نگرشی بر ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به کلان شهرها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی/ دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 رئیس و نماینده دیوان عدالت اداری در استان خراسان رضوی

چکیده

طبق ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آن در هیات حل اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی می شود و حکم صادره از طرف قاضی لازم الاجراست. تصمیم صادره توسط هیات مقرر در مقررات سابق در حکم الحاقیه قرارداد محسوب می شد. این در حالی است که هیات مقرر در مقررات جدید یک مرجع اداری محسوب می شود و تصمیم صادره از آن رای تلقی می گردد و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری ها که موضوع آیین نامه قرار نگرفته و نیز اختلافات مربوط به اعتبار و یا آثار پس از فسخ، اقاله قرارداد نیز قابل طرح در هیات مزبور نیست و در صلاحیت محاکم عام حقوقی قرار می گیرد. با ملاحظه متن ماده 38 اصلاحی و در شمول عنوان « اختلافات قراردادی» در وضعیتی که تحقق و صحت قرارداد، مورد اتفاق نظر طرفین است و اختلاف مربوط به حقوق و تعهدات قراردادی آنهاست، نباید تردید کرد. با این حال در فرضی که اختلاف طرفین مربوط به صحت، بطلان یا اعتبار قرارداد است، در تحقق مفهوم « اختلافات قراردادی» می توان تردید نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

un regard sur l Article 38 de la loi modificative et étendant le règlement des contrats de municipalité de tehran aux métropoles

نویسندگان [English]

  • محمدعلی سعیدی 1
  • mahdi moftakhari 2
1 Razavi Islamic University of Science
2 Chairman and Representative of the Administrative Justice Court in Khorasan Razavi Province
چکیده [English]

Conformément à l’article 38 de la modificative et étendant le règlement des contrats municipalité de tehran aux métropoles , les litiges provoqués des contrats , sujet de ce règlement , se posent devant le conseil d’administrative composé de représentant du conseil municipal , de maire, de gouverneur, de contractant et d’un juge .le jugement prononcé par le juge est obligatoire. selon de l’ancienne disposition, la décision rendues du conseil municipal, considéré comme une pièce jointé au contrat « annexe », tandis que le conseil municipal selon des nouveaux règlements considéré comme une juridiction administrative de laquelle la décision prise s’appelle le jugement et sera susceptibles de pourvoi devant la cour justice administrative. La compétence du conseil ne relève pas des litiges relatives à d’autre contrat, ansi que de litiges relatives à la validité ou l’effet après la résiliation, l’annulation, la remise volontaire. Ces sujets sont susceptible d’attribuer devant les juridictions judiciaires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 38 de la loi modificative et étendant le règlement des contrats de municipalité de tehran aux métropoles
  • Litige provoqué de contrat
  • Juridictions administrative
فهرست منابع
کتاب
1. اسماعیلی هریسی، ابراهیم، مبانی حقوق پیمان، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل، چاپ چهارم، 1387.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1382.
3. شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران: انتشارات مجد، 1381.
4. شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد، 1385.
5. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران: انتشارات دراک، چاپ هشتم، 1384 .
6. ذاکری نیا، حانیه، قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز، تهران: انتشارات دادگستر، 1389.
7. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376.
8. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 2 (مشارکتها- صلح)، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1383.
9. کاشانی، محمود، حقوق مدنی (قراردادهای ویژه)، تهران: انتشارات میزان، 1388.
10. طباطبائی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم، 1381.
11. مظفر، شیخ محمدرضا، اصول الفقه، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین بقم المشرفه.
12. مولابیگی، غلامرضا، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: انتشارات جنگل، 1392.
13.نجابت خواه، مرتضی، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات جنگل، 1390.
مقاله
14. امامی، محمد؛ موسوی، نصرالله، مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آنها در حقوق ایران، مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز( ویژه‌نامه حقوق) دورۀ 2، تابستان 1383.
15. ورمزیار، محمد، مقایسه هیئت حل اختلاف مادۀ 38 اصلاحی آیین‌نامۀ معاملات شهرداری با نهاد داوری در آینه یک رأی، فصلنامۀ مطالعات آرای قضایی رأی، سال دوم، بهار 1392، شمارۀ 2.
16. ویژه، محمدرضا، صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی (با تأکید بر ردی وحدت رویه شمارل 252 مورخ 13/08/80 هیئت عمومی دیوان، فصلنامۀ مطالعات آرای قضایی رأی، سال اول، زمستان 1391.