اهداف نظام کیفری بین‌المللی در اسناد و رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

چکیده

با شکل‌گیری و توسعه حقوق کیفری بین‌المللی در پرتو تاسیس محاکم نظامی بعد از جنگ جهانی دوم، تشکیل دیوان‌های موقت کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و بعدها ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی، اهداف مختلفی برای نظام عدالت کیفری بین‌المللی بیان شده است که فراتر از اهداف و کارکردهای سنتی برای مجازات هستند. به علاوه مفهوم جدیدی از اهداف سنتی در سطح بین‌المللی مدنظر است. بنابراین شناخت این اهداف حائز اهمیت است زیرا منجر به شناخت بهتر سازوکارهای نظام کیفری بین‌المللی و نحوه عملکرد آن‌ها می‌گردد. هم‌چنین روشن خواهد شد که در طی این سال‌ها، شیوه محاکم کیفری بین‌المللی تا چه میزان در تحقق اهداف موفق بوده است. مقاله پیش‌رو، با بررسی اهداف حقوق کیفری بین‌المللی در اسناد تاسیس و رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی به این نتیجه می‌رسد که در نظام عدالت کیفری بین‌المللی همچنان اهداف سنتی مجازات نسبت به سایر اهداف همچون ایجاد سابقه تاریخی و صلح پس از مخاصمه از اولویت برخوردار هستند اما میزان اهمیت هر یک در مراحل مختلف فرآیند کیفری متفاوت است به نحوی که سزاگرایی و بازدارندگی در تعیین مجازات و بازپروری در اجرای مجازات نقش بارزتری دارن.د

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Objectives of International Criminal System in Instruments and Practice of International Criminal Courts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Ardebili 1
  • Fatemeh Vahid Dastjerdi 2
1 Criminal Law Department,Law faculty,Shahid Beheshti university,Tehran,Iran
2 Criminla Law Department,Law Faculty,Shahid Beheshti University,Tehran,Iran
چکیده [English]

With the development of international criminal law in the light of the establishment of military courts after World War II, international criminal tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, and subsequently the International Criminal court, various objectives were stated for the international criminal justice system that are beyond the traditional goals of punishment. In addition, a new concept of traditional goals is considered in international level. Recognition of these objectives is important because it will lead to better understanding of the system mechanisms and how they operate. It will also be clear that over the years, how international criminal tribunals have succeeded in achieving the stated objectives. Through investigating the aims of international criminal law in instruments and practice of international criminal tribunals, this paper has come up with the conclusion that traditional punishment goals have priority over other goals, such as recording history and post-conflict reconciliation, in the international criminal justice system, but the importance of them depends on stages of the criminal processes so that retribution and deterrence play a more significant role in sentencing as well as in the rehabilitation in the enforcement of punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • retribution
  • Deterrence
  • Rehabilitation
  • historical record
  • reconciliation
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
1. کرایر، رابرت، هاکان فریمن، داریل رابینسون، الیزابت ویلمز هورست، درآمدی بر حقوق و آییندادرسی بین‌المللی کیفری، ترجمۀ حسین فخر و داود کوهی، تهران: انتشارات مجد، 1393.
2. کیتی­شیایزری، کریانگ­ساک، حقوق بین‌المللی کیفری، ترجمۀ بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت، 1392.
مقاله
3. رضوی­فرد، بهزاد،از کارکردهای سنتی کیفر درحقوق داخلی تا کارکردهای نوین آن در حقوق بین‌الملل کیفری، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، زمستان1390، شمارۀ 21.
4. غلامی,حسین، نجفی ابرند آبادی، علی حسین، نظریه مجازات های استحقاقی و تکرار جرم، مدرس علوم انسانی، زمستان 1378، شمارۀ 4.
5. غلامی، حسین، رستمی غازانی،امید، زمینه‌های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، پاییز1392، شمارۀ 4.
6. کوشا، جعفر، زارعی، محمد حسین،اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق بین‌المللی کیفری، فصلنامه تحقیقات حقوقی، تابستان1390.
ب) منابع انگلیسی
Books
7. Arent, H. Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, Washington: Penguin Books, 1994
8. Drumbl M. A.Atrocity, Punishment, And International Law, NewYork: Cambridge University Press, 2007.
9. Van Zyl Smit D. and Sonja Snacken. Principles of European Prison Law andPolicy, New York: Oxford University Press, 2009.
Articles
10. Akhavan P. “Justice in the Hague, Peace in the Former Yugoslavia? A Commentary on the United Nations War Crimes Tribunal, Human Rights Quarterly 20( 1998).
11. Bar-Tal D. From intractable conflict through conflict resolution to reconciliation: psychological analysis, Political Psychology 21(2000).
12. Cassese A. The ICTY: A Living and Vital Reality, Journal of International Criminal Justice 2(2004).
13. Cassese A. Reflection On international Criminal Justice, The modern law review 61(1998).
14. Danner A.M. & Martinez J.S.Guilty Associations: Joint Criminal Enterprise, Command Responsibility, and the Development of International Criminal Law, California Law Review 93(2005).
15. Fischer M. Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice, in Advancing Conflict Transformation: The Berghof Handbook II (2011).
16. Fletcher L. E. From Indifference to Engagement: Bystanders and International Criminal Justice,Michigan journal of international  law 26( 2004).
17. Galbraith J. The Pace of International Criminal Justice, Michigan Journal of International Law 79(2009).
18. Goffrier B.” Deterrence as Principle of Sentencing in International Criminal Justice”,Amsterdam: Centre for International Criminal Justice( 2014)
19. Hola, B. & van Wijk, J. Life after Conviction at International Criminal Tribunals – Empirical OverviewJournal of  International Criminal Justice, 12(2014).
20. Keenan P. J. The Problem Of  Purpose In International Criminal Law,Michigan Journal of International Law 37(2016).
21. Kuster M. Reconciliation as a sentencing goal in International Criminal Justice, Amsterdam: Centre for International Criminal Justice (2014).
22. Muphy. C. Political reconciliation and international criminal trials, International Criminal Law and Philosophy (2009).
23. Mennecke, M. Punishing genocidaires. A deterrent effect or not?, Human Rights Review 8(2007) .
24. Olásolo H. The Prosecutor of The ICC Before the Initiation of Investigations: A Quasi-Judicial or a Political Body?, International Criminal Law Review 3(2003).
25. Smith K. Rehabilitation as a Sentencing Goal in International Criminal Justice, Amsterdam: Centre for International Criminal Justice (2014).
27. Wilson, R. A. Judging History: The Historical Record of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Human Rights Quarterly 27 (2005).
28. Wippman D. Atrocities, deterrence, and the limits of international justice, Fordham International Law Journal 23(1999).
Cases
29. Prosecutor vs.Aleksovski, Case No. IT-95-14/1 , Appeal chamberJudgement, 24 Mar 2000.
30. Prosecutor vs.Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T,  Trail Judgement, 2 September 1998.
31. Prosecutor v.Deronjic, Case No. IT-02-61, Sentencing judgemen,30 Mar 2004.
32. Prosecutor v. Erdemovic, Case No. IT-96-22,Sentencing judgement, 29 Nov 1996.
33. Prosecutor vs.Karadzic, Case No. IT-95-5/18, Trial Chamber Decisions , 8 Jul 2009.
34. Prosecutor vs.Kordic , Case No. IT-95-14/2 , Appeal chamber Judgement, 17 Dec 2004.
35. Prosecutor vs.Krstic, Case No. IT-98-33,Trial Judgement, 2 Aug 2001.
36. Prosecutor vs. Kunarac et al, Case No. IT-23 & IT-96-23/1, Trail Judgement, 22 February 2001.
37. Prosecutor vs. Mrda, Case No. IT-02-59, Sentencing Judgement, 31 March 2004.
38. Prosecutor vs.mucic et al, Case No. IT-96-21, appeal chamber judgement, 20 Feb 2001.
39. Prosecutor vs. Musema, Case No. ICTR-96-13 , judgement and Sentence,  27 January 2000.
40. Prosecutor vs.Nicolic, Case No. IT-94-2, judgement on sentensing appeal, 4 February 2005 .
41. Prosecutor vs.Plavsic, Case No. IT-00-39 & 40/1,Sentencing Judgement,27 Feb 2003.
42. Prosecutor vs. Rutaganda, Case No. ICTR-96-3,  judgement and Sentence, 6 December 1999.
43. Prosecutor vs.Rutaganira, Case No. ICTR-95-1C, Judgement and Sentence, 14 March 2005.
44. Prosecutor vs.Tadic, Case No. IT-96-21, judgement in sentensing appeal, 26 Jan 2000.
45. Prosecuter vs. Todorovic, Case No. IT-95-9/1,Sentencing Judgement, 31 Jul 2001.
Internet sites
46. Plea Agreement in Todorovic case available at