مبنای مسئولیت مدنی بهره‌بردار پایانه در کنوانسیون مسئولیت مدنی بهره‌بردار پایانه‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا و مقایسه آن با حقوق دریایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، مبنای مسئولیت مدنی بهره‌بردار پایانه‌های حمل و نقل کالا در کنوانسیون 1991 سازمان ملل متحد و حقوق دریایی ایران بررسی و مقایسه شده است. ابتداً مشخص گردیده که در کنوانسیوان مذکور، مبنای مسئولیت بهره‌بردار پایانه «فرض تقصیر» و در مقررات حقوقی دریایی ایران «فرض مسئولیت» پیش بینی شده است. در هر دو مقررات موضوع این مقاله، زیان دیده لازم نیست تقصیر بهره‌بردار پایانه را ثابت کند، بلکه صرفاً با اثبات ورود ضرر؛ مسئولیت و تقصیر بهره‌بردار پایانه به عنوان فرض قانونی، مفروض و در نتیجه، مسئولیت آنان در جبران ضرر ثابت می‌گردد و بر اساس فرض مسئولیت، بهره‌بردار پایانه مجبور می‌گردند که جهت رهایی از مسئولیت، علت حادثه و زیان وارده به کالا را تعیین و اثبات نماید. در ادامه، ماهیت حقوقی تعهد بهره‌بردار پایانه حمل و نقل کالا مبتنی بر تحویل سالم کالا بررسی شده و مشخص گردیده در مقررات کنوانسیون 1991 تعهد بهره‌بردار تعهد به وسیله و در مقررات داخلی حقوق ایران، این تعهد از نوع تعهد به نتیجه است. در پایان این مقاله مسئولیت بهره‌بردار پایانه، ناشی از فعل غیر (مستخدمین و نمایندگان آنان) و مبنای این مسئولیت بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The basic of Civil Liability of Terminal Operator in Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in international trade and its Comparison with the Maritime Law of Iran

نویسندگان [English]

  • Morteza Shahbazinia 1
  • Fatemeh Hesarkhani 2
1 Head of Faculty of Law of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of Faculty of Law of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the basics of civil liability of operators of transport terminals in convention of 1991 of United Nation and Iran maritime laws have been studied and compared. First, it has been specified that the basis of operator liability in mentioned convention is "presumption of fault" and in Iran maritime laws, it is presumption of liability". If in both regulations on subject investigation, the loser it not necessitated to prove the guilt of operator, but just by proving prejudicing and lose the liability and guilt of operator of terminal as legal assumption is assumed and thus, his liability in compensation of loss is proved. Moreover, in losses due to unknown reasons, the utilizer cannot release from liability since for exemption, he should prove the cause of loss and it’ s non- attribute ability to him despite the assumption of guilt. In following, the legal nature of commitment of transport operator is based on safe delivery of product and it is specified that in 1991 convention, the commitment of operator is obligation of means and object and in Iran law, it is obligation of result. At the end of this paper, the liability of terminal operator due to vicarious liability (his representatives or agents) and the basis of these liabilities have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • Terminal operator
  • Presumption of fault-Presumption of liability
  • Obligation of result-obligation of means
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
. 1. حسینی نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی، تهران: مجد، 1389
. 2. کاتوزیان، ناصر، الزامات خارج از قرارداد (مسئولیت مدنی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1389
. 3. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 2 و 4، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1389
. 4. لورراسا، میشل ، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، تهران: نشر حقوقدان، 1385
. 5. یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، جلد 1 و 3 و 4، تهران: میزان، چاپ اول، 1395
مقاله
6. عیسائی تفرشی، محمد، مبنای مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل در کنوانسیون حمل و
نقل ترکیبی بین المللی کالا و مقایسه آن با حقوق ایران، مجلة پژوهش های حقوقی تطبیقی،
. زمستان 1380 ، شمارة 4
7. عیسائی تفرشی، محمد و عبدالحمید مرتضوی، مطالعه تطبیقی تعهد به وسیله و به نتیجه در
. فقه، حقوق فرانسه و ایران، مجلة پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، بهار 1388 ، شمارة 15
8. هاشمی زاده، سید علیرضا، مبنای مسئولیت متصدی حمل د ریایی کالا، لاهه، مقررات
، هامبورگ و حقوق اسلامی، فصلنامة پژوهش دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، بهار 1378
. شمارة 9
9. یزدانیان، علیرضا، مبانی مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در
. حقوق ایران و فرانسه، مجلة حقوقی دادگستری، بهار 90 ، شمارة 73
10 . محمدزاده وادقانی، علیرضا، مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی ، تهران، مجلة دانشکده
. حقوق و علوم سیاسی، بهار 1381 ، شمارة 55
سایت
11 . جعفری، حسن، سعیدی، سید ناصر، توسعه بنادرکشور راهبری موثر در توسعه دریا محور، پایگاه
.www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID= مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، در 40601
12 . زراعت کار، محمد، پرماس، علی، سهم حمل و نقل دریایی در تجارت بین الملل، تین نیوز،
.www.tinn.ir در
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 مبنای مسئولیت مدنی بهره بردار پایانه در کنوانسیون مسئولیت...
106
ب) منابع انگلیسی
BOOKS
13. Christian von Bar and Mult Ulrich Drobnig, The interaction of Contract Law and
Tort and Property law in Europe, SELLIER. European Law PUBLISHERS,
First Ed, Hamburg, 1998.
14. David C Fradrick, Political participation and legal reform in the international
maritime rulemaking process: From Hague to the Hamburg rule, Journal of
Maritime Law Commerce, Vol.22, No.1, 1991.
15. Economic Commission for Europe, Inland transport Committee, possibilities for
reconciliation and harmonization of civil liability regimes governing combined
transport,1998.
16. Joseph C Sweeney, New U.N. Convention on Liability of Terminal Operators in
International Trade, Fordham International Law Journal, VOL 14, 1990, NO 9,
1990.
17. Paul B LARSEN, Joseph C. Sweeney and Parick J. Falvey The uniform Rules on
the liability of operator of transport terminals, journal of maritime law and
commerce, VOL 20, NO 1, January, 1989.
18. Paul B Larsen, UNITED NATIONS: CONVENTION ON THE LIABILITY OF
OPERATORS OF TRANSPORT TERMINALS IN INTERNATIONAL TRADE,
International Legal Materials, VOL 30. NO 6 1991.