لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 مشاور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده

عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 (معروف به عهدنامه ینیویورک) به شناسایی قرارداد داوری و شناسایی و اجرای آرای داوری پرداخته است.شناسایی قرارداد داوری و شناسایی و اجرای رأی داوری توسط دادگاه، منوط به وجودیک قرارداد داوری است که دارای شروط شکلی مقرر در عهدنامه باشد. شروط شکلی2 عهدنامه ذکر گردیده است، با وجود این، کشورهای عضو ( قرارداد داوری در ماده ( 2عهدنامه این ماده را به نحو یکسانی تفسیر ننموده اند. امروزه رویکردهای خاصی درتفسیر این ماده درحال شکل گیری است که اعمال عهدنامه را هماهنگ با رویه ی تجاریفعلی مینماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Writing Requirement of the Arbitratio Arbitral Awards 1958 n Contract in the Convention on the Recognition and Enforcement of  Foreign

چکیده [English]

ng> The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (known as the ‘New York Convention’) deals with recognition of arbitration contracts and the recognition and enforcement of arbitral awards. The decision of a court on the recognition of arbitration contracts and the recognition and enforcement of arbitral awards, is subject to arbitration contracts compliant with the formal provisions set forth in the Convention. Although the formal provisions of arbitration contracts are mentioned in article II(2) of the Convention, nevertheless the States Parties to the Convention have not interpreted this article in the same way. Nowadays specific approaches in the interpretation of this article are emerging which attempt to coordinate the application of the Convention with current commercial practice. Keywords: New York Convention 1958, Writing requirement, Signature, Exchange, UNCITRAL.