حقوق هوایی تاملی در مفهوم و اوصاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

پرسش درباره چیستی مفهوم حقوق هوایی یا انکار مغرضانه اصالت و استقلال این رشته در کشورهایی که هنوز تمامی نیازها و ضرورت های یک جامعه صنعتی بزرگ را درک نکرده اند، چیزی عجیب نیست. شناخت مفهوم و اوصاف حقوق هوایی و ضرورت توجه به این رشته از دانش حقوق در ایران مساله ای است که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است. به منظور ارایه مفهومی مناسب از این رشته، چهارده وصف و ویژگی برای حقوق هوایی، احصا و به لطف این اوصاف و ویژگی‎ها، مفهوم حقوق هوایی که بارها پرسش مربوط به چیستی و ماهیت آن مطرح شده، تبیین گردیده است. ابتدا در نه وصف ایجابی، نشانه‎های اصالت، استقلال و تاز‎گی حقوق هوایی، ترسیم گشته و سپس با نقد یا رد پنج دیدگاه‎ مرسوم نسبت به حقوق هوایی، نشانه های پیش گفته بیش از پیش نمایان شده‎اند. . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

air law rethinking concept and features

نویسندگان [English]

  • mojtaba eshraghi 1
  • milad sadeghi 2
2 university of tehran
چکیده [English]

In countries, which have not yet realized all the needs and necessities of large industrial societies, it is not uncommon to find people who question the nature of Air Law or deny its originality and independence. Helping to understand the concept and features of Air Law and the need to pay more attention to this branch of law in Iran, is the subject of this research paper. To this end, 14 features of Air Law, were reviewed and the recurrent questions about its nature have been clarified and answered. In Study of the nine features (positive features), the originality and independence of this branch of law has been verified and then by the criticism and rejecting of the five common points of view regarding the Air Law, the originality and independence of this field has been further verified. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aircraft
  • Air Law
  • Airspace
  • safety
  • Security
 
الف) منابع فارسی
کتاب
1. اشراقی آرانی، مجتبی، قانون هواپیمایی کشوری در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، تهران: نشر مخاطب، 1394.
2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، قوه قدسیه، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، 1393.
3. فرمانفرمائیان، ابوالبشر، تعلیم و تربیت در رشته حقوق، چاپخانه خرمی، 1348.
4. شیروی، عبدالحسین حقوق نفت و گاز، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، پاییز 1393.
5. نواده توپچی، حسین، مقدمه‌ای بر حقوق بین‌الملل هوایی، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندی، 1390.
6. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ هفتاد و سه، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1388.
مقاله
7. هومن، احمد، مبنای حقوق هوائی و مقررات بین‌المللی سازمان هواپیمایی کشوری، کانون وکلا، مجله علمی حقوقی انتقادی، در دو شماره مسلسل چهارم و پنجم، شهریور و مهر 1327، انتشارات تماشاگران تهران، 1379.
8. صادقی، میلاد (ب)، نقدی بر قانون هواپیمایی کشوری، هفته نامه صور اسرافیل، سال سوم، 1396، شمارۀ 83.
پایان‌نامه
9. صادقی، میلاد، «مسئولیت مدنی کنترل کنندگان ترافیک هوایی و تیم پرواز در سوانح و تصادفات هوایی»، بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، با همکاری هواپیمایی ناجا، 1395.
10. صادقی، میلاد (الف)، «قواعد حقوقی بررسی سوانح و حوادث هوایی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق هوایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1396.
جزوه
11. اشراقی آرانی، مجتبی، «تقریرات درس کلیات حقوق هوائی رشته حقوق هوایی»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیم سال اول تحصیلی 93-94.
 
ب) منابع انگلیسی
Books
12. Alexander T. wells, commercial aviation safety, McGraw-Hill, Third Edition, 2001.
13. Banner, Stuart, Who owns the sky? : the struggle to control airspace from the Wright brothers, Harvard University Press, 2008.
14. Crocker, David, Dictionary of Aviation, A & C Black Publishers Ltd, Second Edition, 2007.
15. The Aviation Law Review, Editor: Sean Gates, Law Business Research, Fourth Edition, August 2016.
Articles
16. Federal Tort Claims Act: "Fundamental & Practical Strategies for FTCA Recovery", Claims Against the United States-The Ultimate Deep Pocket, 2015 CLM Southern California Conference, July 16-17, 2015 Irvine, CA.
17. Oritz, Luis, Capaldo, Criselda, "Can Justice Use Technical and Personal Information Obtained through Aircraft Accident Investigation", 65 J. Air L. & Com, 2000, pp. 263-278.
Document and report.
18. Annex 11 to the Convention on International Civil Aviation, Air Traffic Services, Thirteenth Edition, July 2001.
19. Convention on Compensation for Damage to Third Parties Resulting from Acts of Unlawful Interference Involving Aircraft, Adopted in Montreal, Canada on 2 May 2009.
20. Convention on International Civil Aviation, Done at Chicago, 1944.
21. Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation Signed at Paris, October 13, 1919.
22. European Transport Safety Council, Transport Accident and Incident Investigation in the European Union, Brussels, 2001.
23. Federal Aviation Administration, Airport Division, FAA Central Region, Surface and Overhead Avigation Easement.
24. Government of India, Greenfield Airport Policy, p. 4, 5, pdf file available at: http://area.gov.in/documents/pdf/GREENFIELDAIRPORTPOLICY.pdf.
25. ICAO, Working Paper, C-WP/Model Session, 5/12/14.
26. Mid-term evaluation of Regulation 785/2004 on insurance requirements of air carriers and aircraft operators, Final Report, Prepared for European Commission, July 2012.
27. Regulation (EC) No. 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Insurance Requirements for Air Carrier and Aircraft Operators.
28. Safety Management Manual (2006), ICAO Doc. 9859- AN/460 1ST Ed.
29. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies.
site