«سبب»، امور موضوعی و توصیف آن‌ها در دعوای مدنی

نویسنده

استاد دانشکد ه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به «اصل تسلیط»، «ماده دادرسی» یعنی «موضوع» و «سبب» دعوا، در اختیار اصحاب دعواست. «انفعال قاضی» و یا «اصل انفعال قاضی» گاه، در همین پیوند به‌کار می‏رود؛ اصلی که نتیجه‏ی لازم «اصل تسلیط» است. اگرچه مفهوم «موضوع» دعوا تقریبا روشن است اما در مورد مفهوم «سبب» در حقوق فرانسه، دیدگاه‏ها، به‏گونه‏ی بارزی ناهمسان است. از سوی دیگر پرسش این است که آیا «توصیف» امور موضوعی در «سبب» جای می‏گیرد؟ آیا «توصیف» و «بازتوصیف» امور موضوعی، از اختیارات قاضی است؟ در این مقاله پرسش‏های یادشده پیش کشیده ‏شده و به هریک پاسخ داده می‏شود.La cause, Les faits, et ses qualification en procès civil

کلیدواژه‌ها