فرهنگ ها و جهانی شدن قواعد حقوق بشردوستانه، باتأکید بر آسیبها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حقوق بشردوستانه از ابتدای شکل گیری تلاش کرده است به عنوان حقوقی بی طرف وهمگانی ظاهر شود تا بتواند به بهترین شکل به هدف خود که همانا حمایت از بشریت درجریان مخاصمات مسلحانه و تسکین درد و رنج و آلام بشری است دست یابد. اما گاهمقاومت برخی جریانهای فکری و فرهنگهای ملی، قومی و مذهبی در برابر این ایده -آل، یعنی جهانی و همگانی شدن حقوق بشردوستانه، باعث بروز مشکلات و تشدیدمصائبی شده است. این مقاله درصدد است با شناسایی ماهیت و چرایی این مقاومت هاراه حلی در جهت آشتی دادن حقوق بشردوستانه با آنها ارائه دهد و زمینههای فرهنگیگسترش جهانی حقوق بشردوستانه را بازشناسد.

عنوان مقاله [English]

Cultures, Globalization of the InternationalHumanitarian Rules

چکیده [English]

 Cultures, Globalization of the InternationalHumanitarian Rules, with an Emphasis on theChallengesIn order to achieve its goal in protecting humanity in the course of an armedconflict and reducing human suffering, international humanitarian law (IHL)has sought from the very beginning of its development to be recognized asan impartial and universal body of law. However, some intellectual trendsand some national, ethnic or religious cultures resist the ideal ofglobalization and universalization of humanitarian law. By analyzing thenature and causes of these oppositions, this article after reviewing excisingtrends seeks to find a solution for reconciliation of IHL with them and torecognize the cultural grounds for its universal dissemination.Keywords: International Humanitarian Law, Globalization, Culture,Religion, Humanitarian ValuesI