دوره و شماره: دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 1-432 
2. تورم حقوق

صفحه 35-64

10.22034/jlr.2018.113138.

ایجان مکای؛ علی برجیان


5. گارانتی از منظر حقوق اقتصادی

صفحه 115-138

10.22034/jlr.2018.113104.

عباس قاسمی حامد؛ شهرزاد حدادی؛ شیوا عبدالله زاده ثانی


7. ممنوعیت مطلق شکنجه: چشم‌اندازی اسلامی

صفحه 163-190

10.22034/jlr.2018.113128.

رحیم نوبهار؛ سیدحسین علیزاده طباطبایی؛ سید محمد رضا آیتی