بررسی وضعیت کار کودکان در حقوق ایران، از منظرِ ماده چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

کار کودکان، به منزله بهره ­کشی از ظرفیت بالقوه نسل آینده برای نسل حاضر است و فرصت توسعه فردی را از کودک می­رباید. نظام­های حقوقی در ارتباط با این مقوله راه­کارهای گوناگونی در پیش می­گیرند؛ از این بین نظام حقوقی ایران راه­کارِ ممنوعیت مطلقِ کار کودکان را انتخاب کرده است که به نظر می­رسد با واقعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه سازگاری ندارد. راه­کار جایگزین می­تواند محدودیت همه انواع کار و ممنوعیتِ مسؤلانه آن دسته از کارهایی باشد که کودکان را در وضعیت بردگی قرار می­دهد. منظور از بردگی، قرارگرفتن در یکی از این حالات است: اعمال حقوق مالکانه بر انسان، انجام بدترین اشکال کار و نداشتن وقتِ خصوصی. دولت می­تواند از طریق نظارتِ کنش­گر، پاسخ­گو کردن بخشِ خصوصی در برابر کار کودکان، بازنگری در جایگاه حقوقی کودک، استثنا قائل نشدن برای حوزه شمول قانون کار و تمایز گذاشتن میان انواع کار از حیث حداقل سن ورود و شرایط حاکم بر هر شغل مانع از قرار گرفتن کودک در یکی از این وضعیت­ها به واسطه مناسبات کار شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Status of Labor of Children in Iran, In The Light Of Article IV of the Universal Declaration of Human Rights

چکیده [English]

Child labour is a pretext for exploitation potential capacity of future generation by current generation. Child laborer misses the time of personal development. Various methodes have been applied by legal systems to fight against child labour. Choice of legal system of Iran, forbidding the labour of child under fifteen without exception, seems incompatible with cultural and economical realities of society. Putting limitation to all types of work and forbidding slavish one, in a responsive manner, is more practical way to fight against child labour. Elements of slavery are: 1.exercising any or all of the powers attaching to the right of ownership over a human; 2.not having private time; 3.doing the worst form of labour. Put an end on child slavery requires crucial will of government to reform legal system via active monitoring, responsibility of private sector for child labour, review child legal status and distinguishing between types of work conditions and minimum employment age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Labour
  • Slavery
  • Minimum Age for Employment
  • Exercising the Powers Attaching to the Right of Ownership
  • Private Time
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
مقاله
1. افشانی، علیرضا و همکاران، تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در شهر اصفهان،
. جامعهشناسی کاربردی، 1391 ، شمارة 48
. 1396 ، شمارة 1860 /11/ 2. بدخشان، عصمت، کودکان کار، پشت چراغ قرمز زندگی، روزنامه اتفاقیه، 24
3. تولایی، حسین و همکاران، رابطه کار کودک با توسعه و رفاه اجتماعی ، فصلنامه رفاه
. اجتماعی، 1388 ، شمارة 35
4. جمالپور، فاطمه، 17 درصد کودکان خیابانی الکل مصرف می کنند ، روزنامه شرق،
. 1393/10/14 ، شمارة 2202
5. جمالپور، فاطمه، وقایع نگاری خرید و فروش یک نوزاد در پایتخت، کمتر از پنج دقیقه
. 94 ، شمارة 6090 /9/ معامله شد، روزنامه ایران، 8
6. جودکی، مهتاب، ثابت می کنیم که به 90 درصد کودکان کار تجاوز می شود ، روزنامه
. 1396 ، شمارة 1265 /8/ شهروند، 14
7. سراییان، سهیل، بازار بچه فروشان، خرید و فروش کودکان کار از صد هزار تا پنج
. 1392 ، شمارة 2901 /11/ میلیون تومان، روزنامه اعتماد، 29
8. طلایی، فرهاد و همکاران، تحلیلی بر کار کودک و تأثیر آن بر حق آموزش کودک، با تأکید
. بر برنامه بین المللی حذف کار کودک، دو فصلنامه حقوق بشر، 1394 ، شمارة 19
9. وامقی، مروئه و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت کودکان خیابانی شهر تهران 1392 (علل
. و خطرات کار کودکان در خیابان)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1394 ، شمارة 1
ب) منابع انگلیسی
Books
10. Alam, Andaleeb and Baez, Javier E. and Carpio, Ximena, Does Cash for School
Influence Young Women’s Behavior in the Longer Term? Evidence from
Pakistan, Washington D.C: World Bank, 2011.
11. Arendt, Hannah, the Human Condition, Chicago: University of Chicago Press,
2nd ed. 1998.
12. Bellamy, Carol, the State of the World’s Children 2005, New York: UNICEF, 2005.
13. Boersma, Martijn and Lynch, Gabrielle, Child Labour - Everybody’s
Business: a Report, Sydney: Catalyst Australia, 1st ed, 2014.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 بررسی وضعیت کار کودکان در حقوق ایران، از منظر مادة چهار...
305
14. Cox, Caroline, This Immoral Trade: Slavery in the 21st Century; Oxford:
monarchs book, Updated and extended edition, 1st ed. 2006.
15. Crew, Spencer R. and, Bunch, Lonnie and Price, Clement. (Editors), Slave
Culture: A Documentary Collection of the Slave Narratives from the
Federal Writers' Project, Vol. III, California: Greenwood, 1st ed. 2014.
16. Dorman, Peter, Child labour in the developed economies, Geneva: ILO/IPEC,
1st ed, 2001.
17. ILO, ILO Global Estimate of Forced Labour, Results and methodology
(FactSheet), Geneva: International Labour Office, 2012.
18. IPU and UNICEF, Combating Child Trafficking: Handbook for
Parlimantarians, New York and Geneva: and UNICEF, 2005.
19. Montfort, Louise, Secret of Mary, Charlotte: Tan Book, 1994.
20. Padhi, P.K., Labour and Industrial Laws, New Delhi: PHI Learning, 2nd ed.
2012.
21. Schady, Norbert and Araujo, Maria Caridad, Cash Transfers, Conditions,
School Enrollment, and Child Work: Evidence from a Randomized
Experiment in Ecuador, Washington DC: World Bank, 2006.
22. Seth, Rajeev, Child Abuse and Neglect: Challenges and Opportunities, By
Srivastava, RN and Seth, Rajeev and Niekerk, Joan van, New Delhi: Jaypee
Brothers Medical Pub, 1st ed, 2013.
23. Siddhanta, Suddhasil and Nandy, Debasish and Sen, Manab, Child Labor in
'Zari' Industry of Howrah District of West Bengal, Problems of Child
Labour in India, New Delhi: Deep and Deep Publications, 2003.
24. Srivastava, Jayati, Child Labour in South Asia, Are Trade Sanctions the
Answer? India: CUTS, 2003.
25. Szilárd, István, Baráth, Árpád, Trafficked Person and mental health, in:
Violence and Mental Health: Its Manifold Faces, edited by Jutta Lindert,
Itzhak Levav, Berlin: Springer, 1st ed., 2015.
26. UNICEF, The State of the World's Children 2016: a fair chance for every
child, 2016, New York: UNICEF.
Articles
27. Assaad, Ragui and Levison, Deborah and Dang, Hai-Anh, “How much work is
too much? Effects of child work hours on schooling – the case of Egypt”,
Research in Labor Economic, 2010, Vol. 31.
28. Barman, Jiten, Roy, Chandan, “Child Labour & Inclusive Education in
Backward Districts of India”, International Journal of Education, 2012, Vol. 4,
No. 4.
29. Chintha, Sam sundar, George, Babu, “Globalization, Mobility, Identity, and
Consumerism: an Analysis of the Genesis of Unsustainable Consumption”,
Palermo Business Review, 2012, issue 6.
30. Cigno, Alessandro and other, “Does Globalisation Increase Child Labor?” IZA
Discussion, 2002 , No. 470.
31. Deva, Surya, “Child Labour: Should Companies ‘Stand at Bay’ or ‘Enter the
Water’”, journal of Indian law institute, 2014, Vol. 56T No. 2.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 بررسی وضعیت کار کودکان در حقوق ایران، از منظر مادة چهار...
306
32. Failinger, Marie A., “'Too Cheap Work for Anybody But Us': Toward a Theory
and Practice of Good Child Labor”, Rutgers Law Journal, 2004, Vol. 35.
33. ILO, “What Is Child Labour?” Available at: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--
en/index.htm (1395/6/12)
34. Koomson, Isaac and Asongu Simplice A., “Relative Contribution of Child
Labour to Household Farm and Non-Farm Income in Ghana: Simulation with
Child's Education”, African Development Review, 2016, Vol. 28, No. 1.
35. Mavunga, Ra. “A Critical Assessment Of The Minimum Age Convention 138 Of
1973 And The Worst Forms Of Child Labour Convention 182 Of 1999”,
Potchefstroom Electronic Law Journal, 2013, Vol. 16, No. 5.
36. OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Publishing, 2011.
37. Paoli, Anna and Mendola, Mariapia, “International Migration and Child labour
in Developing Countries”, IZA DP 2014, No. 8066.
38. Pattnaik, Malvika and Kar, Ajit Kumar, “Child Labor, Government Initiatives
and Compulsory formal education: an introspection of success and failures”,
International Journal for Research in Social Science and Humanities Research,
2015, Vol. 1.
39. Schultz, Paul T., “School Subsidies for the Poor: Evaluating the Mexican
Progresa Poverty Program”, Journal of Development Economics, 2004, Vol. 74.
40. Westermann, William Linn, “Between Slavery and Freedom, American
Historical Review”, 1945, Vol. L, no. 2.
41. Zatz, Noah, “a New Peonage?: Pay, Work, or Go to Jail In Contemporary Child
Support Enforcement and Beyond”, Seattle University Law Review, 2016,Vol.
39, No. 4.
Documents
42. Convention Concerning Minimum Age for Admission to Employment,
Adopted by 58th ILC session (26 Jun 1973).
43. Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for The
Elimination of The Worst Forms of Child Labour, Adopted by The
Conference at ILO Eighty-Seventh Session, Geneva, 17 June 1999.
44. Human Rights Council Resolution 6/14. Special Reporter on contemporary
forms of slavery, 21st meeting 28 September 2007.
45. ILO, Recommendation Concerning The Prohibition And Immediate Action
For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour Adopted By The
Conference at Its Eighty-Seventh Session, Geneva, 17 June 1999.
46. International Labour Office Geneva, Tripartite Declaration of Principles
Concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 2006.
47. Rome Statute of the International Criminal Court, Adopted by the United
Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an
International Criminal Court on 17 July 1998.
48. Slavery Convention, Adopted by League of Nations, Genova, 1926.
49. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade,
and Institutions and Practices Similar to Slavery, Adopted by a Conference of
Plenipotentiaries convened by Economic and Social Council resolution, 1956.