گارانتی از منظر حقوق اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق؛ دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در دهه‌های اخیر تولید و عرضه کالا و خدمات رقابتی شده است. در این میدان رقابتی نقش تضمین سلامت کالا به سرعت در حال افزایش است. این نقش چه از جهت اقتصادی (ترغیب مشتری برای خرید کالا) و چه از بعد حقوقی (حمایت از مصرف کنندگان) دارای اهمیت است. شکل گارانتی ارائه شده از سوی تولیدکنندگان به عوامل متعددی وابسته است. با این توجه گارانتی محصولات تولیدی در شکل‌های گوناگون ارائه می‌گردد. در مواردی نیز نوع کالا در انتخاب شکل گارانتی موثر است. در مواردی اصطلاح «گارانتی» با اصطلاح «وارانتی» بصورت مترادف بکار برده می‌شود؛ درحالیکه این دو مفهوم علی‌رغم هم‌پوشانی دارای تفاوت‌هایی نیز می‌باشند. وجود گارانتی می‌تواند در کارآیی یک بنگاه اقتصادی تاثیر‌گذار باشد. بنابراین گارانتی نه تنها برای حمایت از مصرف‌کنندگان دارای اهمیت است؛ بلکه در تحلیل‌های اقتصادی نیز دارای اهمیت زاید‌ الوصفی است. با این توجه، پیش‌بینی چگونگی استفاده از گارانتی در بنگاه‌های اقتصادی نقش مهمی در افزایش کارآیی آنها خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Guarantee From Law and Economics Perspective

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghasemi Hamed 1
  • shiva Abdollah Zade Sani 3
1 Faculty of law ; Shahid Beheshti University
3 LLM ; Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In the recent decades, the production and the supply of goods and services are competitive issues. In this circumstance the role of ensuring the safety of goods is rapidly and completely growing. This role has great importance from an economic (encouraging customers to purchase goods) aspect and legal perspective (protecting the rights of the consumers).Considering this reality warranty is offered in many very different kinds. Sometimes some sort of good is important for choosing warrantee by producer. In some cases the expression " Warrantee" is used instead of "Guarantee" while these two distinctive concepts do overlap with each other in some other ways, they have some differences.Guarantee can also affect the efficiency of the economic institution so not only it is important to protect consumers, but also it has great importance for economic analysis there fore it's function has significant and specific role in increasing the efficiency of the selected type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guarantee
  • Warrantee
  • Economic efficiency
  • Underlying Theories of Guarantee
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
1. ایکس، برایان، فرهنگ نظریه‌های حقوقی، ترجمه و تحقیق: عباس ایمانی، تهران: انتشارات نامه هستی، چاپ اول، تهران، 1388.
2. بادینی، حسن، فلسفۀ مسئولیت مدنی، با مقدمۀ ناصر کاتوزیان، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، 1384.
3. رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت، 1386.
4. رفیعی، محمدتقی، فرهنگ حقوقی مجد، تهران: انتشارات مجد، 1390.
5. کریمی، اسدالله، فرهنگ لغات حقوقی، فارسی انگلیسی، تهران: نشر سیمرغ، چاپ اول، 1373.
6. کشاورز، بهمن، فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی، تهران: نشر امیرکبیر،1373.
مقاله
7. دادگر، یدالله، پیش درآمدی بر سنتز حقوق و اقتصاد، مجلۀ تحقیقات حقوقی، بهار و تابستان 1385،شمارۀ 43.
8. سیملر، فیلیپ، راهحل حقوق فرانسه در مقابله با شروط تحمیلی در قراردادها، ترجمۀ عباس قاسمی حامد، مجلۀ تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان 1377، شمارۀ 24-23.
9. قاسمی حامد، عباس، حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه، مجلۀ تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان 1386، شمارۀ 46.
ب) منابع انگلیسی
Books
10. Brennan , James, Warranties : planning analysis and implementation, Library of Congress Cataloging in PUBLICATION Data, (1994).
11. Bilschke, Wallace, Warranty Management and Product Manufacture, London: Springer, D.N 9 Prabhakar murthy ,( 2006).
12. Cooter, Robert , unity in tort, contract and property : The Model of Precaution , In Foundation of Economics Approach to Law, Edited by Avery Weinter Katz, Oxford university Press , (1998).
13. Priest, George, A Theory of Consumer Product Warranty, Economic Analysis of Law, Selected Readings, Blackwell Publishing, (2003).
Articles
14. Chapman, Kenneth & J. Meurer, Michael ;" Efficient Remedies For Breach of Warranty" , Law and Contemporary Problem , vol. 52, No. 1 ,( Winter, 1989). Pp. 107-131.
15. Choi, Busik, Ishii, Jun, "Consumer Perception of Warranty as Signal of Quality: An Empirical Study of Powertrain Warranties", POSCO Research Institute & Amherst College Department of Economics,  (March 2010). Pp. 1-37.
16. Coleman , Jules," Moral Theorise of tort : Their Scope and Limits", Department of Philosophy, University of Arisona, (1982). Pp.5- 36.   
17. Moskowitz, Herbert, Young Hak Chun," A Poisson regression model for two-attribute warranty policies", Naval Research Logistics, Vol 41, Issue 3, April 1994). pp. 355-376.
18.  Nat, Jack and Van Duyn Schouten, Frank, "Optimal repair – replace strategies for a warranted product", Inter-national Journal of Production Economics, vol 67 , Issue 1 , (2000), P.P 95-100.
19. Neguyen,  D.G , Murthy D.N.P, "Cost Analysis of Warranty policies", Naval Research Logistics Quarterly , Vol 31, Issue 4(1984), pp.524-541.
Internet sites
20. http: // www.bimehonline.net.
21. https://www.scienceabc.com.
23. http://www.tccim.ir.