جلوه های عوام گرایی در سیاستهای کیفری مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه بجنورد

چکیده

عوام گرایی یکی از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی شکل گیری سیاست کیفری کشورها دردهه های اخیر بوده است. برخلاف عوامگرایی در حوزه کنترل جرایم خشونت بار و جرایماقتصادی که در دوره های زمانی خاصی فرصت ظهور می یابند، توسل به جنبه هاینمادین مقابله و سرکوب در سیاستهای کنترل مواد مخدر پیشینه طولانی تری داشته واین گفتمان از ظرفیتهای زیادی برای جلب حمایت افکار عمومی برخوردار است. ازجمله مشخصه های گفتمان عوامگرایی در قلمرو مواد مخدر می توان به تقاضا برایافزایش اختیارات نهادهای مسئول مبارزه با مواد مخدر، تبدیل اعتیاد به مواد مخدر ازمسأله اجتماعی محلی و بومی به مسأله فرامرزی که ریشه در آن سوی مرزها دارد، بالابردن سطح انتظارهای عمومی از توسل به ابزارهای کیفری برای حل مسأله مواد مخدر،بهرهگیری از گفتمان جنگ در مقابله با آن و دشمن پنداری مجرمان مواد مخدر،بسترسازی برای طرح ضرورت توسل به یک نظام کیفری استثنایی و بیاعتنایی نسبتبه موازین دادرسی عادلانه و حق تجدیدنظرخواهی محکومان و نیز تمرکز بر شاخص -های سخت افزاری مانند تعداد معتادان جمعآوری شده و میزان مواد مخدر کشف شدهبرای نشان دادن میزان موفقیت اشاره کرد. مقاله حاضر کوششی است برای توصیفجنبه های گوناگون عوامگرایی در سیاستهای کیفری ناظر بر کنترل مواد مخدر. برایگردآوری اطلاعات از روشهای کیفی مانند نمونه پژوهی، تحلیل گفتمان مقام هایرسمی و تجزیه و تحلیل محتوای اسناد و مدارک پلیسی و قضایی استفاده شده است.

عنوان مقاله [English]

Populism Manifestations in Penal Policies of Drug

چکیده [English]

Penal populism has been important factors that affect penal policy of manycountries in recent years. Penal populism tends to pass and enforce policiesthat populist without considering their efficiency. No attention to factorssuch as cost, efficiency and justice has indemnified to criminal justicesystem. Penal populism has emerged hereon of many factors such as mediarepresentation of crimes, tendency of politicians to introduce populistprograms about crime and criminal justice system and disappointment aboutefficiency of remedy and treatment programs. Penal populism in controlpolicies of drug crimes lend to unscientific politics overmasters scientificpolitics. Overcome of media dialogue on politics, tendency to punitiveness,restriction of accused rights and freedom, perform of dramatic andineffective politics and growth of disconfidence of people to criminal justiceare consequences of penal populism.Keywords: Penal Populism, Control Policies of Drugs, Punitiveness, AppealRight, Performing Punishments Publicly