مسئولیت مدنی سرپرستان در قبال اعمال زیان آور کودکان (بررسی تطبیقی و تحلیلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد بازنشسته دانشکده حقوق دانشگاه تهران و استاد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مسئولیت سرپرستان قانونی یا قراردادی صغار برای جبران خسارت ناشی از اعمال زیان بار ایشانکه در حقوق ایر ان، بر اساس ماده 7 قانون مسئولیت مدنی ، مبتنی بر تقصیر سرپرست درنگاه داری و مواظبت از صغیر است، در حقوق اکثر کشورها یا مسئولیت محض است که شرطبرقراری آن، ارتکاب فعل زیان بار از سوی صغیر م یباشد، و یا مسئولیتی مبتنی بر فرض تقصیراست که در هر حال سرپرست مسئول جبران خسارت است، مگر این که عدم تقصیر خود رابتواند ثابت کند. همچنین در کشورهایی که حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر انصاف است،مسئولیت والدین به همراه خود صغیر یک مسئولیت تضامنی است. این رویکرد در جهت تضمینپرداخت خسارت و بلاجبران نماندن زیان ناروایی است که از سوی صغار به دیگران واردمی شود، در حالی که در حقوق ایران در قوانین و آرای قضایی شاهد رویه ی ثابتی راجع به مبنا وحدود مسئولیت صغیر و سرپرستان او نیستیم. لذا به نظر می رسد اصلاح ماده 1216 قانون مدنی وماده 7 قانون مسئولیت مدنی به نحوی که مسئولیت سرپرستان صغیر مبتنی بر فرض تقصیر باشد،امری ضروری است. در این صورت مسئول اصلی جبران خسارت ناشی از اعمال زیا ن آور کودک،سرپرستان قانونی یا قراردادی اوست، مگر این که ایشان عدم قصور در تربیت و نگاه داری از کودک راثابت نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liability of Supervisors for the Illegal Acts of MinorsAn Analytic and Comparative EssayWhile according

چکیده [English]

 Liability of Supervisors for the Illegal Acts of MinorsAn Analytic and Comparative EssayWhile according to article 7 of the Iranian Civil Liability Act, a legal or contractual supervisor's liability for indemnifying acts of the minor is based on the supervisor's fault, in the laws of many countries there is either a strict liability of parents which is based on commission of a tortious act by the minor or a liability based on the presumption of fault, with a possibility of rebutting that presumption. Furthermore in countries in which tort law is based on equity, parental liability accompanied by the liability of the minor is seen as a joint liability. This attitude is compatible with the conclusion that the supervisor's liability ensures compensation to third persons for damage caused by minors. Keywords: Civil liability, Supervisors, Minors, Fault, Tort, Strict liability