آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با تاکید بر موافقتنامه تریمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق، آزاد اسلامی واحد امارات

2 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

موافقت نامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری مقرراتی است که برخورد حکومت ها را در برابر عملکرد شرکت های خارجی فعال در کشور خود محدود می سازد. این شروط را از آن رو ضوابط سرمایه گذاری خوانده اند که ناظر بر شرکت های چند ملیتی فعال در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دارای فعالیت های تولیدی در کشور میزبان است. از آن رو تجاری نامیده می شود که شرایط یاد شده از یک یا چند طریق از طرق سه گانه ی اساسی بر جریان های تجاری تأثیر می گذارد. الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های چند گانه آن با تکیه بر تریمز می تواند با هدف مقاومتی نمودن اقتصاد، در تضاد بوده و قطعاً علاوه بر تعارض های این حوزه، دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد. با مطالعه تریمز و سایر موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توان محدودیت هایی را در راستای انسداد اهداف اقتصاد مقامتی از یک طرف و عدم محدودیت در مقابل سرمایه گذاری در کشور از سوی شرکت های موسوم به چند ملیتی، را مورد واکاوی قرار داده و قبل از الحاق، نقشه راه دقیق و مناسبی را برای کم اثر نمودن محدودیت های تریمز و موافقت نامه های دیگر ترسیم نمود بی توجهی به مسائل پیشرو و عدم آسیب شناسی دقیق و اصلاح ساختارهای اقتصادی، قطعاً فرآیند الحاق را برای کشور آسیب پذیر می کند. در این فرایند تریمز نیز خود موضوعی است که الحاق به آن می تواند موضوعاً کشور را از هدف موصوف دور نگه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The legal effects of Iran joining the World Trade Organization with an emphasis on the TRIMs agreement

نویسندگان [English]

  • ALI ADIBI 1
  • tavakol habibzadeh 2
1 Rights, Islamic Azad Unity UAE
2 Faculty Member of Imam Sadiq University
چکیده [English]

A commercial investment agreement is a provision that restricts government clashes with the performance of foreign companies operating in their country. These terms are the terms of the investment that applies to multinational companies active in foreign direct investment and manufacturing activities in the host country. It is referred to as a business, in which the above conditions affect commercial flows in one or more ways through the three main ones. Iran's accession to the World Trade Organization and its multilateral agreements, relying on the Trimes, could be contradictory with the aim of resisting the economy, and certainly in addition to the conflicts in this area, there are also political, social and cultural dimensions. By studying the TARMS and other WTO agreements, it can be seen that restrictions on the obstruction of the economic objectives of the one hand, and the lack of restrictions on investment in the country by the so-called multinational corporations, have been examined before The annexation provides a detailed roadmap for minimizing the limitations of the Treasures and other agreements, neglecting progressive issues and precisionless pathology and reforming economic structures will definitely make the accession process vulnerable to the country. In this process, the TIMES itself is also an issue where annexation can keep the country away from its goal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trimes
  • capital
  • foreign
فهرست منابع
الف) فارسی
کتاب
. 1. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید، چاپ چهارم، 1376
. 2. طلوعی، محمود، فرهنگ جامع علوم سیاسی، تهران: نشر علم، چاپ دوم، 1377
مقاله
. 3. اسفندیاری، امیر، ساختار سازمان تجارت جهانی، نشریه تدبیر، 1384 ، شمارة 158
4. جلیل پیران، حسین و نسیم ناصری اسکویی، بررسی مزیت نسبی، رقابتی محصولات عمده
. کشاورزی در استان البرز، مجله اقتصادی، خرداد و تیر 1394 ، شماره های 3 و 4
5. جهانگرد، اسفندیار، صنعت خودروسازی و جایگاه آن در اقتصاد ایران، پژوهشنامه اقتصادی،
.1392
6. حائریان اردکانی، محمود، نفت و سازمان جهانی تجارت، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا
.1381 ، (س)، سال دوازدهم و سیزدهم، شمار ههای 44 و 45
7. حبیب زاده، توکل، علی اصغر بصیری جم، الزامات ناشی از موافقت نامه ضوابط تجاری
مرتبط با سرمایه گذاری (تریمز)؛ چالشی برای امنیت اقتصادی کشور ، فصلنامه آفاق
. 1394 ، شمارة 29 ، امنیت، سال 8
8. رایزنی، علی و همکاران، صد نکته در خصوص سازمان جهانی تجارت، مؤسسه مطالعات و
. پژوهش های بازرگانی، 1390
9. زارع، محمد حسین، ( 1390 )، اثرات پذیرش موافق تنامه ضوابط تجاری سرمایه گذاری
سازمان جهانی تجارت بر حساب جاری ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
10 . شیروی، عبدالحسین، علیرضا پوراسماعیلی، مطالعه تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و
. 1390 ، شمارة 74 ، مقررات سازمان تجارت جهانی، نشریه حقوقی دادگستری، دورة 75
11 . کمیجانی، اکبر، نگاهی اجمالی به شکل گیری سازمان تجارت جهانی و تحلیلی از جنبه
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، ،WTO اقتصادی و حقوقی ناشی از الحاق ایران به
. 1375 ، شمارة 6
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت...
202
12 . مرادی، بهنام و مهدی ایران پرست، سرمایه گذاری خارجی، موانع و راهکارهای آن،
. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، 1385
13 . نصابیان، شهریار، نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال ایران، نشریة
. 1385 ، شمارة 3 ، پژوهشنامه اقتصادی؛ دورة 6
14 . منبع الکترونیک
15 . بوجاری، مسعود، سرمایه گذاری خارجی در ایران و الزامات حقوقی آن در حوزه تجارت
بین الملل، 1394 ، برگرفته از سایت به آدرس:
http://www.ettelaat.com/etiran/?p=125229
16 . بی نا، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی معطل چیست؟ ، گفت وگوی روزنامه
1395 ، برگرفته از سایت به آدرس: ، کد خبر: 676184 ،« دنیای اقتصاد »
http://www.tabnak.ir/fa/news
17 . جهاندیده، سامان، الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، گزارش نظر سنجی از نمایندگان
بخش خصوصی کشور پیرامون موضوع، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی و
. صنایع و معادن ایران، 1388
ب) منابع انگلیسی
Books
18. Caves, Richard E., Creative Industries: Contracts between Art and
Commerce, Harvard University Press, 2005.
19. Kuntze, Jan Christoph, and Tom Moerenhout, Local Content
Requirements and the Renewable Energy Industry - A Good Match?,
International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD),
2013.
20. Local Content Requirements and the Green Economy, United Nations
Publication, 2014.
21. Matsushita, Mitsuo and others, The World Trade Organization, First
Publishing, Oxford University Press, 2003.
22. Moran, Theodore, The Impact of Trade-Related Investment Measures and
Development: Theory, Evidence and Policy Implications, New York &
Geneva, United Nations, 1991.
23. Rashid, Khalid, Philip levy & Mohammad Salaam, The World Trade
Organization and Developing Countries, Vienna, Austria, 1999.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 82 آثار حقوقی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت...
203
24. Selivanova, Yulia, The WTO and Energy: WTO Rules and Agreements of
Relevance to the Energy Sector, Energy Charter Secretariat, 2007.
25. UNCTAD, WTO Core Principles and Prohibition, 2003.
26. United Nations, Elimination of TRIMs: The Experience of Selected
Developing Countries, Printed in Switzerland.
Articles
27. Morrissey O.,” Investment and Competition Policy in the WTO: Issues
for Developing Countries”, Development Policy Review, Vol. 20, No. 1,
2001.
28. Mosoti, Victor, “The WTO Agreement on Trade Related Investment
Measures and the Flow of Foreign Direct Investment I Africa: Meeting
the Development Challenge”, Peace International Review, Vol. 15, 2003.
Dissertation
29. Umemoto, Masaru, Three Essays on Local Content Requirements,
Ph.D. Dissertation in Economics, Faculty of Graduate School of
Vanderbilt University, May 1998.
Report
30. Globalization, Growth, and Poverty - A World Bank Policy Research
Report, 2002.
Website
31. UNCTAD, National Treatment, UNCTAD/ITE/IIT/11, Vol. IV, 1999,
p. Available at: http://unctad.org/en/docs/psiteiitd11v4.en.pdf.