فرهنگ ها و جهانی شدن قواعد حقوق بشردوستانه، باتأکید بر آسیبها

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حقوق بشردوستانه از ابتدای شکل گیری تلاش کرده است به عنوان حقوقی بی طرف وهمگانی ظاهر شود تا بتواند به بهترین شکل به هدف خود که همانا حمایت از بشریت درجریان مخاصمات مسلحانه و تسکین درد و رنج و آلام بشری است دست یابد. اما گاهمقاومت برخی جریانهای فکری و فرهنگهای ملی، قومی و مذهبی در برابر این ایده -آل، یعنی جهانی و همگانی شدن حقوق بشردوستانه، باعث بروز مشکلات و تشدیدمصائبی شده است. این مقاله درصدد است با شناسایی ماهیت و چرایی این مقاومت هاراه حلی در جهت آشتی دادن حقوق بشردوستانه با آنها ارائه دهد و زمینههای فرهنگیگسترش جهانی حقوق بشردوستانه را بازشناسد.