اعمال یکجانبه دولت‌ها به عنوان منبع تعهد بین‌المللی در حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 گروه حقوق دانشگاه تهران

چکیده

موضوع منابع حقوق بین‌الملل یکی از پر بحث‌ترین موضوع‌ها در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، منابع حقوق بین‌الملل را برشمرده است. اعمال یکجانبه دولت‌ها در میان این منابع وجود ندارد اما دولت‌ها در رویه بین‌المللی خود به کرّات نشان داده‌اند که از طریق این اعمال، تعهداتی را پذیرفته و همچنین خود را نسبت به اعمال یکجانبه دولت‌های دیگر ذی نفع می‌دانند. وضعیت مشابهی نیز در مورد رویه قضایی قابل مشاهده است. این وضعیت، سبب شده تا اعمال و اعلامیه‌های یکجانبه را واجد آثار الزام آور بدانند و به عنوان یکی از منابع تعهد بین‌المللی نام برده شود. اما همه اعمال یکجانبه چنین نیستند. دکترین، رویه دولت‌ها و به ویژه رویه قضایی، شرایطی را برای اعتبار و الزام‌آوری اعمال یکجانبه برشمرده‌اند تا به مدد آن‌ها، اعمال حقوقی از اعمال سیاسی تفکیک شوند. بنابراین، به نظر می‌رسد که اعمال یکجانبه دولت‌ها، تحت شرایطی، دارای آثار حقوقی الزام‌آور می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unilateral Acts of States as a Source of International Obligation in International Law

نویسندگان [English]

  • mahdi haddadi 1
  • siamak karimi 2
1 University of Tehran, Farabi Campus
2 Law department of Univesity Of Tehran
چکیده [English]

The subject of international law’s sources is one of the most debateful subjects in international law. Article 38 of International Court of Justice statute has been enumerated the international law’s sources. Unilateral acts of states haven’t any status between these sources but the states have shown repeatedly that they accepted some obligations through these acts and know themselves beneficiary in related to unilateral acts of other states. There are similar positions about international case law. This situation has led to be mentioned the unilateral acts and declarations of the states as one of the international obligations. But, all unilateral acts are not as such. The doctrine, states practice and case law have explained some conditions for the validity and the binding of unilateral acts, then with help of these conditions is separated legal acts from political ones. Thus, it seems the unilateral acts of states, under certain circumstances, have binding effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International law’s sources
  • Unilateral Acts of States
  • Unilateral Declaration
  • Case Law
  • Binding’s Intention
 
الف) منابع فارسی
کتاب
1. کک دین، نگوین؛ پاتریک، دینه؛ پله، آلن، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمۀ حسن حبیبی، جلد 1، تهران: انتشارات اطلاعات، 1382.
2. کرافورد، جیمز، حقوق مسئولیت بین‌المللی، ترجمۀ علیرضا ابراهیم‌گل؛ سیامک کریمی؛ حسن خسروشاهی؛ پریسا روشنفکر، تهران: انتشارات قلم سنگلج، 1396.
ب) منابع انگلیسی
Books
3. d’Aspremont, Jean, Formalism and the Sources of International Law: A Theory of the Ascertainment of Legal Rules, New York, Oxford University Press, 2011.
4.Degan, Vladimir Duro, Sources of International Law, Hague, Kluwer Law International, 1997.
5. Eckart, Christian, Promises of States under International Law, Portland, Hart Publishing, 2012.
6. Hollis, Duncan B, The Oxford Guide to Treaties, Oxford, Oxford University Press, 2012.
7. Kassoti, Eva, The Juridical Nature of Unilateral Acts of States in International Law, Boston, Brill nijhoff, 2015.
8. Saganek, Przemysla , Unilateral Act of States in Public International Law, Boston, Brill nijhoff, 2015.
Articles
9. Csatlós, Erzsébet, The Legal Regime of Unilateral Act of States”, Miskolc Journal of International Law, Vol 7, No 1, 2010.
10.Enabulele, Amos O, “The Aura of Unilateral Statements in International Law: Nuclear Tests Cases Revisited” , Hande Law Review, Vol 6, No 1, 2010.
11. Fiedler, Wilfried, “Unilateral Acts in International Law”, in: Bernhardt, Rudolf, Encyclopedia of Public International Law, Vol 7, New York, Elsevier Science Publishers, 1984.
12. Fitzmaurice, Sir Gerald, “The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951–54: Treaty Interpretation and Other Treaty Points”, British Year Book of International Law, Vol 33, 1957.
13. Garner, James W, “The International Binding Force of Unilateral Oral Declarations”, AJIL, Vol 27, No 3, 1933.
14. Gigante, A, “The Effect of Unilateral State Acts in International Law.” New York University Journal of International Law and Politics Vol 2, 1969.
15. Goodman, Camille, “Acta Sunt Servanda? A Regime for the Unilateral Acts of States at International Law”, Australian Yearbook of International Law, Vol 25, 2006.
16. Huang, Thomas T. F “Some International and Legal Aspects of the Suez Canal Question”, AJIL, Vol 51, No 2, 1957.
17. Kennedy, David, “The Sources of International Law”, American University International Law Review, Vol 2, No 1, 1987.
18. Reisman, Michael W; Arsanjani, Majnoush H, “The Question of UnilateralGovernmental Statements as Applicable Law in Investment Dispute”, ICSID Review, Vol 19, No 2, 2004.
19. Riley, Patrick, “The Legal Philosophy of Hugo Grotius”, in: Enrico, Florence, A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, Vol.9, New York, Springer Publication, 2009.
20. Rubin, Alfred P, “The International Legal Effects of Unilateral Declarations”, AJIL, Vol 71, No 1, 1977.
21. Shaw, Malcolm N, International Law, New York, Cambridge University Press, 2008.
22. Skubiszewski, Krzystof, “Unilateral Acts of States’, in: Bedjaoui, Mohammad (Ed), International Law: Achievements and Prospects, London, Martinus Nijhoff,1991.
23.Sohn, Louis B, “Sources of International Law”, Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol 25, No 1, 1996.