 1396
5. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی)، پژوهشگاه قوة قضاییه، ادارة انتشارات روی ة
. قضایی کشور، آرای مربوط به سال 1392 ، چاپ نخست، 1395
ب) منابع فرانسه
6. Christophe Lefort , Procédure civile , COURS , deuxième édition , DALLOZ
,2007 .
7. Gérard Cornu et Jean Foyer , Procédure civile , PUF , troisième édition , 1996 .
8. Henri Capitan , Vocabulaire juridique , PUF , troisième édition , 1992 .
9. Henri , Léon et Jean Mazeaud , Leçons de droit civil Tome 2 premier volume
,Obligation : théorie générale, Montchrestien , 1999 .
10. Isabelle Després et Laurent Dargent , Code de procédure civile , DALLOZ , 101
édition ,2010 .
11. Isabelle Després et Laurent Dargent , Code de procédure civile , DALLOZ ,
édition limitée 2015 .
12. Jacques Boré , Cassation en matière civile , DALLOZ , édition 1997 .
13. Serge Guinchard et Gabriel Montagnier , Lexique des termes juridiques ,
DALLOZ , quinzième édition , 2005.
14. Serge Guinchard et les autres , Droit et pratique de la procédure civile ,
DALLOZ , sixième édition , 2009 .
15. Serge Guinchard et Frédérique ferrand, Procédure civile , DALLOZ , vingthuitième
édition , 2006 .