تحلیل اقتصادی عقود مضاربه و مشارکت در چارچوب بانکداری اسلامی نابرابری اطلاعاتی وکاهش کارآیی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجاری و اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران.

چکیده

با گذشت نزدیک به نیم

کلیدواژه‌ها