دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، زمستان 1393 
10. قرارداد فرانشیز در عرصه‌ی حقوق رقابت

حمید نجات‌زادگان؛ سعید نجات‌زادگان