دوره و شماره: دوره 17، شماره 67، آذر 1393 
منابع حقوق بیمه هوایی

صفحه 215-234

مرتضی عادل؛ مجتبی اشراقی آرانی