لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 19

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 مشاور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده

عهدنامه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی 1958 (معروف به عهدنامه ینیویورک) به شناسایی قرارداد داوری و شناسایی و اجرای آرای داوری پرداخته است.شناسایی قرارداد داوری و شناسایی و اجرای رأی داوری توسط دادگاه، منوط به وجودیک قرارداد داوری است که دارای شروط شکلی مقرر در عهدنامه باشد. شروط شکلی2 عهدنامه ذکر گردیده است، با وجود این، کشورهای عضو ( قرارداد داوری در ماده ( 2عهدنامه این ماده را به نحو یکسانی تفسیر ننموده اند. امروزه رویکردهای خاصی درتفسیر این ماده درحال شکل گیری است که اعمال عهدنامه را هماهنگ با رویه ی تجاریفعلی مینماید.Writing Requirement of the Arbitration Contract in the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 

کلیدواژه‌ها