استقلال حقوق دادرسی از حقوق مالیاتی (بررسی ضمانت اجرای نقض تکلیف مالیاتی وکیل دادگستری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق خصوصی

2 دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

وکلای دادگستری به عنوان صاحبان شغل آزاد مکلف بودند سالانه مالیات درآمد خود را بپردازند، تا سال 1334 که پیش بینی شد علی الحساب مالیاتی را پرداخت و تمبر مربوط را بر روی به وکالتنامه یا صورتمجلس مربوط به وکالت خود الصاق نمایند. از زمانی که این تکلیف مقرر شد، مسئلۀ عدم رعایت تکلیف مالیاتی بر وکالت وکیل نیز مطرح گردید و راه حل آیین دادرسی آن مورد سوال قرار گرفت. قانون مالیاتهای مستقیم سال 1366، با آوردن عبارت «با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی» در کنار نپذیرفتن وکالت وکیل، تلاش کرد راهکار نقض تعهد مالیاتی را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دهد اما، هم قبل از سال 1366 و هم بعد از آن همواره در دادگاهها در مورد شیوۀ عدم پذیرش وکالت وکیل اختلاف هست و نظرات مشورتی نیز پیرامون آن چندگانه است. به نظر میرسد تحلیل شایستۀ مسئلۀ مطرح شده در این مقاله نیازمند بررسی این امر است که عدم رعایت تکلیف مالیاتی چه تاثیری بر اعمال آیین دادرسی وکیل دارد. به هر روی، مطالعات این مقاله نشان میدهد که مقولۀ تمبر مالیاتی و تاثیر آن بر آیین دادرسی و حقوق اصحاب دعوا و وکلا تا چه حد با مفاهیم بنیادینی همچون بیطرفی دادرس، حق نظارت قضایی، آزادی دفاع و جلوگیری از یکجانبه گرایی قضایی مرتبط است و نگارندگان در این نوشته از مبنای استقلال حقوق دادرسی از حقوق مالیاتی دفاع میکنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Autonomy of Procedural Law from Tax Law (The Sanction of Lawyer’s Tax Duty in art Payment)

نویسندگان [English]

  • Hassan Mohseni 1
  • Mehdi Sahebi 2
1 University of Tehran, Faculty of Law & Political Science
2 PhD in Private Law, University of Shahid Beheshti
چکیده [English]

Lawyers as a free profession ought to pay their tax annually and before 1956 had not any obligation to pay tax in part payment by buying timber and attaching it on their act of attorneys or court’s process verbal. After stipulating this obligation, the question of nonobservant of this duty and its sanction posed on lawyer’s attorney power. Law of Direct Tax, 1988, article 103 of that Law added a phrase to its prior laws that the attorney will not accepted in courts ‘’under Civil Procedure Rules” and referred the sanction to our Law of Civil Procedure but, before this year as after that, we see many conflicts between consultative views and judgments. Some courts have held that nonpayment of on account payment is equivalent to non-representation and some others have held that the act of action is incomplete and the other courts have held that the representation is not exist but lawyer’s act is admissible. In this article we have essayed to analyze and finding a solution about the nonobservance of duty of in part payment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timber of Tax
  • Act of attorney
  • unacceptance of attorney
  • act of procedure
  • Autonomy
کتاب
1. بروجردی عبده، محمد، اصول قضایی-حقوقی، مستخرجه از احکام دیوان عالی کشور، تهران :
. انتشارات رهام، 1383
2. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، شرایع الاسلا ، م جلد 1، ترجمه : ابوالقاسم ابن احمد
. یزدی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1368
. 3. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد 2، تهران: دراک، چاپ بیستم، 1387
4. مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی) مهر 1391 ، پژوهشگاه قوة قضائیه،
. ادارة انتشار رویة قضایی کشور، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضائیه، 1393
5. مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی ) شهریور 1391 ، پژوهشگاه قوة
. قضائیه، ادارة انتشار رویة قضایی کشور، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضائیه، 1392
6. مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی) آبان 1391 ، پژوهشگاه قوة قضائیه،
. ادارة انتشار رویة قضایی کشور، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضائیه، 1393
7. مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر (حقوقی) دی 1391 ، پژوهشگاه قوة قضائیه،
. ادارة انتشار رویة قضایی کشور، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوة قضائیه، 1393
8. مجموعة رویة قضایی، آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال 1328 تا
. 1342 ، جلد 2، آرای مدنی، تهران: آرشیو حقوقی کیهان، 1342
9. محسنی، حسن، آیین دادرسی مدنی فرانسه، با دیباچة عباس کریمی و مقدمة لوییک کادی ه،
. جلد 1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1392
10 . محسنی، حسن، ادارة جریان دادرسی مدنی (بر پایة همکاری و در چارچوب اصول دادرسی)، با
. دیباچة ناصر کاتوزیان، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1392
11 . محسنی، حسن، وکالت و کانون وکلای دادگستری، با دیباچة ناصر کاتوزیان، تهران : شرکت
. سهامی انتشار، 1393
. 12 . نوبخت، یوسف، اندیشههای قضایی، تهران: تک، 1385
مقاله
.1346 ، 14 . کاتبی، حسینقلی، وکیل و وکالت در منابع فارسی، کانون وکلا، شمارة 105
فصلنامه