شناسایی حقوقی اقلیت‌های درون گروه‌های اقلیت در اندیشه‌های آیلیت شاشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اگر مهمترین فاعل شناسایی حقوقی گروه‌های اقلیت را در جامعه سیاسی همانا دولت مرکزی فرض کنیم و گروه‌های اقلیت را موضوع مطالعات چندفرهنگ‌گرایی از منظر حقوقی بدانیم، ممکن است از دیگر بازیگران عرصه‌ی چندفرهنگ‌گرایی که حامل هویت‌های چندگانه‌ی فرهنگی و دارای مطالبات متنوع حقوقی هستند، غافل شویم. آیلیت شاشار با بیان نظریه‌ای در خصوص بایسته‌های درونی شناسایی گروه‌های اقلیت، در مقام آن است که از هویت‌های چند‌گانه‌ی گروه‌های درونِ گروه‌های اقلیت در برابر رهبران گروه محافظت کند. لذا محافظت‌های بیرونی گروه‌های اقلیت اگر در مسیر شناسایی حقوقی، هویت های افراد درون این گروه‌ها را نادیده بگیرد، چیزی جز ‌شناسایی ناقص حقوقی هویت‌های فرهنگی نتیجه نمی‌دهد که در نهایت به بازتولید و تقویت ساختارهای هویتیِ غیر دموکراتیکِ درون این گروه ها منجر می‌شود. نظریه‌ی شاشار در پی آن است که شناسایی همزمان هویت‌های فرهنگی را از جانب فاعلین متنوع شناسایی حقوقی مطالبه کند . در این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی به صورت کتابخانه‌ای بدنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا شناسایی حقوقی گروه های درون اقلیت می تواند مولفه ای برای شناسایی خود گروه های اقلیت باشد که ظاهرا نه تنها پاسخ مثبت است بلکه یکی از بایسته های شناسایی حقوقی اقلیت ها به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal recognition of minorities within minorities on Ayelet Shachar 's point of view

نویسندگان [English]

 • amir nikpey 1
 • Hadi Salehi 2
1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2 PhD Candidate of Public Law at SBU
چکیده [English]

Within the context of legal recognition of minorities, there are several critical views concerned with different aspects of minority rights. Aylete Shachar who is considered as a feminist law scholar presents an intersectionism theory according to which one must not ignore different aspects of people’s identities in the context of Legal Multiculturalism. According to Intersectionism theory, comprehensive recognition of minorities might lead to the violation of different minorities within those minorities which were formerly recognized. The reason for this could be the notion that legal recognition instruments usually do not consider various internal frames in the minority group. Therefore, leaders of minority might have urged the group identity in order to ignore other aspects of the minority members’ identities. For example, regulations of minority membership might deny the membership of a woman who marries a man outside the group. However, for a man who marries a foreigner woman new membership of his wife would be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legal Recognition
 • Minority Groups
 • Minorities within Minorities
 • Intersectionism
 • Ayelet Shachar
 1. فهرست منابع

  Books

  1. Crenshaw, Kimberlé. On Intersectionality: Essential Writings. The New Press, 2017.

  2. Kymlicka, Will, and Wayne J. Norman, eds. Citizenship in diverse societies. Oxford University Press, 2000.

  1. Kymlicka, Will. Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Clarendon Press, 1995.

  4. Shachar, Ayelet. Multicultural jurisdictions: Cultural differences and women's rights. Cambridge University Press, 2001.

  5. Shachar, Ayelet. The birthright lottery: Citizenship and global inequality. Harvard University Press, 2009.

  Articles

  6. Crenshaw, Kimberle. "Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics." U. Chi. Legal F. ,1989 .

  7. Crenshaw, Kimberle. "Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color." Stanford law review ,1991.

  8. Heyes, Cressida. "Identity politics." Stanford Encyclopedia of Philosophy,First published Tue Jul 16, 2002; substantive revision Wed Mar 23, 2016 ,2002.

  9. Kian, Azadeh, and Gilles Riaux. "Crafting Iranian Nationalism: Intersectionality of Aryanism, Westernism and Islamism." Nations and their Histories: Constructions and Representations, Londres, Palgrave McMillan ,2009.

  10. Kian-Thiébaut, Azadeh. "From motherhood to equal rights advocates: The weakening of patriarchal order." Iranian Studies 38.1,2005.:

  11. Shachar, Ayelet, and Ran Hirschl. "Citizenship as inherited property." Political Theory 35.3 ,2007.

  12. Shachar, Ayelet. "Group identity and women’s rights in family law: The perils of multicultural accommodation." Journal of Political Philosophy 6.3 ,1998.

  13. Shachar, Ayelet. "Religion, State, and the Problem of Gender: New Modes of Citizenship and Governance in Diverse Societies." McGill LJ 50,2005.

  14. Shachar, Ayelet. "The paradox of multicultural vulnerability: Individual rights, identity groups, and the state." Multicultural questions ,1999.

  15. Tully, James. "Cultural demands for constitutional recognition." Journal of Political Philosophy 3.2 ,1995.

  16. Shachar, Ayelet. "Demystifying culture." International Journal of Constitutional Law 10.2 (2012): 429-448.

  17. Shachar, Ayelet. "The race for talent: Highly skilled migrants and competitive immigration regimes." NYUL rev. 81,2006.

  18. Vows, Public. "A History of Marriage and the Nation." Cambridge, MA: Harvard ,2000.

   

   

  Cases

  19. Bavli v. Great Rabbinical Court, 1994 IsrSC 48 ,1994.

  20. Fletcher, Matthew LM. "Santa Clara Pueblo v. Martinez." ,2006.

  21. Mississippi Band of Choctaw Indians v. Holyfield, 490 U.S. 30, 109 S. Ct. 1597, 104 L. Ed. 2d 29 ,1989.

  22. Van de Perre v. Edwards, 2001 S.C.R.2 983 ,2001.