منابع حقوق بیمه هوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

چکیده

آشنایی با مقررات و قواعد حاکم بر حوزه های جدید دانش حقوق مستلزم دست یابی وتفحص در منابع هر حوزه است. حقوق بیمه ی هوایی یکی از جدیدترین حوزه هایحقوقی است که منابع آن عمدتاً در عرصه ی بین المللی شکل گرفته است.کنوانسیون های بین المللی، عرف بیمه گران هوایی بین المللی، مقررات منطقه ای و قوانینداخلی، مهم ترین منابع حقوق بیمه هوایی هستند که به منظور فهم بهتر، در این مقالهمورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 Sources of Aviation Insurance Law

چکیده [English]

ng> Acquaintance with the rules and regulations governing new fields of law requires the availability of and research in those domains. Aviation insurance law is one of the newest fields whose sources have been formed in the international domain. International Conventions, aviation insurers’ customs, and regional and domestic regulations are the most important sources of aviation insurance law which are analyzed in this article in order to reach a better comprehension. Keywords:  Aviation insurance, Aviation law, Sources of law.