مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده با محور قرار دادن مصرف کننده، هدف اصلیحقوق علامت تجاری را کاهش هزینه های مصرف کننده در جست وجوی اطلاعاتراجع به کالای مورد نظرش می داند. در این مقاله سه اصل حقوقی منتج از این نظریهشامل لزوم استفاده از علامت تجاری، حمایت از علایم متمایزکننده، و منع واگذاریآزادانه علامت تجاری مورد بررسی قرار گرفته و آثار آن ها در رویه قضایی آمریکا و ایرانمطالعه شده است. در ادامه از زاویه دید نویسندگان، تلاش شده چارچوبی منطقی برایتفسیر اصول حقوقی علامت تجاری ارائه گردد. در نهایت با مطالعه نظر مخالفان ایننتیجه حاصل شد که نظریه هزینه جست وجوی مصرف کننده با واقعیات اقتصادی علامتتجاری و روند تاریخی حمایت از علامت تجاری سازگار نیست. بهتر این است کهحمایت از مصرف کننده به عنوان منفعت ثانوی حقوق علامت تجاری و نه هدف اصلیحقوق علامت تجاری لحاظ شود.

عنوان مقاله [English]

Fundamentals of Trademark Protection via ConsumerSearch-cost Theory's Perspective

چکیده [English]

Consumer search-cost Theory by putting consumer at core, considersreducing cost of seeking information for consumer as the main purpose oftrademark law. Three principles derived from this theory known as necessityof using trademark, protection of distinctive marks and prevention ofunsupervised assignment of trademark and their effects are studied inprecedent of Iran, United States. Then we try to establish a logicalframework to interpret legal principles of trademark law. Finally, studyingopponent's views led us to the fact that the mentioned theory is notcompatible with economics facts and historic course. It is better to considerprotection of consumer as a secondary benefit but not primary goal oftrademark law.Keywords: Economical Analysis, Trademark, Consumer Search Cost, LegalPrinciplesD