ارزیابی مشروعیت آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی در حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آزمایشهای متعدد هسته ای و موشکی کره شمالی در دو دهه اخیر میلادی، نه تنها موجب نگرانی دولتهای منطقه شده، بلکه کل جامعه بین المللی را با وضعیت نگران کننده علیه صلح و امنیت بین المللی رو به رو کرده است. کره شمالی اولین آزمایش هسته ای را در سال 2006 انجام داد و از آن زمان تا امروز پنج آزمایش هسته ای دیگر را با موفقیت به انجام رسانده است. در کنار آن، کره ای ها با وجود دست اندازهای فراوان، برنامه موشکی خود را نیز پیش بردند که طبیعتاً هدف غایی آن ساخت موشک هایی با توانایی حمل کلاهک های هسته ای بود. قطعنامه های تحریمی شورای امنیت نیز آن طور که انتظار می رفت، نتوانستند جلوی پیشرفت برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی را بگیرند. برنامه هسته ای کره شمالی، به طور آشکار کمبودها و ضعف های رژیم آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت را نشان می دهد و اقدامات پیونگ یانگ را شاید بتوان آغازی در شکل گیری رویه ای دانست که رژیم عدم اشاعه هسته ای را خنثی می کند. آن چه در این نوشتار بدان پرداخته می شود، بررسی مشروعیت آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی مطابق با حقوق بین الملل است. در عین حال مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت از نظر محتوایی علیه کره شمالی نیز مورد نقد و بررسی حقوقی قرار می گیرد. در نهایت، چشم اندازی از نحوه تعامل با کره شمالی و بحران هسته ای موجود مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Legality of North Korea’s Nuclear and Missile Tests in International Law

نویسندگان [English]

  • S. Hadi Mahmoudi 1
  • Arefeh Rastgoo Afkham 2
1 Department of International Law, Faculty of Law. Shahid Beheshti University
2 Postgraduate of International Law from SBU
چکیده [English]

North Korea's numerous nuclear and missile tests in the past two decades have not only raised concern for regional states, but also the entire international community, with a worrying situation against international peace and security.North Korea conducted its first nuclear test in 2006, and has since successfully completed five other nuclear tests. Moreover, despite many obstacles, Koreans also advanced their missile program which naturally followed the ultimate goal to build missiles capable of carrying nuclear warheads. Moreover, despite expectations, the SC Resolutions could not stop the progress of North Korea's nuclear and missile programs. North Korean nuclear program is clearly indicating the weaknesses of the IAEA regime and the SC, and in this regard, Pyongyang's actions may well be the beginning of a procedural formation of a Nuclear Non-Proliferation neutralizer. What is to be addressed in the present paper is to verify the legality of North Korea's nuclear and missile tests in accordance with international law. At the same time, the legitimacy of SC Resolutions is also criticized and reviewed in terms of content against the DPRK. Finally, a perspective on how to deal with North Korea and the current nuclear crisis will be discussed in the conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • North Korea
  • International Law
  • Deterrence
  • Nuclear non-Proliferation
 
الف) منابع فارسی
کتاب
1. زرنشان، شهرام، شکل‌گیریو شناسایی حقوق بین‌الملل عرفی، چاپ دوم، تهران: انتشارت گنج دانش، 1392.
مقاله
2. البرزی ورکی، مسعود، نقد و بررسی نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به تهدیدیا توسل به سلاح‌های هسته‌ای، مجلۀ حقوقی، نشریۀ دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، 1383 ، شمارۀ 31.
3. امینیان، بهادر، ضمیری جیرسرایی، شفق، تأثیر رژیم کنترل موشکی بر امنیت ملی و توانبازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ آفاق امنیت، پاییز 1395، شمارۀ 32.
4. زرنشان، شهرام، تحول رویکرد رویه قضایی بین‌المللی در فرایند شناسایی قواعدحقوق بین‌الملل عرفی، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهار 1392، شمارۀ1.
5. ساعد، نادر،ارزیابی تحکیم امنیت هسته‌ای و نظام عدمگسترش با معیار حقوق بین‌الملل عرفی،مجلۀ پژوهشهای حقوقی،1382، شمارۀ 4.
6. ساعد، نادر، منع مطلق کاربرد سلاحهستهای:نظم حقوقی در حال گذار، فصلنامۀ سیاست دفاعی، بهار 1386، شمارۀ 58
7. سلیمی ترکمانی، حجت، جرم انگاری کاربرد سلاح‌های هسته‌ای در چارچوب حقوق بین‌المللبشرمحور در حال ظهور، فصلنامۀ پژوهش کیفری،1391، شمارۀ 1.
8. قوام ملکی، حمیدرضا، نقش موشک‌ها در راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ ره‌نامه سیاست‌گذاری، 1390، شمارۀ 3.
سایت
9. اسدی، ایمان، نقد و بررسی رژیم کنترل موشکی: سازوکاری برای انحصار توان موشکی، وطن امروز(1395). قابل دسترس در:
10. آمریکا تنها استفاده کننده از تسلیحات شیمیایی در قرن بیست و یکم، خبرگزاری فارس(1390). قابل دسترس در:
11. ساعد, نادر، ارزیابی حقوقی راهبرد کرۀ شمالی در خصوص لغو موافقت‌نامه آتش بس 1953، خبرگزاری فارس (1391). قابل دسترس در:
12. علیزاده شیلسر، حسن، حقوق بین‌الملل و مسئله‌ای به نام آزمایش و تهدید هسته‌ای، فراتاب(1395)، قابل دسترس در:
حقوق_بین‌الملل_و_مسئله‌ای_بنام_آزمایش_و_تهدید_هسته‌ایwww.faratab.com/news/4184/
ب) منابع انگلیسی
Articles
13.Bardzell, DJ., “North Korea’s Nuclear Weapons Program and Potential US Responses”,Fordham University School of law (2012). Available at: http://lcnp.org/pubs/studentpapersfordham.htm.
14.Beal, T., “The United Nations and the North Korean Missile and Nuclear Tests”, New Zealand Journal of Asian Studies (2007).
15.Bechtol Jr.& Bruce E., “ The North Korean Military Threat”, Confronting Security Challenges on the Korean Peninsula(2011).
16.Berger, B., “Sanctions Against North Korea: A Tricky Dilemma”, European Union Institute For Security Studies (2015).
17.Blix, H., “Don’t Forget Those Other 27,000 Nukes”, International Herald Tribune (2006).
18.Chun, C., “Thunder Over the Horizon: From V-2 Rockets to Ballistic Missiles”, Praeger Security International (2006), London.
19.Clemens Jr.& Walter C., “North Korea’s Quest for Nuclear Weapons: New Historical Evidence”, Journal of East Asian Studies (2010).
20.Dethomas, JM., “Sanctions Role in Dealing with the North Korean Problem”, U.S-Korea Institute At Sea (2016).
21.Gallucci, RL., “North Korea, Iran and the Proliferation of Nuclear Weapons: The Threat, U.S. Policy and the Prescription… and the Indian Deal”,The Tobin Project(2006).
22.Gruenberg, JS., “An Analysis of United Nations Security Council Resolutions: Are All Countries Treated Equally?”, Case Western Reserve Journal of International Law(2009), Vol. 41, Issue 2.
23.Johnson, R., “Embedding the CTBT in Norms, Law and Practice”, Report written for the United Nations Association – UK (2013):4.
24.Kerr, PK., Hildreth, SA. & Nikitin, Mary BD., “Iran-North Korea-SyriaBallistic Missile and Nuclear Cooperation”, Congressional Research Service(2016).
25.Le Mon, CJ., “International Law and North Korean Nuclear Testing”, American Society of International Law(2006), Vol. 10, Issue 27.
26.Levkowitz, A., “The 2018 Winter Olympics and North Korea”,BESA Center Perspectives(2018):707 Available at: https://besacenter.org/wp-content/uploads/2018/01/707-2018-Winter-Olympics-and-North-Korea-Levkowitz-final.pdf
27.Liangui, Z., “Coping with a Nuclear North Korea”, China Security (2006).
28.Maggs, GE., “How the United States Might Justify a Preemptive Strike on a Rogue Nation’s Nuclear Weapon Development Facilities Under the U.N Charter”, 57 Syracuse L. REV(2006).
29.Moxley, C., “Nuclear Weapons and International Law in the Post Cold War World”, Austin & Winfield Publishes (2000).
30.Nikitin, MB., “North Korea’s Nuclear Test: Implications for U.N. Security Council Resolution 1874”, Congressional Research Service(2010).
31.O’Connell, ME., “The Myth of Pre-emptive Self-Defense”, The American Society of International Law Task Force on Terrorism (2002).
32.Ogawa, S., “North Korea’s Nuclear Development, the Non-Proliferation Treaty Regime, and Regional Security”, East-West Center: The North Korea Crisis and Regional Responses (2015),.
33.Popiel, M., “Redrafting the Right of Self-Defense in Response to International Terrorism”, GONZ, J. INT’L(2012).
Internet sites
34. Carpenter, TG., Learn to live with a nuclear North Korea, The Washington Post(14 February 2013). Availableat:http://img.washingtonpost.com/opinions/learn/to-live-with-a-nuclear-north korea/2013/02/14/0c6dad22-6fa9-11e2-aa58-242de81040ba_story.html
35. Cossa, R., North Korea Missile Test, Korea Times (21 June 2006).
37.Easley, LE., North Korea’s Nuclear and Missile Tests Are Aimed at Splitting Its RivalsCan Japan, South Korea, and the U.S. stand firm against Pyongyang's efforts to drive wedges among them?, Foreign Policy(2017). Available at: http://foreignpolicy.com/2017/09/03/north-koreas-tests-are-aimed-at-splitting-its-rivals/
38. El Baradei M., No Nuclear Blackmail, Wall Street Journal (2003), P. A.14. Availableat:http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/34/047/34047609.pdf
39. Gladstone, R., ATreaty Is Reached to ban Nuclear Arms: Now Comes the Hard Part, The New York Times (7 July 2017). Available at:https://www.nytimes.com/2017/07/07/world/americas/united-nations-nuclearweaponsprohibition-destruction-global-treaty.html
40. Griffiths, J., Cohen, Z.& Berlinger, J., North Korea Launches Missile Over Japan,CNN Politics (15 September2017). Available at:http://edition.cnn.com/2017/09/14/asia/north-korea-missile launch/index.html  
41. Kim, T., Strange Tempests Follow Missle Tests, Ohmynews( 15 July 2006). Available at:http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=A11100&no=305474&rel_no=1&back_url=
42.MTCR partners, Missile Technology Control Regime (2017). Available at:https://web.archive.org/web/20041012214657/http://www.mtcr.info:80/english/partners.html
43. Nebehay, S., Exclusive: North Korea rules out negotiations on nuclear weapons, Reuters (17 November 2017). Available at: https://in.reuters.com/article/northkorea-nuclear-envoy/exclusive-north-korea-rules-out-negotiations-on-nuclear-weapons-idINKBN1DH1OP
44.Rick, G.,A Treaty Is Reached to Ban Nuclear Arms. Now Comes the Hard Part, The New York Times (& July 2017). Availableat:https://www.nytimes.com/2017/07/07/world/americas/united-nations-nuclear-weapons-prohibition-destruction-global-treaty.html
45. Sare, D.,Only One Nation Has Ever Used a Nuclear Bomb in War, Larouchepac( 6 Februrary 2012). Available at: http://archive.larouchepac.com/ node/2145
46.Tehran: North Korea’s Nuclear Test a Reaction to Violation of NPT, Fars News Agency(15 October 2006). Available at:https://www.globalresearch.ca/tehran-north-korea-s-nuclear-test-a-reaction-to-violation-of-npt/3494