تعلیق‌پذیری عقود وثیقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

تعلیق به عنوان یکی از موضوعات مترتب بر عقود، در نظام حقوقی کنونی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی می‌توان صحت عقود معلق را مطابق با قاعده دانست و از قاعده‌ای تحت عنوان «تعلیق‌پذیری عقود» نام برد. با این‌حال راجع به این‌که عقود وثیقه‌ای به عنوان یکی از اقسام عقود شناخته شده در نظام حقوقی کنونی، قابل تعلیق هستند یا خیر، تردیدهایی از سوی فقها و حقوق‌دانان مطرح شده است. برخی از صاحب نظران معتقدند که تعلیق در عقود وثیقه‌ای راه ندارد و در راستای توجیه نظر خود به دلایلی تمسک جسته‌اند. در مقابل برخی دیگر بر این نظرند که تعلیق همانند سایر عقود، در این دسته از عقود نیز جریان دارد. با توجه به این‌که قاعده اولیه، جواز تعلیق در عقود است و دیدگاه ناظر بر عدم امکان تعلیق عقود وثیقه‌ای خلاف اصل و قاعده است، در این نوشتار سعی نگارنده بر این خواهد بود که دلایل ارائه شده از سوی مخالفان جواز تعلیق عقود مذکور را مورد مداقه قرار دهد و با دید تحلیلی به بررسی آن‌ها بپردازد تا صحت و سقمشان مشخص گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

suspension in collateral contracts

نویسندگان [English]

  • gholamali seifi zeinab 1
  • javad piri 2
1 private law, faculty of law, shahid beheshti university, tehran, iran
2 private law, faculty law, tarbiat modares university, tehran,iran
چکیده [English]

Suspension as one of the issues related to the contracts is accepted in the current legal system And even can consider the validity of suspended contracts in accordance with the rule and mention to the rules under the title of "suspendable rule of contracts". However, doubts have been raised by jurists and lawyers about the fact that collateral contracts as one of the types of known contracts in the current legal system are suspendable or not. Some scholars argue that there is no way to suspend a collateral contracts and they have cited reasons for justifying their opinion. In contrast, others believe that suspension, like other contracts, also applies to this category of contracts. Because the basic rule is that contracts can be suspended and the view that the suspension of the collateral is not correct is contrary to the principle, in this paper, the author's attempt will be to consider the reasons given by the opposition to suspend the permission of the collateral contract and examine them with an analytical view to determine their accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transition collateral contract
  • Guaranteed collateral contract
  • Suspended contract
  • Debt
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
کتاب
. 1. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 2، تهران: انتشارات اسلامیة، چاپ هجدهم، 1376
2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقد ضمان، تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی با همکار ی
. موسسه انتشارات فرانکلین، چاپ اول، 1352
. 3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقد کفالت، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1378
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه اعلی در علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش ، چاپ
. اول، 1382
5. حائری، سیدعلی (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، جلد 2، تهران: کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ،
.1376
. 6. ره پیک، حسن، حقوق مدنی؛ حقوق قراردادها، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1385
7. شهیدی، مهدی، حقوق مدنی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد 1، تهران: انتشارات مجد ،
. چاپ هشتم، 1390
. 8. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها. جلد 2 تهران: نشر میزان، چاپ هفدهم، 1389
9. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود اذنی _ وثیقه های دین _ ودیعه ... . جلد 4، تهران:
. شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، 1385
10 . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ
. هفتم، 1395
. 11 . کاشانی، محمود، حقوق مدنی؛ قراردادهای ویژه، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1388
مقاله
12 . امامی نمینی، محمود ، بطلان یا صحت تعلیق در اعمال حقوق ی، مطالعات اسلامی ، سال
. بیستم، 1383 ، شمارة 63
13 . امینی، منصور ، انتقال مالکیت در قراردادهای فروش در نظام های حقوقی آلمان،
. فرانسه و ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، سال نوزدهم، 1382 ، شمارة 37
. 14 . باریکلو، علی رضا، قرارداد ضمان معلق، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، 1380 ، شمارة 10
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 تعلیق پذیری عقود وثیق های
225
15 . باقری اصل، حیدر، بررسی و تحلیل فقهی- حقوق ی مواد 787 و 788 قانون مدن ی
. ایران، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورة چهلم، 1389 ، شمارة 1
16 . حسینی، سید محمد و علوی، سید محمد تقی و اسدلو، مرتضی ، بررسی وضعیت حقوقی شرط
تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران، نشریه فقه و حقوق اسلامی، سال اول،
. 1389 ، شمارة 1
17 . عسکری، حکمت الله، شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی ، سال
. بیست و پنجم، 1389 ، ویژه نامه شمارة 2
18 . علوی، سید محمد تقی، حیدر باقری اصل و سعیده، باقری اصل، نقش جواز و لزوم در عقد
رهن در توثیق اسناد تجاری، دو فصلنامه فقه و مبان ی حقوق اسلام ی، سال چهل و دوم ،
. 1388 ، شمارة 1
19 . محقق داماد، سید مصطفی و رضا حسین گندم کار ، ماهیت، مبا نی و آثار تضامن ب ین
بدهکاران (تضامن منفی)، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س )، سال
. یازدهم، 1380 ، شمارة 40
پایان نامه و رساله
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ،«( اثر فسخ در قلمرو زمان (مطالعه تطبیقی » ، 20 . باستانی نامقی، رضا
شهید بهشتی، 1396 ، به راهنمایی علیرضا عالی پناه.
رساله دکترا، دانشگاه تهران ، 1389 ، به راهنمایی ،« قواعد عمومی عقود تبعی » ، 21 . شکوهی زاده، رضا
محمد حسن صادقی مقدم.
ب) منابع عربی
کتاب
22 . حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط- الحدیثة)،
جلد 16 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1419 ق.
23 . شوشتری، محمدتقی، النجعة فی شرح اللمعة، جلد 8، تهران: کتابفروشی صدوق ، چاپ اول ،
1406 ق.
24 . شهید ثانی، زین الدین بن علی عام لی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة(المحشّى-
کلانتر)، جلد 4، قم: کتابفروشی داوری، چاپ اول، 1410 ق.
25 . طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، جلد 3، قم: موسسه دارالتفسیر ، چاپ
اول، 1416 ق.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 تعلیق پذیری عقود وثیق های
226
26 . طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، جلد 13 ، قم: موسسه دارالتفسیر، چاپ
اول، 1416 ق.
27 . طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقى فیما تعم به البلوى (المحشی)، جلد 5، قم:
دفتر انتسارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1419 ق.
28 . علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسد ى ، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام ،
جلد 2، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1413 ق.
29 . علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسد ى ، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب
الإمامیة (ط- الحدیثة) جلد 2، قم: موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، 1420 ق.
30 . غروی نائینی، میرزا محمد حسن، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، جلد 1، تهران: المکتبة
المحمدیة، چاپ اول، 1373 ق.
31 . فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوس ف حلّى ، ایضاح الفواید فی شرح مشکلات القواعد
جلد 2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1387 ق.
32 . فقعانی، علی بن علی بن محمد بن طی، الدر المنضود فی معرفة صیغ النیات و الإیقاعات و
العقود - رسالة فی العقود و الإیقاعات، قم: مکتبة إمام العصر (عج) العلمیة، چاپ اول، 1418 ق.
33 . مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، جلد 4، قم: انتشارات موسسه انصار یان،
چاپ دوم، 1421 ق.
34 . موسوی بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ، القواعد الفقهیة جلد 4، قم: نشر الهادی ، چاپ اول ،
1419 ق.
35 . موسوی بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ، القواعد الفقهیة، جلد 6، قم: نشر الهادی ، چاپ اول ،
1419 ق.