دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، خرداد 1393 
قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت

صفحه 243-271

حمید نجات‌زادگان؛ سعید نجات‌زادگان